Are you the one who is to come? – Chúa Nhật III Mùa Vọng A

0

Nguồn: WAU, December 2022
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: MATTHEW 11:2-11

Are you the one who is to come? (Matthew 11:3)

Do you ever have doubts? Everyone does, even John the Baptist. Herod had thrown John into prison and kept the threat of execution hanging over him. Sitting in that cell, John began to wonder if he had labored for nothing. So he sent his disciples to ask Jesus a question: “Are you the one who is to come, or should we look for another?” (Matthew 11:3).

Why would John ask such a pointed question? Probably because Jesus’ ministry didn’t fit John’s idea of what God’s kingdom should look like. Unlike John, Jesus wasn’t a fire-and-brimstone preacher. He seemed more concerned with healing sick people than with overthrowing Herod. He wasn’t popular with many Jewish leaders either. So doubts about Jesus began to creep in.

Rather than rebuking John’s disciples, Jesus described his ministry: the sick are healed, the dead are raised, and the poor hear the good news (Matthew 11:5). John’s disciples would have recognized these as signs of the Messiah foretold by Isaiah (35:6).

Jesus wasn’t put off by John’s doubts. Quite the opposite, he praised John as the greatest of all those “born of women” (Matthew 11:11). Jesus knew John; he loved him and understood the trial he was enduring. Knowing what John was going through, he treated him with compassion. And he will do the same for you.

You may have doubts. Bring them to Jesus. Ask him to help you recall his work in your life: when you experienced his forgiveness, knew his love, or felt his presence. Let him reassure you that he knows you and loves you. Let him strengthen your faith. As Isaiah proclaims in another prophecy, “A bruised reed he will not break, and a dimly burning wick he will not quench” (Isaiah 42:3). With his love, Jesus can set your doubts to rest and fan your smoldering faith into a blazing fire.

“Jesus, help me to believe in you more and more each day.”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 11,2-11

Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không?” (Mt 11,3)

Bạn có bao giờ nghi ngờ chưa? Mọi người đều đã từng nghi ngờ, kể cả Gioan Tẩy Giả. Hêrôđê đã tống Gioan vào ngục và tiếp tục đe dọa xử tử ông. Ngồi trong tù, Gioan bắt đầu tự hỏi liệu ông có làm việc luống công không. Vì thế, ông đã sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11,3).

Tại sao Gioan lại hỏi một câu hỏi cay đắng như thế? Có lẽ bởi vì sứ vụ của Chúa Giêsu không phù hợp với ý tưởng của Gioan về những gì mà Nước Thiên Chúa nên như thế nào. Không giống Gioan, Chúa Giêsu không giảng dạy theo kiểu ngăm đe và trừng phạt để kêu gọi sám hối. Người dường như quan tâm đến việc chữa lành những người đau ốm hơn là lật đổ Hêrôđê. Người cũng không được lòng với nhiều nhà lãnh đạo Do Thái. Do đó, những nghi ngờ về Chúa Giêsu bắt đầu len lỏi vào.

Thay vì khiển trách các môn đệ của Gioan, Chúa Giêsu miêu tả sứ vụ của Người: người đau ốm được chữa lành, người chết được sống lại và người nghèo được nghe Tin Mừng (x. Mt 11,5). Các môn đệ của Gioan đã nhận ra những điều này như là những dấu hiệu của Đấng Mêsia được tiên báo bởi ngôn sứ Isaia (Is 35,6).

Chúa Giêsu đã không dập tắt những nghi ngờ của Gioan. Hoàn toàn ngược lại, Người đã khen ngợi Gioan như là người cao trọng nhất trong số những người “đã lọt lòng mẹ” (Mt 11,11). Chúa Giêsu đã biết Gioan; Người yêu mến ông và đã cảm thông những thử thách mà ông đang chịu. Biết những gì Gioan đang trải qua, Người đã đối xử với ông bằng lòng từ bi. Và Người sẽ làm điều tương tự như thế với bạn.

Bạn có thể có những nghi ngờ. Hãy mang chúng đến cho Chúa Giêsu. Hãy xin Người giúp bạn nhớ lại công trình của Người trong cuộc đời của bạn: khi bạn trải nghiệm sự tha thứ của Người, nhận biết tình yêu của Người hoặc cảm nhận sự hiện diện của Người. Hãy để Người bảo đảm với bạn rằng Người biết bạn và yêu thương bạn. Hãy để Người củng cố lòng tin của bạn. Như Isaia công bố trong một lời ngôn sứ khác: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3). Với tình yêu của mình, Chúa Giêsu có thể dẹp tan những nghi ngờ của bạn và thổi cho đức tin yếu ớt của bạn bùng lên thành ngọn lửa rực sáng.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin tưởng vào Chúa mỗi ngày một nhiều hơn”.

Comments are closed.

phone-icon