I am Jesus of Nazareth… Suy niệm theo WAU ngày 25.01.2023

0

Nguồn: evangeli.net
Fr. Josep GASSÓ i Lécera(Ripollet, Barcelona, Spain)
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today, the Church commemorates the conversion of St. Paul, apostle. The short fragment of the Gospel according to St. Mark contains part of the address on the mission bestowed to the apostles by Jesus, resurrected. His exhortation to go out to the whole world and proclaim the Good News includes the thesis that faith and baptism are necessary essentials for salvation: “Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned” (Mk 16:16). Furthermore, Christ guarantees that preachers will be given the faculty to work out miracles or prodigies which will support and confirm their missionary preaching (cf. Mk 17:18). The mission is big -“Go into the whole world”-, but it will not be without the Lord’s escort: “And behold, I am with you always, until the end of the age” (Mt 28:20).

Today’s collect, tells us: “O God, by the preaching of your apostle Paul you have caused the light of the Gospel to shine throughout the world: Grant, we pray, that we, having his wonderful conversion in remembrance, may show ourselves thankful to you by following his holy teaching.” A gospel God has allowed us to know and that so many souls would desire to have: we have the responsibility to transmit this wonderful heritage to whatever extent we are able to.

St. Paul’s conversion is a great event: from persecuting Jesus’ followers he converted into a servant and defender of the cause of Christ. Quite often, perhaps, we have also been “persecutors”: and, as St. Paul, we need to convert from “persecutors” into servants and defenders of Jesus Christ.

With the Virgin Mary, we should realize the Almighty has also noticed us and has chosen us to share and carry out the priestly and redeeming mission of his divine Son: Regina apostolorum, Queen of the apostles, pray for us!; give us courage to bear witness of our Christian faith in this world of ours.

Hôm nay, Giáo hội tưởng nhớ sự hoán cải của Thánh Phaolô, Tông đồ. Đoạn Tin mừng ngắn ngủi theo thánh Máccô chứa đựng một phần bài diễn văn về sứ mệnh được Chúa Giêsu phục sinh ban cho các Tông đồ. Lời kêu gọi ra đi khắp thế giới và loan báo Tin mừng của Ngài bao gồm luận điểm rằng đức tin và phép Rửa là những điều cốt yếu cần thiết cho sự cứu rỗi: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu rỗi; ai không tin, sẽ bị kết án” (Mc 16,16). Hơn nữa, Đức Kitô bảo đảm rằng những người rao giảng sẽ được ban cho khả năng để làm những phép lạ hoặc những điều kỳ diệu sẽ hỗ trợ và xác nhận cho việc rao giảng truyền giáo của họ (Mc 17,18). Sứ mệnh to lớn – “Hãy đi khắp thế gian” -, nhưng sẽ không thể thiếu được sự bảo trợ của Chúa: “Và này, Thầy ở với anh em luôn cho đến ngày tận thế” (Mt 28,20).

Lời nguyện nhập lễ hôm nay cho chúng ta biết: “Lạy Chúa, qua lời rao giảng của thánh Phaolô, Ngài đã làm cho ánh sáng Tin mừng chiếu sáng khắp thế giới: Xin cho chúng con khi tưởng nhớ đến sự hoán cải tuyệt vời của ngài, có thể tỏ lòng biết ơn với Chúa bằng việc làm theo lời giáo huấn của ngài”. Tin mừng mà Thiên Chúa đã cho phép chúng ta biết và rất nhiều linh hồn mong muốn có được: chúng ta có trách nhiệm truyền tải di sản tuyệt vời này đến bất cứ mức độ nào mà chúng ta có thể.

Sự hoán cải của thánh Phaolô là một sự kiện lớn: từ việc bắt bớ những người theo Chúa Giêsu, ngài đã trở thành tôi tớ và người bảo vệ chính nghĩa của Đức Kitô. Rất thường xuyên, có lẽ chúng ta cũng đã từng là “những kẻ bắt bớ”: và giống như thánh Phaolô, chúng ta cần hoán cải từ “những kẻ bắt bớ” thành những tôi tớ và những người bênh vực Chúa Giêsu Kitô.

Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta nên nhận ra rằng Đấng Toàn Năng cũng đã để ý đến chúng ta và đã chọn chúng ta để chia sẻ và thực hiện sứ mệnh tư tế và cứu chuộc của Con Thiên Chúa của Ngài: Regina Apoolorum, Nữ Vương các tông đồ, xin cầu cho chúng con!; cho chúng con can đảm để làm chứng về đức tin Kitô giáo của chúng con trong thế giới này của chúng con.

Cv 22, 3-16
Ta là Giêsu thành Nagiarét mà ngươi đang bắt bớ (Cv 22,8)
I am Jesus of Nazareth whom you are persecuting (Acts 22:8)

What was it that changed Paul so drastically? In a blinding moment of clarity, the man who had been schooled in the Law and bent on persecuting Christians became humbled, helpless, and in need of guidance for his next steps-both physically and spiritually.

