The person who is trustworthy in very small… – Suy niệm theo WAU ngày 05.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. (Luke 16:10)

If we read these words in the context of today’s whole Gospel passage, we can see that Jesus considers money to be a very small matter. We may find that difficult to swallow. What about those of us who struggle every day to make ends meet? Does this mean that Jesus is telling us to stop working on our financial situation? That may be okay for someone like St. Francis of Assisi, but those of us who have to earn a living need to take a more aggressive approach!

Actually, Jesus does want to speak these words to everyone. He isn’t suggesting that we all take a vow of poverty, but he does want us to take a close look at our perspective on money. He wants us to see that in itself, money is neither the worst thing in the world nor a trivial matter to be ignored. He is telling us that money is simply secondary when compared to our essential purpose, which is to give glory to God and to help other people come to know Jesus personally.

In a practical sense, this means that money fits into the bigger picture of Christian living. As with anything else that God gives us, money is something we can use as a means to a greater end. By being careful in our spending and saving habits, we can use it as a tool to glorify the Lord. We are more free to donate to organizations that build his kingdom. At the same time, by guarding against the temptation to value money too much, we don’t let it become a snare that can draw us away from Jesus.

If you’re currently facing financial hardship, know that Jesus is with you and wants to help guide you and ease your anxieties. Think of the many ways he has cared for you in the past. Picture him on the cross, and recall his unending love for you. Know that he will never forsake you. Let his peace fill your heart, and don’t worry about tomorrow-he will be there to help you, just as he is today.

“Lord, help me to manage my finances wisely. Free me from anxiety about my future, and help me to give generously to the needy.”

Ai trung tín trong những việc nhỏ sẽ trung tín trong những việc lớn (Lc 16,10)

Nếu đọc những lời này trong bối cảnh của toàn bộ đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu coi tiền bạc là một vấn đề rất nhỏ. Chúng ta có thể thấy rằng khó nuốt. Còn những người trong chúng ta, những người phải vật lộn hằng ngày để kiếm sống thì sao? Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đang bảo chúng ta ngừng làm việc với tình hình tài chính của mình không? Điều đó có thể ổn đối với một người như thánh Phanxicô Assisi, nhưng những người như chúng ta, những người phải kiếm sống cần phải có một cách tiếp cận tích cực hơn!

Thật ra, Chúa Giêsu muốn nói những lời này với mọi người. Ngài không gợi ý rằng tất cả chúng ta phải khấn khó nghèo, nhưng Ngài muốn chúng ta xem xét kỹ lưỡng quan điểm của chúng ta về tiền bạc. Ngài muốn chúng ta thấy rằng bản thân tiền bạc không phải là thứ tồi tệ nhất trên thế giới và cũng không phải là một vấn đề tầm thường không thể bỏ qua. Ngài đang nói với chúng ta rằng tiền bạc chỉ là thứ yếu khi so sánh với mục đích thiết yếu của chúng ta, đó là tôn vinh Thiên Chúa và giúp người khác biết Chúa Giêsu một cách cá vị.

Theo nghĩa thực tế, điều này có nghĩa là tiền phù hợp với bức tranh lớn hơn về cuộc sống của các tín hữu. Cũng như bất cứ thứ gì khác mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tiền bạc là thứ chúng ta có thể sử dụng như một phương tiện để đạt được mục đích cao cả hơn. Bằng cách cẩn thận trong chi tiêu và thói quen tiết kiệm, chúng ta có thể sử dụng nó như một công cụ để tôn vinh Chúa. Chúng ta có thể tự do hơn khi quyên góp cho các tổ chức xây dựng vương quốc của Ngài. Đồng thời, bằng cách đề phòng cám dỗ coi trọng tiền bạc quá nhiều, chúng ta không để nó trở thành cạm bẫy có thể lôi kéo chúng ta khỏi Chúa Giêsu.

Nếu bạn hiện đang gặp khó khăn về tài chính, hãy biết rằng Chúa Giêsu đang ở bên bạn và muốn giúp hướng dẫn bạn và giảm bớt lo lắng của bạn. Hãy nghĩ về những cách Ngài đã quan tâm đến bạn trong quá khứ. Hình ảnh Ngài trên cây thánh giá và nhớ lại tình yêu bất tận của Ngài dành cho bạn. Biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy để sự bình an của Ngài tràn ngập trái tim bạn và đừng lo lắng về ngày mai – Ngài sẽ ở đó để giúp bạn, giống như ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con quản lý tài chính của mình cách khôn ngoan. Xin giải thoát khỏi lo lắng về tương lai của mình, và giúp con quảng đại cung cấp cho những người khó khăn.

