Tithes of mint and of rue and of every garden herb – Suy niệm theo WAU ngày 12.10.2022

0

  Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

. . . tithes of mint and of rue and of every garden herb.

(Luke 11:42-46)

According to the Law of Moses, Jewish families were expected to give 10 percent of all their produce and possessions as an offering to the Lord. This tithe was used to help support the Levites, who offered worship in the Temple, and to help care for the poor of the land. Nobody in Israel should go hungry, and it was up to everyone to make sure that didn’t happen. This was part of God’s command to the Israelites to love their neighbors as themselves.

So why was Jesus criticizing these Pharisees? They were paying their tithes, weren’t they?

Well, yes and no. Many scholars believe that these Pharisees were indeed giving a tenth of their kitchen seasonings but not much more. They were doing just enough to look good, but that was all. Just enough to appear to be obeying the Law.

This was Jesus’ constant concern about his opponents: by focusing so much on God’s Law, they lost sight of the people that the Law was meant to protect. Nobody can live off of garden herbs! But that didn’t matter; they just wanted to satisfy the bare minimum.

In an April 2016 address, Pope Francis discussed this very issue. He cautioned us against seeing almsgiving as a “burden or an annoyance from which to free ourselves in haste.” Rather, he said, we should “stop and look in the face, in the eyes of that person who is asking me” (Jubilee Audience, April 9, 2016).

See the people you are helping. Focus on the child of God in front of you. Do this, and you will end up obeying God’s commands more fully than if you were to focus only on the commandments themselves.

According to St. Paul, “The whole law is fulfilled in one statement, namely, ‘You shall love your neighbor as yourself’” (Galatians 5:14). Generosity. Kindness. Compassion. Forgiveness. This is how we fulfill God’s laws.

Jesus also told us, “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me” (Matthew 25:40). This is the beauty of the gospel message and the heart of all God’s commands: by focusing on loving our brothers and sisters, we don’t just fulfill God’s laws; we also meet Jesus!

“Lord, teach me how to love.”

… thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ.

(Lc 11, 42-46)

Theo Luật Môisen, các gia đình Do Thái phải dâng 10 phần trăm tất cả sản vật và tài sản của họ để dâng lên Chúa. Thuế thập phân này được dùng để giúp đỡ những tư tế chi tộc Lêvi, những người đã dâng lễ trong Đền thờ, và giúp chăm sóc những người nghèo trong miền. Không ai ở Israel phải đói, và mọi người phải bảo đảm điều đó không xảy ra. Đây là một phần mệnh lệnh của Thiên Chúa đối với dân Israel: phải yêu thương những người lân cận như chính mình.

Vậy tại sao Chúa Giêsu lại chỉ trích những người Pharisêu này? Họ đang nộp thuế thập phân của họ, phải không?

Đúng, có và không. Nhiều học giả tin rằng những người Pharisêu này thực sự đã nộp thuế thập phân của họ nhưng không nhiều hơn. Họ đã làm chỉ đủ để có vẻ đạo đức, nhưng chỉ thế thôi. Chỉ đủ để tỏ ra tuân thủ Luật pháp.

Đây là mối quan tâm thường xuyên của Chúa Giêsu về các đối thủ của mình: khi tập trung quá nhiều vào Luật pháp của Thiên Chúa, họ đã quên đi những người mà Luật pháp có nghĩa vụ bảo vệ. Không ai có thể sống nhờ các loại rau cỏ trong vườn! Nhưng điều đó không quan trọng; họ chỉ muốn ở mức tối thiểu.

Trong bài diễn văn tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận về chính vấn đề này. Ngài cảnh báo chúng ta không nên coi việc bố thí như một “gánh nặng hay sự phiền toái và từ đó giải thoát bản thân một cách vội vàng”. Thay vào đó, ngài nói, chúng ta nên “dừng lại và nhìn thẳng vào mặt, vào mắt người đang cầu xin mình” (Buổi tiếp kiến Năm Thánh, ngày 9 tháng 4 năm 2016).

Hãy nhìn những người bạn đang giúp đỡ. Quan tâm tới con cái của Thiên Chúa trước mặt bạn. Hãy làm điều này, và cuối cùng bạn sẽ tuân theo các mệnh lệnh của Thiên Chúa một cách trọn vẹn hơn là bạn chỉ tập trung vào chính các điều răn.

Theo thánh Phaolô, “Toàn bộ luật lệ được thể hiện trong một lời tuyên bố, đó là“ Anh em hãy yêu người lân cận như chính mình ”(Gl 5,14). Quảng đại. Nhân hậu. Trắc ẩn. Tha thứ. Đây là cách chúng ta thực hiện luật pháp của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng: “Bất cứ điều gì bạn đã làm cho một trong những người anh em nhỏ nhất của Ta, thì bạn đã làm cho Ta” (Mt 25,40). Đây là vẻ đẹp của thông điệp Tin mừng và là trọng tâm của mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa: bằng cách chú trọng vào việc yêu thương anh chị em của mình, chúng ta không chỉ thực hiện luật pháp của Thiên Chúa; chúng ta cũng gặp gỡ Chúa Giêsu!

Lạy Chúa, xin dạy con cách yêu thương.

NẾU CHÚNG TA SỐNG NHỜ THẦN KHÍ, THÌ CŨNG HÃY NHỜ THẦN KHÍ MÀ TIẾN BƯỚC 

Gl 5, 18-25

Freedom – it’s a theme that Paul takes up often, and it’s also something he is passionate about. He tells the Galatians that they are free from having to abide by the Jewish requirements of circumcision (Galatians 5:2-6). And furthermore, they have been set free from slavery to “the works of the flesh” (5:19). Why? Because through Christ, they have been baptized into the freedom of a life in the Holy Spirit. Through this great sacrament, they “have crucified their flesh with its passions and desires” (5:24).

This is true for all of us. We have all been baptized and received the Holy Spirit. Unfortunately, though, we are still quite familiar with the sins Paul lists in today’s reading. We are all works in progress. We all have areas where we feel “stuck” and can’t seem to make headway, even when we try our hardest.

But Paul has a better solution than trying even harder: be “guided by the Spirit” (Galatians 5:18). The more we get in touch with the Spirit and learn to follow his guidance, the more we will experience freedom in Christ. Over time, the Spirit will transform our desires so that we can live in a way that produces joy, peace, and generosity. As we call on the Spirit and try to follow his promptings, our attraction to the works of the flesh will diminish. This is what St. Augustine meant when he said, “Love God and do what you will.”

Of course, we will still stumble and fall at times. But God “does not ration his gift of the Spirit” (John 3:34). We can ask the Holy Spirit to fill us with his love and grace every day, especially in the moments when we are feeling the most tempted. He will never run out of grace; he will never tire of helping us.

God has given you his Spirit because he wants you to experience ever-deepening freedom. The Spirit’s delight is to empower you to bear good fruit. This promise is real. Take hold of the gift God offers you. Let the Spirit be your guide, today and always.

“Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love.”

Tự do – đó là chủ đề mà thánh Phaolô thường nói đến và đó cũng là điều ngài đam mê. Ngài nói với người Galát rằng họ không cần phải tuân theo các đòi buộc của người Do Thái về việc cắt bì (Gl 5,2-6). Và hơn nữa, họ đã được giải thoát khỏi ách nô lệ cho “các công việc của xác thịt” (5,19). Tại sao? Bởi vì nhờ Chúa Kitô, họ đã được rửa tội để được tự do sống trong Chúa Thánh Thần. Qua Bí tích Thánh này, họ “đã đóng đinh xác thịt mình cùng với những đam mê và ước muốn của nó” (5,24).

Điều này đúng với tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã được rửa tội và nhận được Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, thật không may, chúng ta vẫn khá quen thuộc với những tội lỗi mà thánh Phaolô liệt kê trong bài đọc hôm nay. Tất cả chúng ta đều đang trong quá trình hoàn thiện. Tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực mà chúng ta cảm thấy “bế tắc” và dường như không thể tiến triển được, ngay cả khi chúng ta cố gắng hết sức.

Nhưng thánh Phaolô có một giải pháp tốt hơn là cố gắng nhiều hơn nữa: hãy “để cho Thánh Linh hướng dẫn” (Gl 5,18). Càng tiếp xúc nhiều với Thánh Linh và học cách làm theo sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta càng cảm nghiệm được sự tự do trong Đức Kitô. Theo thời gian, Thánh Linh sẽ biến đổi những ước muốn của chúng ta để chúng ta có thể sống theo cách tạo ra niềm vui, sự bình an và lòng quảng đại. Khi chúng ta cầu xin Thánh Linh và cố gắng làm theo lời thúc giục của Ngài, sự thu hút của chúng ta đối với các công việc của xác thịt sẽ giảm đi. Đây là ý của Thánh Augustinô khi ngài nói, “Hãy yêu Chúa đi rồi làm những gì bạn muốn”.

Tất nhiên, chúng ta vẫn sẽ có lúc trượt chân và vấp ngã. Nhưng Thiên Chúa “không hạn chế ân sủng Thánh Linh của Ngài” (Ga 3,34). Chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy tình yêu và ân sủng của Người mỗi ngày, đặc biệt là trong những lúc chúng ta cảm thấy bị cám dỗ nhất. Ngài sẽ không bao giờ hết ân sủng; Ngài sẽ không bao giờ mệt mỏi khi giúp đỡ chúng ta.

Thiên Chúa đã ban cho bạn Thánh Linh của Ngài bởi vì Ngài muốn bạn trải nghiệm sự tự do ngày càng sâu sắc. Niềm vui của Thánh Linh là giúp bạn sinh hoa trái tốt. Lời hứa này là có thật. Hãy nắm lấy món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn. Hãy để Thánh Linh hướng dẫn bạn, hôm nay và mãi mãi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin lấp đầy trái tim các tín hữu của Chúa, và thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon