He was near Jerusalem and… – Suy niệm theo WAU ngày 16.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He was near Jerusalem and they thought that the Kingdom of God would appear there immediately. (Luke 19:11)

Excitement was building. Jesus was headed to Jerusalem, the political and spiritual center of Israel. Like the nobleman in today’s parable, he was on a journey “to obtain the kingship” (Luke 19:12). And like this nobleman, he faced strong opposition from people who did not want to acknowledge his reign (19:14).

But this parable isn’t about the intrigue surrounding whether the nobleman would be successful in his bid for kingship. It’s about the people who were already loyal to him, the servants who maintained his household. How would they spend the time while they awaited their master’s return? Would they invest in the coming kingdom, confident in their master’s claim and in his authority? Or would they hedge their bets, not sure whether their master would triumph? In other words, did they believe in him, and did their faith translate into action?

Like the nobleman in the parable, Jesus is still awaiting kingship. He is still waiting for every knee to bow to him and for everyone to accept his rule and reign at the end of time (Philippians 2:10). And like the servants awaiting their master’s return, each of us faces the same set of questions: “Will I invest in the coming kingdom? Do I believe in Jesus? Does my faith translate into action?”

The two servants who multiplied what was given to them invested their whole lives in the kingdom. They chose to live as if that kingdom were already fully present, even though it wasn’t. They chose to take significant risks, and in so doing, they gained tremendous profits for the master-and for themselves.

This is how God wants us to live. We can double what God has given to us by treating everyone with mercy and generosity. We can even triple the profit as we devote ourselves to telling people about Jesus in the hope that they too will embrace him as their king. Let’s take some risks for this kingdom. Jesus promises great rewards for all who do!

“Jesus, I want to follow you, whatever the cost. Help me to live today as a citizen of your coming kingdom.”

Vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi (Lc 19,11)

Sự phấn khích đã nổi lên. Chúa Giêsu đang đi đến Giêrusalem, trung tâm chính trị và tâm linh của Israel. Giống như người quý tộc trong dụ ngôn hôm nay, Ngài đang trên hành trình “giành lấy vương quyền” (Lc 19,12). Và giống như nhà quý tộc này, Ngài vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người không muốn thừa nhận triều đại của Ngài (19,14).

Nhưng câu chuyện dụ ngôn này không nói về những âm mưu xung quanh việc liệu nhà quý tộc có thành công trong việc tranh giành vương quyền hay không. Đó là về những người vốn đã trung thành với ông, những người hầu gắn bó với gia đình ông. Họ sẽ sử dụng thời gian như thế nào trong khi chờ đợi sự trở lại của chủ nhân? Liệu họ có đầu tư vào vương quốc sắp tới, tin tưởng vào lời tuyên bố của chủ nhân và quyền lực của ông ấy không? Hay họ sẽ tránh đối mặt với vấn đề, vì họ không chắc liệu chủ nhân của họ có chiến thắng hay không? Nói cách khác, họ có tin vào ông ấy không, và niềm tin của họ có chuyển thành hành động không?

Giống như người quý tộc trong dụ ngôn, Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi vương quyền. Ngài vẫn đang chờ đợi mọi người thờ lạy mình và mọi người chấp nhận sự cai trị và trị vì của Ngài vào giờ sau hết (Pl 2,10). Và giống như những người đầy tớ đang chờ đợi sự trở lại của chủ, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với cùng một loạt câu hỏi: “Tôi sẽ đầu tư vào vương quốc sắp tới chứ? Tôi có tin vào Chúa Giêsu không? Đức tin của tôi có chuyển thành hành động không?”

Hai người đầy tớ đã sinh lợi những gì được ban cho họ đã đầu tư cả đời vào vương quốc. Họ chọn sống như thể vương quốc đó đã hiện diện đầy đủ, mặc dù không phải vậy. Họ đã chọn chấp nhận rủi ro đáng kể, và khi làm như vậy, họ đã thu được lợi nhuận to lớn cho chủ – và cho chính họ.

Đây là cách Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Chúng ta có thể sinh lợi những gì Chúa đã ban cho chúng ta bằng cách đối xử nhân từ và quảng đại với mọi người. Chúng ta thậm chí có thể làm tăng gấp ba lần lợi nhuận khi dành hết tâm sức để nói với mọi người về Chúa Giêsu với hy vọng rằng họ cũng sẽ đón nhận Ngài làm vua của họ. Hãy chấp nhận một số rủi ro cho vương quốc này. Chúa Giêsu hứa ban phần thưởng lớn cho tất cả những ai thực hiện!

Lạy Chúa Giêsu, con muốn đi theo Chúa, bằng bất cứ giá nào. Xin giúp con sống ngày hôm nay với tư cách là một công dân của vương quốc sắp tới của Chúa.

