…to find a way to kill Him – Suy niệm theo WAU ngày 18.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They gathered together… to find a way to kill Him (Mk 3:6)

In today’s Gospel, Jesus heals a man with a withered hand while his opponents-some Pharisees and Herodians-condemn him for violating the Sabbath. Instead of glorifying God and rejoicing at the man’s restoration, they “immediately took counsel” to put Jesus to death (Mark 3:6). What a strange reaction to a healing!

This story of God’s healing power and human resistance to him holds many lessons for us.

First, we can see ourselves in the man with the withered hand. He was probably limited in his ability to take care of himself or provide for his family. Mark doesn’t indicate whether he had injured his hand or if he was born with that limitation. Perhaps he blamed God for his condition. Similarly, we may have parts of us that are symbolically “withered” or out of shape and keep us from functioning as we ought. Jesus wants to heal and restore us so that we can live as God intends for us.

Second, we should pay attention to the Pharisees and Herodians. Even worse than the man’s condition, you might say that they suffered from “withered hearts.” The long-awaited Messiah stood right before them, yet all they could see was someone who violated their regulations. Their assumptions about the Sabbath made them indifferent to the man’s suffering. Even worse, they placed conditions on God and rejected Jesus’ attempts to soften their hearts.

Nobody’s heart gets withered overnight. Like these men, we also can resist God’s ways and slowly close ourselves off to God. Through lack of contact with the Lord and by listening only to our own desires and to worldly philosophies, we allow our hearts to grow calloused and cold. We can even do all the “right” things and yet wither away inside. Our hardened hearts distort our empathy for people who are suffering and move us to reject God’s efforts to heal them-and us.

Whether it is our hands or hearts that are withered, God wants to bring us love and healing. And the good news is that Jesus has authority over this and every other part of our lives. He can restore us to freedom and wholeness.

“Change my heart, O God.”

Họ liền hội họp… để tìm cách giết Ngài (Mc 3,6)

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người với cánh tay khô bại trong khi các đối thủ của anh ta – một số người Pharisêu và người Hêrôđê – lên án Ngài vì vi phạm ngày Sabát. Thay vì tôn vinh Thiên Chúa và vui mừng trước sự phục hồi của con người, họ “lập tức hội họp” để đưa Chúa Giêsu vào chỗ chết (Mc 3,6). Thật là một phản ứng kỳ lạ đối với một sự chữa lành!

Câu chuyện về quyền năng chữa lành của Thiên Chúa và sự kháng cự của con người đối với Ngài chứa đựng nhiều bài học cho chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy chính mình trong người có bàn tay khô bại. Anh ấy có lẽ bị hạn chế về khả năng tự chăm sóc bản thân hoặc chu cấp cho gia đình. Máccô không cho biết liệu anh ta có bị thương ở tay hay không hay anh ta sinh ra với giới hạn đó. Có lẽ anh ta đã đổ lỗi cho Thiên Chúa về tình trạng của mình. Tương tự như vậy, chúng ta có thể có các bộ phận của chúng ta bị “khô héo” hoặc mất hình dạng một cách tượng trưng và khiến chúng ta không thể hoạt động như bình thường. Chúa Giêsu muốn chữa lành và phục hồi chúng ta để chúng ta có thể sống như Thiên Chúa dự định cho chúng ta.

Thứ hai, chúng ta nên chú ý đến những người Pharisêu và Hêrôđê. Thậm chí còn tồi tệ hơn tình trạng của người bại tay, bạn có thể nói rằng họ bị đau khổ vì “trái tim khô héo”. Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu đã đứng ngay trước mặt họ, nhưng tất cả những gì họ có thể thấy là ai đó đã vi phạm quy định của họ. Những giả định của họ về ngày Sabát khiến họ thờ ơ với sự đau khổ của con người. Tệ hơn nữa, họ đặt điều kiện cho Thiên Chúa và từ chối những nỗ lực làm mềm lòng họ của Chúa Giêsu.

Không có trái tim nào khô héo chỉ sau một đêm. Giống như những người này, chúng ta cũng có thể chống lại đường lối của Thiên Chúa và từ từ khép mình lại với Thiên Chúa. Do không được tiếp xúc với Chúa và chỉ lắng nghe những ham muốn của bản thân và những triết lý thế gian, chúng ta để cho lòng mình trở nên chai đá và lạnh lùng. Chúng ta thậm chí có thể làm tất cả những điều “đúng đắn” nhưng bên trong lại héo mòn. Trái tim chai đá của chúng ta bóp méo sự đồng cảm của chúng ta đối với những người đang đau khổ và khiến chúng ta từ chối những nỗ lực của Thiên Chúa để chữa lành họ – và cả chúng ta.

Cho dù đó là bàn tay hay trái tim của chúng ta khô bại, Thiên Chúa muốn mang lại cho chúng ta tình yêu và sự chữa lành. Và Tin mừng là Chúa Giêsu có thẩm quyền đối với điều này và mọi phần khác trong cuộc sống của chúng ta. Ngài có thể khôi phục cho chúng ta sự tự do và hoàn hảo.

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con.

Hr 7, 1-3; 15-17
Ông cũng là “vua thành Salem”, nghĩa là vua hòa bình (Hr 7,2)

Who was Melchizedek? A “priest of God Most High,” he greeted Abraham with bread and wine after Abraham’s victory in battle (Genesis 14:18, 20). According to today’s first reading, Melchizedek was “without father, mother, or ancestry” (Hebrews 7:3). Because his ancestry is never identified in Scripture, some Jews believed that Melchizedek was eternal.

Which brings us to Jesus. Hebrews tells us that he is the great and eternal high priest, “a priest forever according to the order of Melchizedek” (7:17).

Scripture also tells us that Melchizedek was the “king of Salem,” which translates as “king of peace,” (Genesis 14:18; Hebrews 7:2). Jesus is the King of peace. He himself is our way to peace. Through his cross and resurrection, he has healed the rift between God and humanity. And by uniting us into one body, he has opened the door for us to experience healing in every relationship wounded by division.

Today begins the Week of Prayer for Christian Unity. When we look at all the division in the world today, perhaps we don’t necessarily think of the denominational divisions that exist among Christians. But God desires to heal the broken body of Christ. Why? Because it is through his united Church that he can bring peace and healing to the world.

So how can we cooperate with the God of peace in the great work of Christian unity? We can begin by taking on God’s heart and praying for unity among believers, especially during this week. These prayers can transform our own hearts as we come to see just how much we hold in common with our separated brothers and sisters. And even if we never live to see all Christians visibly united in one Church, we can still be united with each other in our love for Christ. That spirit of unity can even carry over to help us bring peace wherever we encounter division.

Jesus wants us to work with him in bringing together his beloved people. May our prayers and actions give witness to the love God has for all those who believe in him.

“Father, help me to be a part of the work for peace among my brothers and sisters in Christ.”

Menkisêđê là ai? Là “thầy tế lễ của Thiên Chúa Tối Cao,” ông chào đón Abraham bằng bánh và rượu sau khi Abraham chiến thắng (St 14,18. 20). Theo bài đọc thứ nhất hôm nay, Menkisêđê “không cha không mẹ, không dòng dõi” (Hr 7,3). Vì tổ tiên của ông không bao giờ được xác định trong Kinh thánh nên một số người Do Thái tin rằng Menkisêđê là đời đời.

Điều đó đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Thư Do Thái cho chúng ta biết rằng Ngài là thượng tế vĩ đại và vĩnh cửu, “một tư tế đời đời theo phẩm trật Menkisêđê” (7,17).

Kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng Menkisêđê là “vua của Salem”, dịch là “vua hòa bình” (St 14,18; Hr 7,2). Chúa Giêsu là Vua bình an. Chính Ngài là con đường dẫn đến bình an của chúng ta. Qua thập giá và phục sinh, Ngài đã hàn gắn vết nứt giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và bằng cách hợp nhất chúng ta thành một thân thể, Ngài đã mở ra cánh cửa cho chúng ta trải nghiệm sự chữa lành trong mọi mối tương quan bị tổn thương bởi sự chia rẽ.

Hôm nay bắt đầu Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Khi chúng ta xem xét tất cả sự chia rẽ trên thế giới ngày nay, có lẽ chúng ta không nhất thiết phải nghĩ đến sự chia rẽ về giáo phái tồn tại giữa các Kitô hữu. Nhưng Thiên Chúa mong muốn chữa lành thân thể tan nát của Đức Kitô. Tại sao? Bởi vì chính nhờ Giáo hội hợp nhất của Ngài mà Ngài có thể mang lại hoà bình và sự chữa lành cho thế giới.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể cộng tác với Thiên Chúa bình an trong công việc vĩ đại là hiệp nhất Kitô hữu? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách mang lấy trái tim của Thiên Chúa và cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu, đặc biệt là trong tuần này. Những lời cầu nguyện này có thể biến đổi trái tim của chính chúng ta khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta có nhiều điểm chung với những anh chị em đang ly khai của mình. Và ngay cả khi chúng ta không bao giờ sống để nhìn thấy tất cả các Kitô hữu hiệp nhất một cách rõ ràng trong một Giáo hội, chúng ta vẫn có thể hiệp nhất với nhau trong tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Kitô. Tinh thần đoàn kết đó thậm chí có thể tiếp tục giúp chúng ta mang lại hòa bình ở bất cứ nơi nào chúng ta gặp phải sự chia rẽ.

Chúa Giêsu muốn chúng ta cộng tác với Ngài trong việc quy tụ những người yêu dấu của Ngài. Xin cho những lời cầu nguyện và hành động của chúng ta làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tin vào Ngài.

Lạy Cha, xin giúp con trở thành một phần của công việc vì hòa bình giữa các anh chị em của con trong Chúa Kitô.

Comments are closed.

phone-icon