Pl 4, 10-19
Anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách (Pl 4,14)
It was kind of you to share in my distress. (Philippians 4:14)

When St. Paul was arrested, the Christians he had evangelized in Philippi sent gifts to sustain him during his imprisonment. In return, Paul thanked them for “shar[ing]in my distress” (Philippians 4:14). This simple phrase points to a great characteristic of the Christian way of life: the virtue of compassion. In fact, the word “compassion” literally means to “suffer with” someone.

This is how God loves us-with great compassion. He doesn’t love us from a distance. Instead, through Jesus, he chose to enter into our human condition, to suffer alongside us, and ultimately to endure death on a cross in order to save us.

But Jesus’ compassion didn’t end there. By his death and resurrection, he has also entered into each of our lives and “suffers with” us every time we experience any type of trial or pain. Whether we sense his presence or not, the truth is, he is always with us. He always hears our cries for help, he shares in our pain and sadness, and he gives us the grace to endure and move forward in spite of our trials.

As Christians, we too are called to be compassionate. That’s what the Philippians did: out of their love for Paul, they shared in his distress by anticipating his needs and sending him help. That’s what so many of the saints have done as well. Think of St. Damien of Molokai caring for the people in the leper colony or Mother Teresa caring for the dying on the streets of Calcutta or St. John Vianney caring for sinners in the confessional.

Is there someone you know who is carrying a heavy burden? If so, ask the Lord, “How can I show compassion to this person?” A listening ear, an offer to pray, a promise to intercede, a material contribution: these are all ways you can “suffer with” another person. This is the way of Christ, and because we are his followers, this is our way as well.

“Jesus, thank you for sharing in my distress.”

Khi thánh Phaolô bị bắt, các tín hữu mà ngài đã truyền đạo tại Philíp đã gửi quà đến để nâng đỡ ngài trong thời gian ngài bị giam cầm. Đổi lại, Phaolô cảm ơn họ vì đã “chia sẻ sự đau khổ của tôi” (Pl 4,14). Cụm từ đơn giản này chỉ ra một đặc điểm tuyệt vời của lối sống Kitô giáo: đức tính trắc ẩn từ bi. Trên thực tế, hạn từ “từ bi” có nghĩa đen là “đau khổ với” một ai đó.

Đây là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta – với lòng từ bi vô cùng. Ngài không yêu chúng ta từ xa. Thay vào đó, qua Chúa Giêsu, Ngài đã chọn đi vào thân phận con người của chúng ta, chịu đau khổ bên cạnh chúng ta, và cuối cùng là chịu đựng cái chết trên thập tự giá để cứu chúng ta.

Nhưng lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu không kết thúc ở đó. Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Ngài cũng đã đi vào cuộc sống của mỗi chúng ta và “đau khổ với” chúng ta mỗi khi chúng ta trải qua bất kỳ loại thử thách hoặc đau đớn nào. Dù chúng ta có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài hay không thì sự thật là Ngài vẫn luôn ở bên chúng ta. Ngài luôn nghe thấy tiếng kêu cứu của chúng ta, Ngài chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta chịu đựng và tiến về phía trước bất chấp thử thách.

Là các tín hữu, chúng ta cũng được kêu gọi để có lòng trắc ẩn. Đó là những gì mà các tín hữu Philíp đã làm: vì tình yêu của họ dành cho Phaolô, họ đã chia sẻ nỗi đau khổ của ông bằng cách đoán trước nhu cầu của ông và gửi cho ông sự giúp đỡ. Đó là điều mà rất nhiều vị thánh cũng đã làm. Hãy nghĩ đến thánh Damien ở Molokai chăm sóc những người cùi ở trại phong hoặc Mẹ Teresa chăm sóc những người hấp hối trên đường phố Calcutta hoặc thánh Gioan Vianney chăm sóc những người tội lỗi trong tòa giải tội.

Có người nào bạn biết đang gánh vác nặng nề không? Nếu vậy, hãy hỏi Chúa, “Làm thế nào con có thể bày tỏ lòng trắc ẩn với người này?” Một đôi tai lắng nghe, một lời đề nghị cầu nguyện, một lời hứa chuyển cầu, một sự đóng góp vật chất: đây là tất cả những cách bạn có thể “đau khổ với” người khác. Đây là con đường của Đức Kitô, và vì chúng ta là môn đệ của Ngài, nên đây cũng là con đường của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã chia sẻ nỗi đau khổ của con.

Comments are closed.

phone-icon