Who do you say I am? – Suy niệm theo WAU ngày 16.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Who do you say I am? (Mk 8:29)

Poor Peter! He had started off so well. Jesus’ question, “Who do you say that I am?” had silenced the other disciples, but Peter spoke for all of them: “You are the Christ” (Mark 8:29). He professed that Jesus was more than a teacher, a prophet, or a healer. He was the Messiah.

However, Peter’s shining moment was short-lived. Once Jesus explained that he would be rejected and killed, Peter rebuked him. Suffering didn’t fit in with Peter’s idea of a Messiah.

This wouldn’t be the last time Peter got it wrong. Despite his faith in Jesus, Peter would deny the Lord in his hour of need. How could Peter have known so much yet known so little?

Like us, Peter had some understanding, but he had a long way to go. Full knowledge didn’t come all at once for Peter. He couldn’t just give the right answer and consider it done. His understanding had to unfold more and more each day, with every step he took following Jesus. Even Peter’s failures would teach him about his Master. And like Peter, it’s as we follow Jesus that our understanding will grow as well.

Today and every day, Jesus asks us, “Who do you say that I am?” Like Peter, we can give the right answer: we know he is the Son of God. But also like Peter, our answer needs to mature. Peter had much to learn, and so do we. And we can learn by following Jesus. By spending time with him. By listening to his voice and doing our best to obey his commands. As we follow him, our relationship with him deepens and our faith gets stronger. And like Peter, we come to know Jesus enough to trust and obey him, even when we don’t understand it all.

There is a “knowing” that comes only as we stumble, fall, and return to following Jesus anew. In our journey of sin and grace, we come to know who Jesus truly is. He reveals himself to us even through our failures.

Follow Jesus today; listen and obey his word. Like Peter, you will find a Messiah who is more merciful and more powerful than you ever dared to dream.

“Lord Jesus, I want to follow you today.”

 

Các con bảo Thầy là ai? (Mc 8,29)

Phêrô thật tội nghiệp! Ông ấy đã khởi đầu rất tốt. Câu hỏi của Chúa Giêsu, “Các con nói Thầy là ai?” đã khiến các môn đồ khác im lặng, nhưng Phêrô đã nói thay cho tất cả họ: “Thầy là Đức Kitô” (Mc 8,29). Ông tuyên bố rằng Chúa Giêsu không chỉ là một người thầy, một nhà tiên tri hay một người chữa bệnh. Ngài là Đấng Mêsia.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Phêrô chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Khi Chúa Giêsu giải thích rằng Ngài sẽ bị chống đối và bị giết, Phêrô đã quở trách Ngài. Sự đau khổ không phù hợp với ý tưởng của Phêrô về Đấng Mêsia.

Đây không phải là lần cuối cùng Phêrô sai. Dù có đức tin nơi Chúa Giêsu, Phêrô vẫn chối Chúa trong giờ phút cần thiết. Làm thế nào mà Phêrô có thể biết nhiều mà lại biết quá ít?

Giống như chúng ta, Phêrô có một số hiểu biết, nhưng ông ấy còn cả một chặng đường dài phía trước. Không phải lúc nào Phêrô cũng có đầy đủ kiến ​​thức. Ông ấy không thể chỉ đưa ra câu trả lời đúng và coi như đã xong. Sự hiểu biết của ông ta ngày càng được mở ra mỗi ngày, với mỗi bước ông ta đi theo Chúa Giêsu. Ngay cả những thất bại của Phêrô cũng sẽ dạy ông về Thầy của mình. Và giống như Phêrô, khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu, sự hiểu biết của chúng ta cũng sẽ phát triển.

Hôm nay và mọi ngày, Chúa Giêsu hỏi chúng ta, “Con nói Thầy là ai?” Giống như Phêrô, chúng ta có thể đưa ra câu trả lời đúng: chúng ta biết Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng cũng giống như Phêrô, câu trả lời của chúng ta cần phải trưởng thành. Phêrô có nhiều điều để học, và chúng ta cũng vậy. Và chúng ta có thể học hỏi bằng cách đi theo Chúa Giêsu. Bằng cách dành thời gian cho Ngài. Bằng cách lắng nghe lời Ngài và cố gắng hết sức để tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Khi chúng ta đi theo Ngài, mối quan hệ của chúng ta với Ngài ngày càng sâu sắc và đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Và giống như Phêrô, chúng ta biết Chúa Giêsu đủ để tin tưởng và vâng lời Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết.

Có một sự “hiểu biết” chỉ đến khi chúng ta vấp ngã, vấp ngã và trở lại theo Chúa Giêsu một lần nữa. Trong cuộc hành trình tội lỗi và ân sủng, chúng ta biết Chúa Giêsu thực sự là ai. Ngài tiết lộ bản thân cho chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại.

