The disciples began to believe in him – Suy niệm theo WAU ngày 07.01.2023

0

 

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The disciples began to believe in him (John 2:11).

John has already told us about how Jesus’ disciples were sure they had “found the Messiah” (John 1:41). So why does he tell us now that Jesus’ miracle of changing water into wine is when they truly “began to believe in him” (2:11)?

Maybe it was like that feeling you get when your favorite sports team drafts a star player. You might think about how this awesome pick can change the whole team, but you still want to see how he actually proves himself. Until this wedding feast, Jesus hadn’t yet produced any signs that “proved himself” enough to calm their doubts. But now that he had “revealed his glory,” the disciples were far more confident that Jesus was the Messiah (John 2:11).

And what a Messiah he proved to be! He was a humble Messiah who cared about even minor struggles like running out of wine at a wedding. He was a Messiah who was concerned about ordinary people and who brought God’s compassion and power into every place he went. And perhaps most of all, he was a Messiah whose love was extravagant and generous, someone who gave his people only the best-just like the “good” wine that he gave this newlywed couple (John 2:10).

As dramatic as it was, this miracle was just the beginning of the disciples’ journey of faith in the Lord. And just as it happened for them, God wants our faith in him to continue to change and grow as we spend time with him. He wants to convince us more and more deeply that love is at the heart of his mission-a love even stronger than the love between a husband and wife on their wedding day.

You might be like the disciples in today’s passage, just starting your journey of faith. Or maybe you have been following Jesus for a long time. Either way, know that God has more that he wants to give you: more love, more grace, more revelation, more of everything! There is no end to Jesus’ ability to draw you closer to him.

“Jesus, thank you for giving me the new wine of your love!”

Các môn đệ bắt đầu tin vào Ngài (Ga 2,11)

Gioan đã nói với chúng ta về việc các môn đệ của Chúa Giêsu chắc chắn rằng họ đã “gặp Đấng Mêsia” (Ga 1,41). Vậy tại sao bây giờ ông lại nói với chúng ta rằng phép lạ biến nước thành rượu của Chúa Giêsu là khi họ thực sự “bắt đầu tin vào Ngài” (2,11)?

Có lẽ nó giống như cảm giác mà bạn có được khi đội thể thao yêu thích của bạn chọn một cầu thủ ngôi sao. Bạn có thể nghĩ về việc lựa chọn tuyệt vời này có thể thay đổi cả đội như thế nào, nhưng bạn vẫn muốn xem Ngài thực sự chứng tỏ bản thân như thế nào. Cho đến tiệc cưới này, Chúa Giêsu vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào “chứng tỏ mình” đủ để lắng dịu những nghi ngờ của họ. Nhưng giờ đây khi Ngài đã “tỏ ra vinh hiển của Ngài”, các môn đệ càng tin chắc rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia (Ga 2,11).

Và Ngài đã chứng tỏ mình là Đấng Mêsia biết bao! Ngài là Đấng Mêsia khiêm nhường, quan tâm đến cả những khó khăn nhỏ nhặt như hết rượu trong đám cưới. Ngài là một Đấng Mêsia quan tâm đến những người bình thường và là Đấng mang lòng trắc ẩn và quyền năng của Thiên Chúa đến mọi nơi Ngài đến. Và có lẽ trên hết, Ngài là Đấng Mêsia có tình yêu vô cùng hào phóng, một người chỉ ban cho dân của mình những gì tốt nhất – giống như rượu “ngon” mà Ngài đã ban cho cặp vợ chồng mới cưới này (Ga 2,10).

Dù kịch tính đến đâu, phép lạ này chỉ là bước khởi đầu trong hành trình tin vào Chúa của các môn đệ. Và như đã xảy ra với họ, Thiên Chúa muốn đức tin của chúng ta nơi Ngài tiếp tục thay đổi và lớn lên khi chúng ta dành thời gian cho Ngài. Ngài muốn thuyết phục chúng ta ngày càng sâu sắc hơn rằng tình yêu thương là trọng tâm sứ mệnh của Ngài – một tình yêu thậm chí còn mạnh mẽ hơn tình yêu giữa vợ chồng trong ngày cưới của họ.

Bạn có thể giống như các môn đệ trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mới bắt đầu hành trình đức tin của mình. Hoặc có thể bạn đã theo Chúa Giêsu từ lâu. Dù thế nào đi nữa, hãy biết rằng Chúa có nhiều hơn thế mà Ngài muốn ban cho bạn: nhiều tình yêu hơn, nhiều ân sủng hơn, nhiều sự mặc khải hơn, nhiều thứ hơn nữa! Khả năng của Chúa Giêsu kéo bạn đến gần Ngài là vô tận.

Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã ban cho con rượu mới của tình yêu Chúa!

Comments are closed.

phone-icon