Rise and walk – Suy niệm theo WAU ngày 05.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sometimes it can feel as if our faith is helplessly frozen inside of us. We feel paralyzed spiritually, unable to sense the Holy Spirit or to feel God’s loving presence. Not knowing what to do, we can end up spending days and weeks hoping for someone or some situation to lift us up and drop us at Jesus’ feet.

In today’s Gospel reading, we find someone in just the opposite situation. This man may not have been able to move his body, but his faith—along with the faith of his friends—was alive and well. It was powerful enough, in fact, to move him to take drastic measures just so that he could get to Jesus. That faith moved them to carry their friend through the streets of Capernaum all the way to the house where Jesus was preaching.

That faith also helped them overcome any embarrassment they might have felt as they saw that they would have to push their way through a large group of Pharisees and teachers who had come from all over the area to hear Jesus.

Most important, though, their faith kept them from turning around in discouragement when they saw that the house was too full to accommodate them. Instead, it inspired them to climb onto the roof and lower their friend down into the house so that he landed at Jesus’ feet. Now that’s faith!

If this paralyzed man and his friends have anything to teach us, it’s that faith is far from passive. There is a big difference between the kind of faith that accepts the truths of our creed and the kind of faith that propels us to acts of trust even when we don’t feel anything!

In the Church today, the Holy Spirit is renewing the gift of healing. Priests and laypeople alike are being raised up to pray with people who are sick—and we are seeing real healings come from these prayers. That’s why Jesus wants to help us increase our faith. He wants to see us pray for the sick and pray for conversions for those who have lost their faith. May we all find the courage to say, “Rise and walk!”

“Father, I believe in you. I put my hope in you. I will push forward today even as I face obstacles. Help me to walk by faith today.” 

Đôi khi nó có thể cảm thấy như thể niềm tin của chúng ta bị đóng băng một cách bất lực bên trong chúng ta. Chúng ta cảm thấy tê liệt về tâm linh, không thể cảm nhận được Chúa Thánh Thần hoặc cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Không biết phải làm gì, cuối cùng chúng ta có thể dành nhiều ngày và nhiều tuần để hy vọng ai đó hoặc một số hoàn cảnh có thể nâng chúng ta lên và thả chúng ta xuống dưới chân Chúa Giêsu.

 Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy một người hoàn cảnh ngược lại. Người này có thể đã không thể di chuyển cơ thể của mình, nhưng đức tin của anh ấy – cùng với niềm tin của bạn bè anh ấy – vẫn sống tốt. Trên thực tế, nó đủ mạnh để thúc đẩy anh ta thực hiện các biện pháp quyết liệt để anh ta có thể đến được với Chúa Giêsu. Đức tin đó đã thúc đẩy họ khiêng bạn mình qua các đường phố Caphácnaum đến nhà Chúa Giêsu đang rao giảng.

 Đức tin đó cũng giúp họ vượt qua bất kỳ sự bối rối nào mà họ có thể cảm thấy khi thấy rằng họ sẽ phải vượt qua một nhóm lớn những người Pharisêu và các kinh sư đã đến từ khắp nơi để nghe Chúa Giêsu.

 Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đức tin của họ đã giúp họ không quay đầu lại chán nản khi thấy ngôi nhà quá chật chội không thể vào được. Thay vào đó, nó thôi thúc họ trèo lên mái nhà và thả người bạn của mình xuống nhà để anh ta nằm dưới chân Chúa Giêsu. Bây giờ đó là đức tin!

 Nếu người đàn ông bại liệt này và những người bạn của anh ta có điều gì để dạy chúng ta, thì đó là đức tin không còn bị động nữa. Có một sự khác biệt lớn giữa loại đức tin chấp nhận sự thật trong tín ngưỡng của chúng ta và loại đức tin thúc đẩy chúng ta thực hiện hành vi tin tưởng ngay cả khi chúng ta không cảm thấy gì!

 Trong Giáo Hội ngày nay, Chúa Thánh Thần đang canh tân ơn chữa lành. Các linh mục cũng như giáo dân đều được đứng lên để cầu nguyện với những người bị bệnh – và chúng ta đang thấy những sự chữa lành thực sự đến từ những lời cầu nguyện này. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta gia tăng đức tin của mình. Ngài muốn thấy chúng ta cầu nguyện cho những người bệnh và cầu nguyện để được hoán cải cho những người đã mất đức tin. Mong tất cả chúng ta có đủ can đảm để nói, “Hãy đứng dậy và bước đi!”

Lạy Cha, con tin tưởng vào Cha. Con đặt hy vọng của con nơi Cha. Con sẽ tiến về phía trước ngay cả khi con phải đối mặt với những trở ngại. Xin hãy giúp con bước đi bằng đức tin ngày hôm nay. 

 

Các dòng suối sẽ vọt lên trong sa mạc (Is 35, 6)
Streams will burst forth in the desert. (Isaiah 35:6)

Is 35, 1-10

Have you ever been really thirsty? Perhaps you drained your water bottle during a long hike and found nowhere to refill it. Or maybe a violent storm cut off the water supply to your home. Whatever the problem, you would have been grateful at that point for the tiniest drop or sip.

