You have taken away the key of knowledge – Suy niệm theo WAU ngày 13.10.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Woe to you, scholars of the law! You have taken away the key of knowledge.

Lk 11: 47-54

So just how did these scholars of the law take away the “key of knowledge” (Luke 11:52)? If we look at the rest of this Gospel passage, we can get some clues.

Jesus accused these scribes of not embracing the kingdom that he preached—not “entering” it (see verse 52)—and of thereby preventing other people from embracing it as well. Their witness of hostility and opposition to Jesus made other people suspicious and kept them from following Jesus. What’s more, it’s possible that they openly kept people away by spreading false rumors about Jesus or threatening any who followed him with God’s judgment. We can also assume that their hypocrisy prevented people from seeing the true nature of God.

 But just as these scribes took away the key of knowledge by their words and actions, we can pass on that key by our own Spirit-filled words and actions. One powerful way we can do this is by trying to treat everyone around us with the same love and respect that we have received from Jesus. Of course, our words can be effective at times, if we can find a way to talk about our relationship with the Lord without sounding pushy. But the words we speak will have a far greater effect if they are backed up by acts of love, generosity, mercy, and compassion. Because the truth is, the harder we push when we try to persuade people, the more we risk alienating them—or even misrepresenting the Lord.

 As with everything else in the Christian life, sharing the key of knowledge starts with love—Christ’s love for you, which humbles you and teaches you to love the people around you. Begin with that, and you’ll find it easier to know when the Spirit is prompting you to share about your faith or your relationship with the Lord.

 Jesus wants all of us to be his witnesses. He wants all of us to share the key to knowing him and loving him. Let’s take up that call.

“Lord, help me find a way to share the key of knowledge with everyone I meet today.”

Khốn cho các ngươi, hỡi các nhà thông luật! Bởi các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết.

Lc 11, 47-54

Vậy làm cách nào mà những nhà thông luật này cất giấu “chìa khóa tri thức” (Lc 11, 52)? Nếu xem phần còn lại của đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận được một số manh mối. 

Chúa Giêsu buộc tội những người thông luật này không tiếp nhận vương quốc mà Ngài đã rao giảng – không muốn “vào” vương quốc đó (xem câu 52) -và do đó ngăn cản người khác đón nhận vương quốc đó. Chứng từ ​​của họ về thái độ thù địch và chống đối Chúa Giêsu khiến những người khác nghi ngờ và không cho họ đi theo Chúa Giêsu. Hơn nữa, có thể họ đã công khai khiến mọi người tránh xa bằng cách tung tin đồn thất thiệt về Chúa Giêsu hoặc đe dọa bất kỳ ai theo Ngài bằng sự phán xét của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể cho rằng sự giả hình của họ đã ngăn cản mọi người nhìn thấy bản chất thật sự của Thiên Chúa.

 Nhưng cũng giống như những người thông giáo này lấy đi chìa khóa kiến ​​thức bằng lời nói và hành động của họ, chúng ta có thể truyền lại chìa khóa đó bằng lời nói và hành động đầy Thánh Thần của chính mình. Một cách hữu hiệu mà chúng ta có thể làm là cố gắng đối xử với mọi người xung quanh bằng tình yêu thương và sự tôn trọng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu. Tất nhiên, lời nói của chúng ta đôi khi có thể có hiệu quả, nếu chúng ta có thể tìm ra cách để nói về mối tương quan của chúng ta với Chúa mà không có vẻ gì là thúc ép. Nhưng những lời chúng ta nói sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều nếu chúng được hỗ trợ bằng những hành động yêu thương, rộng lượng, nhân từ và trắc ẩn. Bởi vì sự thật là, chúng ta càng cố gắng thuyết phục mọi người, chúng ta càng có nguy cơ xa lánh họ – hoặc thậm chí xuyên tạc về Chúa.

 Cũng như mọi thứ khác trong đời sống người tín hữu, chia sẻ chìa khóa kiến ​​thức bắt đầu bằng tình yêu thương – tình yêu thương của Đức Kitô dành cho bạn, khiến bạn hạ mình và dạy bạn yêu thương mọi người xung quanh. Bắt đầu với điều đó và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi biết khi nào Thánh Thần thúc giục bạn chia sẻ về đức tin hoặc mối tương quan của bạn với Chúa.

 Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta trở thành nhân chứng của Ngài. Ngài muốn tất cả chúng ta chia sẻ chìa khóa để biết Ngài và yêu mến Ngài. Hãy tiếp nhận lời mời gọi đó.

 Lạy Chúa, xin hãy giúp con tìm ra cách để chia sẻ chìa khóa kiến ​​thức với mọi người mà con gặp hôm nay. 

