How many cakes do you have? – Suy niệm theo WAU ngày 11.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

How many cakes do you have? (Mk 8:5)

“If only . . . ” It can be frustrating to think that there is only so much you can do for the people you love. If only I had more time. If only I lived closer. If only I had more energy.

This is not unique to our time. In today’s Gospel reading, we see that Jesus is concerned for the people who have been with him for three days. “If I send them away hungry to their homes,” he tells his disciples, “they will collapse on the way” (Mark 8:3). You can imagine the thoughts that must have been going through the disciples’ minds: “If only we had dismissed the crowd sooner.” “If only we had more food on hand.” “If only Jesus didn’t spend so much time teaching them.”

But Jesus overcame their objections with a deep faith that his Father could take what little they had and work a miracle with it. He passed out the loaves and the fishes and was able to feed all four thousand-and collect baskets full of leftovers!

The reality is that we will always have to battle that “if only” way of thinking. We will always want to do more than we are capable of doing. It’s just human nature. But that shouldn’t stop us from doing something. Determination to use whatever we have and the faith that God will bless our efforts-those are the weapons we can use whenever we face our own “if only” doubts.

Even giving just a little time or effort is better than doing nothing! You may not have time to go visit someone, but you can always write them an email or a quick text message. Perhaps you can’t volunteer in person, but you can always call to see if there’s anything else you can do to help. Maybe you don’t have time to prepare a meal for someone, but you can always drop off some extra groceries.

Remember today’s story of the loaves and the fish whenever you are facing an “if only” situation. If you give what little you have, Jesus will find a way to multiply it beyond your expectations!

“Jesus, help me find ways to do what I can with what I have.”

Các con có bao nhiêu bánh? (Mc 8,5)

“Giá như…” Có thể bực bội khi nghĩ rằng bạn chỉ có thể làm được rất nhiều điều cho những người bạn yêu thương. Giá như tôi có nhiều thời gian hơn. Giá như mình sống gần hơn. Giá như tôi có nhiều năng lượng hơn.

Đây không phải là duy nhất trong thời đại của chúng ta. Trong bài đọc Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quan tâm đến những người đã ở với Ngài trong ba ngày. Ngài nói với các môn đệ: “Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường” (Mc 8,3). Bạn có thể hình dung những suy nghĩ chắc hẳn đã đi qua tâm trí các môn đệ: “Giá như chúng ta giải tán đám đông sớm hơn”. “Giá như chúng ta có nhiều thức ăn hơn”. “Giá như Chúa Giêsu đừng dành nhiều thời gian để giảng dạy họ”.

Nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua sự phản đối của họ với một niềm tin sâu sắc rằng Cha Ngài có thể lấy những gì ít ỏi họ có và làm phép lạ với nó. Ngài chuyển bánh và cá và có thể cho cả bốn nghìn người ăn – và thu lại những giỏ đầy thức ăn thừa!

Thực tế là chúng ta sẽ luôn phải đấu tranh với lối suy nghĩ “giá như” đó. Chúng ta sẽ luôn muốn làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể làm. Đó chỉ là bản chất của con người. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta làm điều gì đó. Quyết tâm sử dụng bất cứ thứ gì chúng ta có và với niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta – đó là những vũ khí chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào chúng ta đối mặt với những nghi ngờ “giá như” của chính mình.

Thậm chí chỉ dành một chút thời gian hoặc nỗ lực vẫn tốt hơn là không làm gì cả! Bạn có thể không có thời gian để đi thăm ai đó, nhưng bạn luôn có thể viết cho họ một email hoặc một tin nhắn nhanh. Có lẽ bạn không thể trực tiếp làm tình nguyện viên, nhưng bạn luôn có thể gọi điện để xem bạn có thể giúp được gì khác không. Có thể bạn không có thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho ai đó, nhưng bạn luôn có thể mua thêm một số hàng tạp hóa.

Hãy nhớ câu chuyện về những chiếc bánh và con cá hôm nay bất cứ khi nào bạn gặp phải tình huống “giá như”. Nếu bạn cho đi những gì ít ỏi bạn có, Chúa Giêsu sẽ tìm cách nhân lên gấp bội ngoài những gì bạn mong đợi!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tìm cách làm những gì con có thể làm với những gì con có.”

St 3, 9-24
Dòng giống đó sẽ đập vào đầu ngươi (St 3,15)

It had just happened. Adam and Eve had just disobeyed God and eaten of the forbidden fruit. As we saw in yesterday’s reading, they ended up hiding among the trees in the garden, trying to cover their own nakedness. How would he react to them?

Yes, God tells them the consequences of their disobedience: their relationships would be damaged, the landscape would become barren, and they would be barred from Eden. But amazingly, God doesn’t stew over Adam and Eve’s betrayal. He doesn’t lash out in anger against them. Instead, he makes a surprising promise.

Today’s first reading is often identified as the very first promise of a redeemer. The Church Fathers called it the protoevangelium, or the “first gospel.” It describes “enmity” (Genesis 3:15) between the serpent, which Christian tradition associates with the devil, and the offspring of woman, understood as Jesus himself. Even more, it prefigures the final defeat of evil-the crushing of its head, as it were-which Jesus himself would accomplish through his death and resurrection.

Back to the story. Adam and Eve realize that they have cut themselves off from the good God who had given them all the joys of the Garden of Eden, and they are afraid. But that same good God already has a rescue plan in mind. In the midst of their fear, shame, and grief, God gives them a cause for hope. Sin would not have the upper hand forever.

We all have experienced being brought up short by our sins or realizing the unintended consequences of our actions. But let the Lord’s words to Adam and Eve give you hope. After the Fall, God immediately unveiled his loving response to their sin. And he has fulfilled his promise in Christ. Now he renews that same promise to you every day. There’s not a moment between your sin and God’s promise to redeem you.

“Almighty God, thank you for rescuing me from sin!”

Nó vừa mới xảy ra. Ađam và Eva vừa không vâng lời Thiên Chúa và ăn trái cấm. Như chúng ta đã thấy trong bài đọc hôm qua, cuối cùng họ trốn giữa những bụi cây trong vườn, cố gắng che đậy sự lõa lồ của mình. Ngài sẽ phản ứng thế nào với họ?

Đúng vậy, Thiên Chúa cho họ biết hậu quả của việc họ không vâng lời: các mối tương quan của họ sẽ bị hủy hoại, cảnh quan sẽ trở nên cằn cỗi và họ sẽ bị cấm ra khỏi vườn Êđen. Nhưng lạ thay, Thiên Chúa không hề nao núng trước sự phản bội của Ađam và Eva. Ngài không đả kích họ trong sự tức giận. Thay vào đó, Ngài đưa ra một lời hứa đáng ngạc nhiên.

Bài đọc một hôm nay thường được xác định là lời hứa đầu tiên về Đấng cứu chuộc. Các Giáo Phụ gọi nó là protoevangelium, hay “tin mừng đầu tiên.” Nó mô tả “sự thù địch” (St 3,15) giữa con rắn, mà truyền thống Kitô giáo liên kết với ma quỷ, và dòng dõi của người phụ nữ, được hiểu là chính Chúa Giêsu. Hơn nữa, nó báo trước sự thất bại cuối cùng của ma quỷ – có thể nói là nghiền nát đầu của nó – mà chính Chúa Giêsu sẽ hoàn thành qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Trở lại câu chuyện. Ađam và Eva nhận ra rằng họ đã tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa nhân lành, Đấng đã ban cho họ mọi niềm vui trong Vườn Địa Đàng, và họ sợ hãi. Nhưng chính Thiên Chúa tốt lành đó đã có sẵn một kế hoạch giải cứu trong đầu. Giữa sự sợ hãi, xấu hổ và đau buồn của họ, Thiên Chúa ban cho họ một lý do để hy vọng. Tội lỗi sẽ không chiếm thế thượng phong mãi mãi.

Tất cả chúng ta đều đã trải qua cảm giác hụt hẫng vì tội lỗi của mình hoặc nhận ra những hậu quả không lường trước được từ hành động của mình. Nhưng hãy để những lời của Chúa nói với Ađam và Eva cho bạn hy vọng. Sau khi sa ngã, Thiên Chúa ngay lập tức tiết lộ phản ứng yêu thương của mình đối với tội lỗi của họ. Và Ngài đã thực hiện lời hứa của mình nơi Chúa Kitô. Giờ đây Ngài nhắc lại lời hứa đó với bạn mỗi ngày. Không có một khoảnh khắc nào giữa tội lỗi của bạn và lời hứa của Thiên Chúa sẽ cứu chuộc bạn.

“Lạy Thiên Chúa toàn năng, con cảm ơn Chúa vì đã giải cứu con khỏi tội lỗi!”

Comments are closed.

phone-icon