She came to hear the wisdom of Solomon – Suy niệm theo WAU, ngày 10.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

She came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. (Luke 11:31)

Can you imagine how amazing it must have been to see the Queen of Sheba’s arrival in Jerusalem to meet King Solomon? She came into the city “with camels bearing spices, a large amount of gold, and precious stones” (1 Kings 10:2). After she met Solomon, she proclaimed that his wisdom and wealth far exceeded her expectations.

In today’s Gospel reading, Jesus tells his listeners that they don’t need yet another sign like the Queen of Sheba’s visit to show them the significance of the man who was standing before their eyes. His words and actions should have been more than enough to convince them that he had come from God. All they had to do was look back over the past few months or years and tally them up. How could Jesus perform all of those wonders if he were powerless or a fraud?

We have all had times when we asked for some dramatic sign in order to confirm our faith in the Lord. Maybe we were looking for a miraculous healing. Maybe we were praying that we would win the lottery. Or maybe we wanted to see the sun dance as it did at Fatima.

But the truth is that nothing is more miraculous than the fact that the Holy Spirit—almighty God himself—lives in our own human, conflicted, slow-to-believe hearts. How could someone as perfect and holy as God take up residence in us? How could he promise never to leave us as orphans? And yet, that is what he has done. And even more amazing is the fact that he continues to work in our lives, even when we can’t sense his presence.

Whenever you feel the desire to demand that God give you a dramatic sign, look back and recall the many ways you’ve already witnessed the Spirit at work in your life or in the life of a loved one. Recall the miracle of his very presence in you and his faithfulness to you. Let these truths convince you that no matter what your current need is, he sees it. He knows it. He embraces it. And he is working out his plan to help you with it.

“Holy Spirit, you are the great-est sign of God’s presence and power and love in my life. Help me trust in you even more.”

Bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon
(Lc 11,31)

Bạn có thể tưởng tượng được cảnh Nữ hoàng Sheba đến Giêrusalem để gặp Vua Solomon phải kinh ngạc như thế nào không? Bà vào thành “với những con lạc đà mang theo gia vị, một lượng lớn vàng và đá quý” (1V 10,2). Sau khi gặp Solomon, bà tuyên bố rằng sự khôn ngoan và giàu có của ông vượt xa sự mong đợi của bà.

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với người nghe rằng họ không cần một dấu hiệu nào khác như chuyến thăm của Nữ hoàng Sheba để cho họ thấy tầm quan trọng của người đang đứng trước mắt họ. Những lời nói và hành động của Ngài lẽ ra là quá đủ để thuyết phục họ rằng Ngài đến từ Thiên Chúa. Tất cả những gì họ phải làm là nhìn lại vài tháng hoặc vài năm qua và kiểm đếm chúng. Làm thế nào Chúa Giêsu có thể thực hiện tất cả những điều kỳ diệu đó nếu Ngài bất lực hoặc là một kẻ lừa đảo?

Tất cả chúng ta đều đã có lúc cầu xin một dấu hiệu ấn tượng nào đó để xác nhận đức tin của mình nơi Chúa. Có lẽ chúng ta đang tìm kiếm một sự chữa lành kỳ diệu. Có lẽ chúng ta đã cầu nguyện rằng chúng ta sẽ trúng số. Hoặc có thể chúng ta muốn xem mặt trời nhảy múa như ở Fatima.

Nhưng sự thật là không có gì kỳ diệu hơn việc Chúa Thánh Thần – chính Thiên Chúa toàn năng – sống trong tâm hồn con người, đầy mâu thuẫn và chậm tin của chúng ta. Làm thế nào một người hoàn hảo và thánh thiện như Thiên Chúa có thể cư trú trong chúng ta? Làm sao Ngài có thể hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta như những đứa trẻ mồ côi? Tuy nhiên, đó là những gì Ngài đã làm. Và điều tuyệt vời hơn nữa là Ngài vẫn tiếp tục làm việc trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn cầu xin Thiên Chúa ban cho bạn một dấu hiệu ấn tượng, hãy nhìn lại và nhớ lại nhiều cách bạn đã chứng kiến ​​Thánh Linh hoạt động trong cuộc sống của bạn hoặc trong cuộc sống của một người thân yêu. Hãy nhớ lại điều kỳ diệu về sự hiện diện của Ngài trong bạn và sự trung tín của Ngài đối với bạn. Hãy để những sự thật này thuyết phục bạn rằng dù nhu cầu hiện tại của bạn là gì thì Ngài cũng thấy được. Ngài biết điều đó. Ngài cất giữ nó. Và Ngài đang vạch ra kế hoạch của mình để giúp bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con tin tưởng vào Chúa hơn nữa.

Comments are closed.

phone-icon