***************

Nhờ tình thương của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
Ep 1, 1-10

Did you know that one out of twenty-five families with children in America has adopted a child? You may even know someone who has. Adoption is about love and a parent’s longing to protect and support a child who cannot thrive otherwise. It’s about choosing to enter into a relationship with a child that is not your own biologically. It’s about making a home and bestowing the same love and the same privileges of family on an adoptive child as on a natural-born heir.

This is what God has done for you. Before the world even began, God chose you for adoption into his own family (Ephesians 1:4).

That means you belong to an eternal family, with God himself as the head. As Father, he provides for you. He protects and feeds and teaches you. He gives you a place of belonging and the promise of his love. God delights in granting you those privileges, along with all the supports you need to grow as a member of his family. When you fall, he helps you up again. And when you succeed, he cheers you on.

Believe it! You belong to God. That means when you give in to temptation, he will always take you back. You have not forfeited your place as his child. So when guilt, anxiety, or fear assails you, know that you belong to a Father who will never leave you to struggle alone. When you are at odds with your spouse, he will assure you that both of you have been adopted—you have one Father, who wants to help you love each other as much as he loves you.

You don’t have to live as an orphan. You don’t have to feel vulnerable or alone. God, your heavenly Father, is with you right now. He wants to protect and nurture you. He is willing to sit down with you in the middle of whatever mess you are in, take you into his arms, and comfort you. He is also ready to lead you out of difficulties or support you through them. God has adopted you. He wants you to thrive in every way.

“Father, thank you for adopting me. I trust you to provide what I need to live as a full member of your family.”

Bạn có biết rằng một trong số 25 gia đình có con ở Mỹ đã nhận con nuôi không? Bạn thậm chí có thể biết một người nào đó có. Nhận con nuôi là về tình yêu thương và mong muốn của cha mẹ để bảo vệ và hỗ trợ một đứa trẻ không thể phát triển bằng cách khác. Đó là việc lựa chọn tham gia vào một mối tương quan với một đứa trẻ không phải về mặt sinh học của chính bạn. Đó là việc tạo dựng một mái ấm và ban tặng tình yêu thương cũng như những đặc quyền của gia đình cho một đứa con nuôi như cho một người thừa kế bẩm sinh.

Đây là những gì Thiên Chúa đã làm cho bạn. Trước khi thế giới bắt đầu, Thiên Chúa đã chọn bạn làm con nuôi trong gia đình của Ngài (Ep 1,4).

Điều đó có nghĩa là bạn thuộc về một gia đình vĩnh cửu, với chính Thiên Chúa là người đứng đầu. Là Cha, Ngài chu cấp cho bạn. Ngài bảo vệ, nuôi dưỡng và dạy dỗ bạn. Ngài cho bạn một nơi thuộc về và lời hứa về tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vui thích khi ban cho bạn những đặc quyền đó, cùng với tất cả những hỗ trợ bạn cần để phát triển như một thành viên trong gia đình Ngài. Khi bạn ngã, Ngài lại nâng đỡ bạn dậy. Và khi bạn thành công, Ngài sẽ cổ vũ bạn.

Hãy tin điều đó! Bạn thuộc về Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là khi bạn chịu thua trước sự cám dỗ, Ngài sẽ luôn đưa bạn trở lại. Bạn đã không từ bỏ vị trí của bạn khi còn là con của Ngài. Vì vậy, khi cảm giác tội lỗi, lo lắng hoặc sợ hãi tấn công bạn, hãy biết rằng bạn thuộc về một người Cha, Đấng sẽ không bao giờ để bạn phải vật lộn một mình. Khi bạn mâu thuẫn với người phối ngẫu của mình, Ngài sẽ đảm bảo với bạn rằng cả hai bạn đều đã được nhận làm con nuôi – bạn có một người Cha, Ngài muốn giúp bạn yêu thương nhau như Ngài yêu thương bạn.

Bạn không cần phải sống như một đứa trẻ mồ côi. Bạn không cần phải cảm thấy dễ bị tổn thương hoặc cô đơn. Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn, đang ở với bạn ngay bây giờ. Ngài muốn bảo vệ và nuôi dưỡng bạn. Ngài sẵn sàng ngồi xuống với bạn giữa bất cứ điều gì bạn đang rối bời, ôm bạn vào lòng và an ủi bạn. Ngài cũng sẵn sàng dẫn dắt bạn vượt qua khó khăn hoặc hỗ trợ bạn vượt qua chúng. Thiên Chúa đã nhận bạn làm con nuôi. Ngài muốn bạn phát triển về mọi mặt.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã nhận con làm con nuôi. Con tin tưởng Cha sẽ cung cấp những gì con cần để sống như một thành viên trọn vẹn của gia đình Cha.

Comments are closed.

phone-icon