The Sabbath was made for man – Suy niệm theo WAU ngày 17.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Sabbath was made for man (Mk 2:27)

Jesus’ disciples must have been hungry, so as they walked through a field of grain, they picked the heads of the grain to eat. But some Pharisees objected. It was the Sabbath, and they considered it a violation of the “no work” rule. Jesus’ answer must have surprised them: “The sabbath was made for man, not man for the sabbath” (Mark 2:27). What did he mean?

Of course, Jesus knew that God had instituted the Sabbath as a commemoration of the seventh day of creation when he rested from the work of creation. From the time of Moses, it was a day to honor God and his deliverance of the Israelites from Egypt (Deuteronomy 5:12-15). But Jesus also knew that the Sabbath was meant to be a blessing for the people. After six days of work, they needed a day to worship God and to rest from their labors.

The Sabbath is still meant to be a blessing for us. We are blessed every Sunday when we gather in worship to commemorate Jesus’ resurrection and to receive his Body and Blood. Our hearts are lifted up as we look forward to that time when we will enjoy an eternal sabbath of joy and celebration in the presence of the Lord (Hebrews 4:9-11).

But it’s good to be reminded that the Sabbath is also a day of rest. God gave it to us as a break from our daily routine so that we could refocus and reorient our lives around him and the people he has given to us. Resting on the Sabbath can help us mentally detach from the concerns of the week and experience peace. It might give us a chance to reflect on how God has been moving in our lives so that we can follow him more closely in the week to come.

Jesus said that the Sabbath was made “for man”-and that includes you (Mark 2:27)! So as you look ahead to the coming weekend, think about what you could do to set this day apart. How might you make it different from other days of the week? Perhaps you could spend a little extra time in prayer, or go for a walk, or enjoy a relaxing meal with loved ones. Whatever you decide, know that when you take the time to rest on the Sabbath, you will experience God’s grace and goodness.

“Lord, thank you for your sabbath rest.”

Ngày Sabát được lập ra cho con người (Mc 2,27)

Chắc hẳn các môn đệ của Chúa Giêsu đói nên khi đi ngang qua một cánh đồng lúa, họ hái những bông lúa để ăn. Nhưng một số người Pharisêu phản đối. Đó là ngày Sabát, và họ coi đó là vi phạm quy tắc “không làm việc”. Chắc hẳn câu trả lời của Chúa Giêsu đã làm họ ngạc nhiên: “Ngày Sabát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabát” (Mc 2,27). Ngài có ý muốn nói gì?

Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết rằng Thiên Chúa đã lập ngày Sabát để kỷ niệm ngày sáng tạo thứ bảy khi Ngài nghỉ công việc sáng tạo. Từ thời Môisen, đó là ngày để tôn vinh Thiên Chúa và sự giải cứu dân Israel khỏi Ai Cập (Đnl 5,12-15). Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng ngày Sabát là để chúc lành cho dân chúng. Sau sáu ngày làm việc, họ cần một ngày để thờ phượng Thiên Chúa và nghỉ ngơi.

Ngày Sabát vẫn có ý nghĩa là một ơn lành cho chúng ta. Chúng ta được diễm phúc vào mỗi Chúa Nhật khi tụ họp thờ phượng để tưởng niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu và lãnh nhận Mình và Máu Người. Lòng chúng ta phấn khởi khi chúng ta mong đợi thời điểm mà chúng ta sẽ tận hưởng ngày Sabát vui vẻ và lễ kỷ niệm đời đời trước mặt Chúa (Hr 4,9-11).

Nhưng thật tốt khi được nhắc nhở rằng ngày Sabát cũng là một ngày nghỉ ngơi. Thiên Chúa đã ban điều đó cho chúng ta như một khoảng nghỉ giữa thói quen hằng ngày để chúng ta có thể tập trung lại và định hướng lại cuộc sống của mình xung quanh Ngài và những người mà Ngài đã ban cho chúng ta. Việc nghỉ ngơi vào ngày Sabát có thể giúp chúng ta tách khỏi những lo lắng trong tuần về mặt tinh thần và cảm nhận được sự bình an. Nó có thể cho chúng ta cơ hội suy gẫm về cách Thiên Chúa đã hành động trong cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể theo sát Ngài hơn trong tuần tới.

Chúa Giêsu nói rằng ngày Sabát được tạo ra “vì loài người” – và ngày đó bao gồm cả bạn (Mc 2,27)! Vì vậy, khi bạn hướng tới những ngày cuối tuần sắp tới, hãy nghĩ về những gì bạn có thể làm để tạo nên sự khác biệt cho ngày hôm nay. Làm thế nào bạn có thể làm cho nó khác với những ngày khác trong tuần? Có lẽ bạn nên dành thêm một chút thời gian để cầu nguyện, đi dạo hoặc thưởng thức bữa ăn thư giãn với những người thân yêu. Dù quyết định của bạn là gì, hãy biết rằng khi bạn dành thời gian để nghỉ ngơi vào ngày Sabát, bạn sẽ cảm nghiệm được ân sủng và sự tốt lành của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về ngày nghỉ Sabát của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon