…The salt of the earth and light of the world – Chúa Nhật V Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, February 5, 2023

“You are the salt of the earth and light of the world”

Scripture:  Matthew 5:13-16

13 “You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything  except to be thrown out and trodden under foot by men. 14 You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. 15 Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. 16 Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.”

Chúa Nhật, ngày 05.02.2023

Anh em là muối là ánh sáng của thế gian

Mt 5,13-16

13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

Meditation: Jesus used ordinary images, such as salt and light, to convey extraordinary truths that transform our minds, hearts, and lives. What does salt and light have to teach us about God and the transforming power of his kingdom? Salt was a valuable commodity in the ancient world. People traded with it, like we trade with valuable goods, such as gold and stock. Salt also served a very useful purpose, especially in warmer climates before the invention of electricity and refrigeration. Salt not only gave rich flavor to food, it also preserved food from going bad and being spoiled.

The salt of God’s kingdom for all

Jesus used the image of salt to describe the transforming effect of God’s work in our lives – and how the Holy Spirit wants to work through us to bring the power and blessing of God’s kingdom to others. As salt purifies, preserves, and produces rich flavor for our daily food, we, too, as disciples of Jesus, are “salt” for the world of human society. The Lord wants to work in and through us to purify, preserve, and spread the rich flavor of God’s kingdom everywhere – his “kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit” (Romans 14:17).

Don’t lose your saltiness

What did Jesus mean by the expression “if salt has lost its taste… it is no longer good for anything except to be thrown out and trodden under foot” (Matthew 5:13)? Salt in the ancient world was often put into ovens to intensify the heat. When the salt was burned off and no longer useful it was thrown out on the ground where it would easily get stepped on and swept away (Matthew 5:13). How can we lose our “saltiness”? When we allow the world, sin, and Satan to corrupt us. The Lord wants us to preserve our “saltiness” – through virtuous living and rejection of sin – not only for our own sake but also for the sake of others.

The aroma of Christ in the world

Paul the Apostle reminds us that we are called to be “the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, to one a fragrance from death to death, to the other a fragrance from life to life” (2 Corinthians 2:15-16 ). Do you allow the fragrance of Christ’s love, truth, and holiness to permeate every area of your life, your thoughts, words, actions, and relationships?

Light that shines for all to see

Jesus used the image of light and a lamp to further his illustration of God’s transforming work in and through us. Lamps in the ancient world served a vital function, much like they do today. They enable people to see and work in the dark and to avoid stumbling. The Jews also understood “light” as symbol or expression of the inner beauty, truth, and goodness of God. In his light we see light ( Psalm 36:9). His word is a lamp that guides our steps (Psalm 119:105). God’s grace not only illumines the darkness in our lives, but it also fills us with spiritual light, joy, and peace.

Jesus used the image of a lamp to describe how his disciples are to live in the light of his truth and love. Just as natural light illumines the darkness and enables one to see visually, so the light of Christ shines in the hearts of believers and enables us to see the heavenly reality of God’s kingdom. Our mission is to be light-bearers of Jesus Christ so that others may see the truth of the gospel and be freed from the blindness of sin and deception.

There is great freedom and joy for those who live in the light of God’s truth and goodness. Do you know the joy and freedom of living in God’s light?

“Lord Jesus, you guide me by the light of your saving truth. Fill my heart and mind with your light and truth and free me from the blindness of sin and deception that I may see your ways clearly and understand your will for my life. May I radiate your light and truth to others in word and deed”.

Suy niệm:  Đức Giêsu sử dụng những hình ảnh bình thường như muối và ánh sáng để diễn đạt các chân lý lạ lùng biến đổi trí, lòng, và đời sống chúng ta. Muối và ánh sáng có điều gì để dạy chúng ta về Thiên Chúa và sức mạnh biến đổi của vương quốc Người? Muối là một vật phẩm có giá trị thời xưa. Người ta có những dịch vụ làm ăn về nó, như ngày nay chúng ta mua bán vàng và cổ phiếu. Muối cũng có mục đích rất hữu dụng trong những lúc thời tiết nóng bức, trước khi người ta phát minh ra điện và tủ lạnh. Muối không chỉ đem lại mùi vị cho thức ăn, nó cũng giữ thịt khỏi bị hư.

Muối của nước Thiên Chúa cho mọi người

Đức Giêsu dùng hình ảnh muối để diễn tả tác động biến đổi của hoạt động Thiên Chúa trong đời sống chúng ta – và cách thức Chúa Thánh Thần muốn hoạt động qua chúng ta để đem sức mạnh và phúc lành nước Chúa cho người khác. Giống như muối thanh tẩy, gìn giữ, và tạo ra hương vị phong phú cho thực phẩm hằng ngày, thì chúng ta là người môn đệ của Đức Giêsu cũng là “muối” cho thế giới xã hội con người. Chúa muốn hoạt động trong và qua chúng ta để thanh tẩy, gìn giữ, và tỏa hương thơm nước Chúa đi khắp nơi – nước công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17).

Đừng đánh mất chất muối của bạn

Đức Giêsu có ý nói gì khi dùng thành ngữ “Nếu muối đã lạt… Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi (Mt 5,13). Muối trong xã hội thời xưa thường được cho vào lò để phát sinh ra nhiệt. Khi muối đã cháy hết và không còn hữu ích nữa thì nó bị ném ra đường, nơi người ta qua lại và đạp lên nó (Mt 5,13). Làm thế nào chúng ta lại có thể đánh mất “chất mặn” của mình? Khi chúng ta để cho thế gian, tội lỗi, và Satan hủy hoại chúng ta. Chúa muốn chúng ta bảo vệ “chất muối” của mình – qua cuộc sống nhân đức và loại trừ tội lỗi – không chỉ vì lợi ích của mình mà còn vì lợi ích của người khác nữa.

Hương thơm của Đức Kitô trong thế gian

Thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi trở nên “hương thơm của Đức Kitô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất. Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong; nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi lại là hương sự sống đưa đến sự sống (2Cr 2,15-16). Bạn có để cho hương tình yêu, sự thật, và thánh thiện của Đức Kitô thấm vào mọi lãnh vực đời sống mình: suy nghĩ, lời nói, hành động và các mối quan hệ không?

Ánh sáng chiếu soi cho mọi người nhìn thấy

Đức Giêsu sử dụng hình ảnh ánh sáng và đèn để làm cho sự minh họa về công việc biến đổi của Thiên Chúa trong và qua chúng ta thêm sâu xa. Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng, giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân của Thiên Chúa. “Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,9). “Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước” (Tv 119,105). Ơn sủng của Chúa không chỉ chiếu soi bóng tối trong cuộc đời chúng ta, mà còn lấp đầy chúng ta với ánh sáng, niềm vui, và bình an.

Đức Giêsu dùng hình ảnh cái đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Cũng như ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và giúp người ta nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta nhìn thấy thực tại vĩnh cửu của nước Trời. Thật thế, sứ mệnh của chúng ta phải là người mang ánh sáng Đức Giêsu Kitô, để người khác có thể nhìn thấy chân lý Phúc âm và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối.

Có sự tự do và niềm vui lớn dành cho những ai sống trong ánh sáng sự thật và tốt lành của Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng Chúa không?

“Lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con ánh sáng và chân lý của Chúa, và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối, để con có thể nhìn thấy những đường lối của Người cách rõ ràng, và hiểu biết ý định của Chúa trong cuộc đời con. Chớ gì con chiếu tỏa ánh sáng và chân lý của Chúa đến cho mọi người, trong lời nói và hành động của mình.”

Comments are closed.

phone-icon