Kh 4, 1-11
Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng! (Kh 4,8)
Holy, holy, holy is the Lord God almighty! (Revelation 4:8)

Have you ever been part of a choir? Or maybe you have joined an enthusiastic crowd in a stadium as they belted out the national anthem? It can be a rousing experience. So consider this: God has invited you to join the biggest choir ever!

Where is this choir? It’s present every time Mass is celebrated-but you might not see all the singers. The priest even mentions this choir at the beginning of the Eucharistic Prayer: “With angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn” of God’s glory. With them! At every single Mass, millions of saints and angels come and join us-not in silent contemplation, but in joyful songs of worship to our saving God.

“Holy, holy, holy is the Lord God almighty!” (Revelation 4:8). You’ve probably sung these words hundreds of times at Mass. And yet as joyous as they are, it can be easy to gloss over them and let other concerns distract you. Maybe the petitions in the Prayer of the Faithful have caused you to start mulling over your own needs and concerns. Then, before you know it, the Eucharistic Prayer is over, and instead of being lifted into the heavens, you feel as if you’ve come farther down to earth.

It doesn’t have to be this way! All of heaven is opened to you at every single Mass. Jesus, the Lamb of God, is there. So is your heavenly Father, who is looking on you with love and joy. Your family members and ancestors who have already passed from this life in friendship with the Lord are there as well. So are Mary, Peter, John, and all the other saints and heroes of our faith. Let their prayers lift you up.

During every Mass, your church, however humble it may seem, is transformed into a gleaming sanctuary. The people around you, however imperfect they (and you) are, stand bathed in heavenly glory. If only for those few moments, let the cares of this life melt away. Lift up your heart to the Lord!

“Lord, you have always been, and you always will be, the eternal God and my heavenly Father. Praise be to you forever!”

Bạn đã bao giờ tham gia một dàn hợp xướng chưa? Hoặc có thể bạn đã hòa vào một đám đông cuồng nhiệt trong một sân vận động khi họ cất tiếng hát quốc ca chưa? Nó có thể là một trải nghiệm thú vị. Vì vậy, hãy xem xét điều này: Thiên Chúa đã mời bạn tham gia dàn hợp xướng lớn nhất từ ​​trước đến nay!

Dàn hợp xướng này ở đâu? Nó có mặt mỗi khi cử hành Thánh lễ – nhưng bạn có thể không thấy tất cả các ca sĩ. Vị linh mục thậm chí còn nhắc đến ca đoàn này ở phần đầu của Kinh nguyện Thánh Thể: “Với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, với Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca” chúc tụng vinh quang Thiên Chúa. Với các ngài! Trong mỗi thánh lễ, hàng triệu vị thánh và thiên thần đến tham dự với chúng ta – không phải trong im lặng chiêm ngưỡng, nhưng trong những bài hát vui tươi tôn thờ Thiên Chúa cứu độ của chúng ta.

“Thánh, thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng!” (Kh 4,8). Có thể bạn đã hát những lời này hàng trăm lần trong Thánh Lễ. Có thể những lời thỉnh cầu trong Lời cầu nguyện của các tín hữu đã khiến bạn bắt đầu suy gẫm về những nhu cầu và mối quan tâm của chính mình. Sau đó, trước khi bạn biết điều đó, Lời Cầu nguyện Thánh Thể kết thúc, và thay vì được cất lên trời, bạn cảm thấy như thể bạn đã xuống đất nhiều hơn.

Nó không cần phải theo cách này! Tất cả Thiên đàng được mở ra cho bạn trong mỗi Thánh lễ. Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa, ở đó. Cha trên trời của bạn cũng vậy, Đấng đang nhìn bạn với tình yêu và niềm vui. Các thành viên gia đình và tổ tiên của bạn, những người đã qua đời này trong tình bạn với Chúa cũng ở đó. Mẹ Maria, thánh Phêrô, Gioan và tất cả các vị thánh và anh hùng khác trong đức tin của chúng ta cũng vậy. Hãy để những lời cầu nguyện của họ nâng bạn lên.

Trong mỗi Thánh lễ, nhà thờ của bạn, dù có vẻ khiêm tốn đến đâu, cũng được biến thành một cung thánh lấp lánh. Những người xung quanh bạn, dù họ (và bạn) không hoàn hảo đến đâu, vẫn được tắm trong vinh quang trên trời. Giá như những giây phút ấy, hãy để những quan tâm của cuộc đời này tan biến. Hãy nâng trái tim bạn lên với Chúa!

Lạy Chúa, Chúa đã luôn luôn là và sẽ luôn như vậy, là Thiên Chúa đời đời và là Cha trên trời của con. Xin ngợi khen Chúa mãi mãi!

Comments are closed.

phone-icon