He rejoices more over it – Suy niệm theo WAU ngày 06.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. (Matthew 18:13)

If you were to make a list of the areas in your life that you needed to work on, how long would it be? Would it dwarf a list of the areas you are doing well in? Most of us would answer yes, even if it weren’t true. And that could make us think that we can never be good enough for God or worthy of his love. But is that how God looks at us?

No! God looks at us with great love and tenderness even when we sin and wander away from him. And when he finds us, he doesn’t condemn us; he rejoices over us! That’s the beautiful image of the Good Shepherd that Jesus gives us in today’s Gospel.

Imagine that you are the stray sheep. You have wandered from the shepherd and now you’re trying to take cover from a storm or hiding from predators. Can you see the shepherd’s face as he finds you? You don’t see any anger in his eyes or hear any harsh rebukes coming from his mouth. Instead, his gentleness melts away the fear and shame you felt in your wanderings. Then he embraces you and carries you back to his flock.

St. Paul once wrote, “All have sinned and are deprived of the glory of God” (Romans 3:23). The truth is, none of us are among the ninety-nine that did not stray. We all have times when we wander away from the Lord. We all have areas of temptation that we struggle with, and we all have times when we give in to those temptations. So we shouldn’t be surprised by our weaknesses and failures.

At the same time, we shouldn’t be surprised to discover that our God is a Good Shepherd who rejoices when he rescues us. And we shouldn’t be surprised to discover that he continues to search for us every time we go our own way. He never tires of lavishing us—or anyone else—with his love and his mercy.

It can be exhausting tallying our spiritual shortcomings or trying to be good enough to earn God’s love. Next time you feel disheartened by your weaknesses, recall his goodness, turn to him, and allow him, your Good Shepherd, to carry you home in his arms.

“Jesus, thank you for loving me and rejoicing over me even in my weakness.”

 

Người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc (Mt 18, 13)

Nếu bạn phải lập một danh sách các lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn cần phải làm, nó sẽ là bao lâu? Nó có làm cho danh sách các lĩnh vực bạn đang làm tốt không? Hầu hết chúng ta sẽ trả lời là có, ngay cả khi điều đó không đúng. Và điều đó có thể khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt với Thiên Chúa hoặc xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nhưng đó có phải là cách Thiên Chúa nhìn chúng ta không?

Thưa không! Thiên Chúa nhìn chúng ta với tình yêu thương và sự dịu dàng tuyệt vời ngay cả khi chúng ta phạm tội và xa lánh Ngài. Và khi Ngài tìm thấy chúng ta, Ngài không lên án chúng ta; Ngài vui mừng vì chúng ta! Đó là hình ảnh tuyệt đẹp của Người Mục Tử Nhân Lành mà Chúa Giêsu cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay.

Hãy tưởng tượng rằng bạn là con cừu đi lạc. Bạn đã đi lang thang khỏi người chăn cừu và bây giờ bạn đang cố gắng ẩn núp khỏi một cơn bão hoặc trốn khỏi những kẻ săn mồi. Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người mục tử khi Ngài tìm thấy bạn không? Bạn không nhìn thấy bất kỳ sự tức giận nào trong mắt Ngài hoặc nghe thấy bất kỳ lời quở trách gay gắt nào từ miệng Ngài. Thay vào đó, sự dịu dàng của Ngài sẽ làm tan biến đi nỗi sợ hãi và xấu hổ mà bạn cảm thấy khi đi lang thang. Sau đó, Ngài ôm bạn và mang bạn trở lại bầy của mình.

Thánh Phaolô đã từng viết, “Tất cả đều đã phạm tội và bị tước mất sự vinh hiển của Thiên Chúa” (Rm 3,23). Sự thật là không ai trong chúng ta nằm trong số chín mươi chín người không đi lạc. Tất cả chúng ta đều có những lúc chúng ta đi lạc xa Chúa. Tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực cám dỗ mà chúng ta phải đấu tranh, và tất cả chúng ta đều có những lúc phải đầu hàng trước những cám dỗ đó. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên trước những yếu đuối và thất bại của mình.

Đồng thời, chúng ta cũng đừng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Người Mục Tử Tốt Lành, Ngài vui mừng khi giải cứu chúng ta. Và chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Ngài vẫn tiếp tục tìm kiếm chúng ta mỗi khi chúng ta đi theo con đường riêng của mình. Ngài không bao giờ mệt mỏi với việc lãng phí với chúng ta – hay bất cứ ai khác – bằng tình yêu và lòng nhân từ của Ngài.

Việc kiểm đếm những thiếu sót về thiêng liêng của chúng ta có thể là mệt mỏi hoặc cố gắng trở nên đủ tốt để có được tình yêu thương của Thiên Chúa. Lần tới khi bạn cảm thấy chán nản vì những yếu đuối của mình, hãy nhớ lại sự tốt lành của Ngài, hãy hướng về Ngài và cho phép Ngài, người Mục tử tốt lành của bạn, bế bạn về nhà trong vòng tay của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã yêu thương con và vui mừng vì con ngay cả trong sự yếu đuối của con.

Comments are closed.

phone-icon