…please let me see – Suy niệm theo WAU ngày 14.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus, Son of David, . . . please let me see. (Luke 18:38, 41)

Though disadvantaged in life by blindness and poverty, this poor man had some advantages that many in the crowd did not. Like the people who were waiting to see Jesus that day, he had heard the many stories about the miracles and healings that Jesus performed as well as the message of mercy that he preached. And like everyone else, his hope had been stirred.

But when he heard that Jesus was approaching, he was the only one to cry out, “Jesus, Son of David, have pity on me!” (Luke 18:38, 39). This man, who was blind, “saw” who Jesus was. He also “saw” his own need for Jesus’ mercy. And this is what caught the Lord’s attention.

We too have hope in Jesus. We believe in his power and mercy. But do we know our need like this man did? Sometimes our need is not immediately clear because we have learned to live with our spiritual blindness. Or we might ask for something in a vague, general way. Or maybe we are too busy looking to the needs of others. We can even begin to think that we are doing fine, and Jesus has more important things to do than bother with us. But we would be wrong.

Jesus has one question for you today: “What do you want me to do for you?” (Luke 18:41). What would you shout out to Jesus? “Jesus, Son of David, have mercy on me . . . and cure me of cancer!” “Jesus, heal my relationship with my son!” “Jesus, have mercy on me and free me of my addiction.” Or even “Jesus, Son of David, cut through the indifference that keeps me from seeing how much I need you.”

Don’t wait on the sidelines wondering if Jesus will ever heal you. Be like this man in today’s Gospel who, against the opposition of the crowd, called out to Jesus and appealed to his power and mercy. And like this man, be clear on how deeply you need Jesus and what you want him to do for you. Let him say to you, as he did to this poor man, “Your faith has saved you” (Luke 18:42).

“Jesus, you are the fulfillment of all God’s promises. Have mercy on me and heal me of________

Lord, I want to see!”

Giêsu, Con vua Đavít…, xin cho con nhìn thấy (Lc 18,38. 41)

Mặc dù phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống bởi sự đui mù và nghèo khó, người đàn ông nghèo này có một số lợi thế mà nhiều người trong đám đông không có được. Giống như những người đang chờ đợi để gặp Chúa Giêsu ngày hôm đó, ông đã nghe rất nhiều câu chuyện về các phép lạ và sự chữa lành mà Chúa Giêsu đã thực hiện cũng như thông điệp về lòng thương xót mà Ngài đã rao giảng. Và giống như những người khác, hy vọng của anh ấy đã được khuấy động.

Nhưng khi nghe tin Chúa Giêsu đang đến gần, ông là người duy nhất kêu lên: “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,38. 39). Người đàn ông bị mù này đã “nhìn thấy” Chúa Giêsu là ai. Anh ta cũng “thấy” nhu cầu của chính mình đối với lòng thương xót của Chúa Giêsu. Và đây là điều khiến Chúa chú ý.

Chúng ta cũng có hy vọng vào Chúa Giêsu. Chúng ta tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân từ của Ngài. Nhưng chúng ta có biết nhu cầu của mình như người đàn ông này đã làm không? Đôi khi nhu cầu của chúng ta không rõ ràng ngay lập tức bởi vì chúng ta đã học cách sống với sự mù quáng tâm linh của mình. Hoặc chúng ta có thể cầu xin điều gì đó một cách mơ hồ, chung chung. Hoặc có thể chúng ta quá bận rộn tìm kiếm nhu cầu của người khác. Chúng ta thậm chí có thể bắt đầu nghĩ rằng chúng ta đang làm tốt, và Chúa Giêsu có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là bận tâm đến chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ sai.

Chúa Giêsu có một câu hỏi cho bạn hôm nay: “Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?” (Lc 18,41). Bạn sẽ hét lên điều gì với Chúa Giêsu? “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót con. . . và chữa khỏi bệnh ung thư cho con!” “Chúa ơi, hãy hàn gắn mối tương quan của con với con trai con!” “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con và giải thoát con khỏi chứng nghiện ngập của mình”. Hoặc thậm chí “Lạy Chúa Giêsu, Con vua Đavít, cắt bỏ sự thờ ơ khiến con không thấy con cần Chúa nhiều như thế nào”.

Đừng chờ đợi bên lề tự hỏi liệu Chúa Giêsu có bao giờ chữa lành cho bạn không. Hãy giống như người đàn ông này trong Tin Mừng hôm nay, người chống lại sự chống đối của đám đông, đã kêu cầu Chúa Giêsu và cầu xin quyền năng và lòng thương xót của Ngài. Và giống như người đàn ông này, hãy hiểu rõ bạn cần Chúa Giêsu sâu sắc như thế nào và bạn muốn Ngài làm gì cho bạn. Hãy để Ngài nói với bạn, như Ngài đã nói với người đàn ông nghèo này, “Đức tin của con đã cứu chữa con” (Lc 18,42).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành mọi lời hứa của Thiên Chúa. Xin thương xót con và chữa lành cho con khỏi _________

Lạy Chúa, con muốn được xem thấy!

Comments are closed.

phone-icon