Jesus came to Jericho… – Suy niệm theo WAU ngày 15.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. (Luke 19:1)

Are you a planner? Do you have a schedule or routine that you like to keep? If so, today’s Gospel reading is especially for you. It opens with Luke telling us that Jesus had planned to head right through Jericho (19:1). But we know that isn’t what happened. Jesus saw Zacchaeus in the sycamore tree, and moved by this man’s humility, he changed his itinerary so that he could spend time with him and his friends. And it changed Zacchaeus’ life forever.

This story tells us that sometimes, like Jesus, we need to hold loosely to our schedule and plans. We need to be ready to put them aside for a moment in order to care for the person in front of us.

In theory, this sounds great-of course we want to care for people! But in reality, it’s not always so straightforward. Most of us probably don’t like unexpected interruptions in our day or last-minute demands placed on our schedules. When such interruptions do happen, we might get annoyed or grumble to ourselves. But when we see how Jesus responded to Zacchaeus, our perspective can change. Maybe these interruptions and inconveniences are really invitations to join him in ministering to someone who needs help, comfort, or attention.

Such invitations might come in the voice of a friend whose car has broken down and is asking you for a ride to work. Or you might feel the Lord nudging you to stop and talk to a lonely neighbor even though you’d rather get on with your walk and burn some more calories. Or the Lord might be speaking to you through the voice of your child, who is asking you to play a game with her even though you have so much work to do.

The next time you are asked to change your plans, try to see it as Jesus’ loving invitation rather than as an annoying interruption. We aren’t always able to be flexible with our schedules, but when we are, who knows what might happen? We may just have more of an effect on people’s hearts than we think. Just look at what happened to Zacchaeus!

“Lord, help me to hear your invitation to love the people around me.”

Chúa Giêsu đến Giêricô và đi ngang qua thành phố ấy (Lc 19,1)

Bạn có phải là một nhà lập kế hoạch không? Bạn có một lịch trình hoặc thói quen nào đó mà bạn muốn giữ lại không? Nếu vậy, bài đọc Tin mừng hôm nay đặc biệt dành cho bạn. Nó mở đầu bằng việc Luca nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã lên kế hoạch đi qua Giêricô (19,1). Nhưng chúng ta biết đó không phải là những gì đã xảy ra. Chúa Giêsu nhìn thấy Giakêu trên cây sung, và cảm động trước sự khiêm tốn của người đàn ông này, Ngài đã thay đổi hành trình để có thể dành thời gian cho anh ta và bạn bè của anh ta. Và nó đã thay đổi cuộc đời của Giakêu mãi mãi.

Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng đôi khi, giống như Chúa Giêsu, chúng ta cần tuân thủ lịch trình và kế hoạch của mình một cách uyển chuyển. Chúng ta cần sẵn sàng gạt chúng sang một bên để chăm sóc cho người trước mặt.

Về lý thuyết, điều này nghe có vẻ tuyệt vời – tất nhiên chúng ta muốn quan tâm đến mọi người! Nhưng trên thực tế, nó không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Hầu hết chúng ta có lẽ không thích những gián đoạn bất ngờ trong ngày của mình hoặc những yêu cầu vào phút chót của lịch trình của chúng ta. Khi những sự gián đoạn như vậy xảy ra, chúng ta có thể khó chịu hoặc càu nhàu với bản thân. Nhưng khi chúng ta thấy cách Chúa Giêsu đối xử với Giakêu, quan điểm của chúng ta có thể thay đổi. Có thể những gián đoạn và bất tiện này thực sự là lời mời gọi tham gia với Ngài để phục vụ người cần giúp đỡ, an ủi hoặc chú ý.

Những lời mời như vậy có thể đến bằng giọng của một người bạn bị hỏng xe và đang nhờ bạn chở đi làm. Hoặc bạn có thể cảm thấy Chúa thúc giục bạn dừng lại và nói chuyện với một người hàng xóm cô đơn mặc dù bạn muốn tiếp tục đi bộ và đốt cháy nhiều kalo hơn. Hoặc Chúa có thể đang nói với bạn qua giọng nói của con bạn, người đang yêu cầu bạn chơi một trò chơi với nó mặc dù bạn còn rất nhiều việc phải làm.

Lần tới khi bạn được yêu cầu thay đổi kế hoạch của mình, hãy cố gắng xem đó là lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu hơn là một sự gián đoạn khó chịu. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể linh động với lịch trình của mình, nhưng khi chúng ta làm như vậy, ai biết được điều gì có thể xảy ra? Chúng ta có thể có nhiều ảnh hưởng đến trái tim của mọi người hơn chúng ta nghĩ. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với Giakêu!

Lạy Chúa, xin giúp con nghe lời mời gọi của Chúa để yêu thương mọi người xung quanh con.

Comments are closed.

phone-icon