In our first reading, God’s people were really thirsty. Buoyed by the hope of returning from exile, they faced a long road home that took them over the arid desert. But even greater than their physical thirst was their spiritual thirst for God and his blessings. Could they dare to hope that the God whom they had offended would sustain them along the way?

In response to their fears, the Lord promised that the parched land would bloom (Isaiah 35:1). Streams would burst forth from those barren lands, and the burning sands would become pools of clear, refreshing water (35:6-7). God would provide not just the tiniest sip, but more than they could ever think to ask for! The rivers of his grace would burst forth, offering them salvation and healing (35:4-6). They would mark out a clear and safe path back to Jerusalem and a joyful return to the One who had rescued them (35:8-10).

In the same way, God can answer your spiritual thirst beyond your expectations—even when it seems like you don’t deserve it. That’s because he is a God of mercy and compassion. The same God who came to earth as a child so long ago still wants to come to you each and every day. He still wants to heal you and restore you. He still wants to redeem you from all your sins and teach you how to live in his love.

So if you’re thirsty, go ahead and ask him for a drink—but don’t limit him. Just a small sip might do, but “just enough” is never enough for the Lord. No, he wants to give you nothing less than his own presence within you: his Spirit directing your paths, strengthening you against temptation, and filling you with love for him and for the people around you.

It’s amazing, isn’t it? All because God loves you.

“Holy Spirit, I am thirsting for you. Let your life well up within me.”

 

Bạn đã bao giờ thực sự khát chưa? Có lẽ bạn đã uống cạn chai nước của mình trong một chuyến đi bộ đường dài và không tìm thấy nơi nào để đổ đầy nó. Hoặc có thể một cơn bão dữ dội đã cắt nguồn cung cấp nước cho ngôi nhà của bạn. Dù có vấn đề gì đi chăng nữa, bạn sẽ rất biết ơn vì những giọt hoặc ngụm nhỏ nhất.

Trong bài đọc một, dân Thiên Chúa thực sự khát. Phấn khích với hy vọng trở về sau cuộc sống lưu đày, họ phải đối mặt với một con đường dài về nhà đưa họ vượt qua sa mạc khô cằn. Nhưng còn lớn hơn cơn khát thể xác của họ là sự khát khao tâm linh đối với Thiên Chúa và các ơn lành của Ngài. Họ có dám hy vọng rằng Thiên Chúa mà họ đã xúc phạm sẽ nâng đỡ họ trên đường đi không?

Để đáp lại nỗi sợ hãi của họ, Chúa đã hứa rằng đất khô cằn sẽ nở hoa (Is 35,1). Những dòng suối sẽ tuôn ra từ những vùng đất cằn cỗi đó, và những bãi cát cháy sẽ trở thành những vũng nước trong vắt, sảng khoái (35,6-7). Thiên Chúa sẽ cung cấp không chỉ một ngụm nhỏ nhất, mà còn nhiều hơn những gì họ có thể nghĩ để cầu xin! Các dòng sông ân sủng của Ngài sẽ tuôn trào, ban cho họ ơn cứu rỗi và chữa lành (35,4-6). Chúng sẽ vạch ra một con đường rõ ràng và an toàn để trở về Giêrusalem và hân hoan trở lại với Đấng đã giải cứu họ (35,8-10).

Theo cách tương tự, Thiên Chúa có thể giải đáp cơn khát tâm linh ngoài sự mong đợi của bạn – ngay cả khi có vẻ như bạn không xứng đáng. Đó là bởi vì Ngài là một vị Thần của lòng thương xót và từ bi. Cùng một Thiên Chúa đã đến thế gian khi còn là một đứa trẻ cách đây rất lâu vẫn muốn đến với bạn mỗi ngày. Ngài vẫn muốn chữa lành và phục hồi bạn. Ngài vẫn muốn cứu thoát bạn khỏi mọi tội lỗi và dạy bạn cách sống trong tình yêu thương của Ngài.

Vì vậy, nếu bạn khát, hãy tiếp tục và mời Ngài uống – nhưng đừng hạn chế Ngài. Chỉ một ngụm nhỏ cũng có thể làm được, nhưng “vừa đủ” không bao giờ là đủ đối với Chúa. Không, Ngài muốn ban cho bạn không gì khác ngoài sự hiện diện của chính Ngài bên trong bạn: Thánh Linh của Ngài hướng dẫn các con đường của bạn, củng cố bạn chống lại sự cám dỗ, và làm bạn tràn đầy tình yêu thương dành cho Ngài và những người xung quanh bạn.

Thật tuyệt vời, phải không? Tất cả chỉ vì Thiên Chúa yêu thương bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, con khao khát Chúa. Xin cho cuộc sống của Chúa lớn lên trong con.

Comments are closed.

phone-icon