What changed Paul was his encounter with the risen Jesus on the road to Damascus. And what an encounter it was! The brightness of Jesus’ glory temporarily blinded Paul, but his voice could not have been clearer: “Saul, Saul, why are you persecuting me?” (Acts 22:7). In that moment, Paul knew how wrong he had been. Jesus was not a false prophet who had deserved to die, and his followers were not delusional. Instead, Jesus was truly alive, and Paul learned that when he persecuted Jesus’ followers, he was persecuting Jesus himself.

Paul’s first words to Jesus were “What shall I do, sir?” (Acts 22:10). Jesus told him to go into Damascus, where he would meet the disciple Ananias and be baptized (22:12-21). In time Paul would travel far and wide proclaiming the good news. As dedicated as this man had once been to tearing down that body of believers, he would now be completely devoted to building it up. And build it he did, founding small communities of believers wherever he went.

What shall I do, Lord? On today’s feast of Paul’s conversion, this is a question we can ask as well. Maybe you already know what your mission is: to raise a family, perhaps, or to evangelize, or to care for the poor, or some combination of these and other callings. Whatever it is, the grace to accomplish your mission will flow from your own encounters with the risen Jesus.

If you’re still not sure what your mission is, or if you think God might be calling you to something new, perhaps it’s time to encounter Jesus once again. So keep seeking him! Pursue him in prayer, in the Scriptures, and in the sacraments. He will reveal himself to you and show you what he wants you to do. Just ask St. Paul!

“Jesus, I want to build up your body. Show me what you want me to do.”

Điều gì đã thay đổi Phaolô một cách mạnh mẽ như vậy? Trong một khoảnh khắc rõ ràng mù quáng, người này từng được học trong trường Luật và nhất quyết bắt bớ các Kitô hữu đã trở nên khiêm nhường, bất lực và cần được hướng dẫn cho những bước tiếp theo – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Điều thay đổi thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ của ông với Chúa Giêsu phục sinh trên đường đi Đamát. Và thật là một cuộc gặp gỡ! Ánh hào quang rực rỡ của Chúa Giêsu tạm thời làm Phaolô bị mù, nhưng giọng nói của Ngài không thể rõ ràng hơn: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ ta?” (Cv 22,7). Trong khoảnh khắc đó, Phaolô biết mình đã sai lầm như thế nào. Chúa Giêsu không phải là tiên tri giả đáng chết, và những người theo Ngài không ảo tưởng. Thay vào đó, Chúa Giêsu thực sự sống, và Phaolô biết rằng khi bắt bớ những người theo Chúa Giêsu, ông đang bắt bớ chính Chúa Giêsu.

Những lời đầu tiên Phaolô nói với Chúa Giêsu là “Thưa Chúa, con phải làm gì?” (Cv 22,10). Chúa Giêsu bảo ông đi đến thành Đamát, tại đó ông sẽ gặp môn đệ Anania và chịu phép rửa (22,12-21). Với thời gian, Phaolô sẽ đi khắp nơi để rao truyền tin mừng. Người này đã từng hết lòng như thế nào để phá hủy thân thể các tín hữu đó, giờ đây ông sẽ hoàn toàn tận tâm để xây dựng thân thể đó. Và ông đã xây dựng nó, thành lập những cộng đồng nhỏ gồm những người tin tưởng ở bất cứ nơi nào ông đến.

Con phải làm gì, lạy Chúa? Vào ngày lễ thánh Phaolô trở lại hôm nay, đây cũng là một câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra. Có thể bạn đã biết sứ mệnh của mình là gì: có lẽ là nuôi nấng một gia đình, hoặc truyền giáo, hoặc chăm sóc người nghèo, hoặc một số kết hợp của những điều này và các ơn gọi khác. Dù đó là gì đi nữa, ân sủng để hoàn thành sứ mệnh của bạn sẽ tuôn chảy từ những cuộc gặp gỡ của chính bạn với Chúa Giêsu phục sinh.

Nếu bạn vẫn không chắc sứ mệnh của mình là gì, hoặc nếu bạn nghĩ rằng Thiên Chúa có thể đang kêu gọi bạn đến với một điều gì đó mới mẻ, thì có lẽ đã đến lúc bạn gặp lại Chúa Giêsu một lần nữa. Vì vậy, hãy tiếp tục tìm kiếm Ngài! Theo đuổi Ngài trong lời cầu nguyện, trong Kinh thánh và trong các bí tích. Ngài sẽ tiết lộ bản thân với bạn và chỉ cho bạn những gì Ngài muốn bạn làm. Chỉ cần cầu xin thánh Phaolô!

Lạy Chúa Giêsu, con muốn xây dựng thân thể của Chúa. Xin chỉ cho con những gì Chúa muốn con làm.

Comments are closed.

phone-icon