Hãy theo Chúa Giêsu ngày hôm nay; lắng nghe và tuân theo lời Ngài. Giống như Phêrô, bạn sẽ tìm thấy một Đấng Mêsia nhân từ và quyền năng hơn những gì bạn từng mơ ước.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn theo Chúa ngày hôm nay.”

St 9, 1-13
Giờ đây Ta thiết lập với ngươi giao ước của Ta với ngươi và con cháu ngươi sau này (St 9,9)

What’s a covenant? If you were reading through the Old Testament, the first time you’d see that word is in the story of Noah, first in Genesis 6:18 and then in today’s passage. In a literal sense, a covenant is a binding agreement between two parties. Common in ancient times, it united the two parties unconditionally.

What sets God’s covenant with Noah apart from all others is that it was not merely a legal arrangement between two tribes or people. It was forged in God’s own heart. He initiated this covenant. He bound himself to his creation and promised that he would be faithful to watch over his people. It was God’s own life-giving promise to protect Noah and his family, to guide them, and to cause them to flourish.

God promised to continue this blessing for generations in an “everlasting covenant” (Genesis 9:16). It was a commitment to Noah’s descendants, and it extends to each one of us in Christ.

God never forgets his oath. He has joined himself to us and committed himself fully to us because he loves us. And in his faithfulness, when just the right time had come, he brought this covenant to perfection in the new covenant through the death and resurrection of his Son, Jesus.

You are part of this covenant. God has joined himself to you in an everlasting bond of love. His commitment to you began when he formed you and created you (Psalm 139:13-16). It continued when he welcomed you into his family at your baptism. You are now part of the new covenant, ratified by Jesus’ precious blood. And he invites you to reaffirm your covenant with him every time you pray, join in the celebration at Mass, or receive the other sacraments.

Our God has shown an unbelievable commitment to each one of us. Even when we fall short, he still extends his love and protection to us. He will never abandon us. He has even given us the grace we need to turn to him and unite ourselves to him. This is what a faithful covenant relationship looks like!

“Father, thank you for your covenant with Noah that reaches through time and reveals your faithful love!”

Giao ước là gì? Nếu bạn đang đọc qua Cựu Ước, lần đầu tiên bạn thấy từ đó là trong câu chuyện về Nô-ê, đầu tiên là trong Sáng thế ký 6,18 và sau đó là trong phân đoạn hôm nay. Theo nghĩa đen, giao ước là một thỏa thuận ràng buộc giữa hai bên. Phổ biến trong thời cổ đại, nó đã liên kết hai bên vô điều kiện.

Điều làm cho giao ước của Thiên Chúa với Nô-ê khác biệt với tất cả những giao ước khác là nó không chỉ là một sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bộ tộc hoặc hai dân tộc. Nó đã được hun đúc trong chính trái tim của Thiên Chúa. Ngài đã khởi xướng giao ước này. Ngài tự ràng buộc mình với sự sáng tạo của mình và hứa rằng Ngài sẽ trung thành chăm sóc dân mình. Chính lời hứa ban sự sống của Thiên Chúa là bảo vệ Nô-ê và gia đình ông, hướng dẫn họ và làm cho họ phát triển.

Thiên Chúa hứa sẽ tiếp tục ban phúc lành này cho các thế hệ trong một “giao ước đời đời” (St 9,16). Đó là một cam kết đối với con cháu của Nô-ê, và nó mở rộng ra cho mỗi người chúng ta trong Đức Kitô.

Chúa không bao giờ quên lời thề ước. Ngài đã kết hiệp với chúng ta và cam kết hoàn toàn với chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Và với lòng trung thành của mình, khi thời điểm thích hợp đã đến, Ngài đã hoàn thiện giao ước này trong giao ước mới qua cái chết và sự phục sinh của Con Ngài, Chúa Giêsu.

Bạn là một phần của giao ước này. Thiên Chúa đã kết hiệp với bạn trong một mối dây tình yêu vĩnh cửu. Cam kết của Ngài với bạn bắt đầu khi Ngài hình thành bạn và tạo ra bạn (Tv 139,13-16). Nó tiếp tục khi Ngài chào đón bạn vào gia đình Ngài trong phép rửa tội của bạn. Bây giờ bạn là một phần của giao ước mới, được phê chuẩn bằng máu châu báu của Chúa Giêsu. Và Ngài mời bạn tái khẳng định giao ước của bạn với Ngài mỗi khi bạn cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, hoặc lãnh nhận các bí tích khác.

Thiên Chúa của chúng ta đã thể hiện một cam kết không thể tin được đối với mỗi người chúng ta. Ngay cả khi chúng ta thiếu sót, Ngài vẫn dành tình yêu thương và sự bảo vệ cho chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài thậm chí còn ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta cần để hướng về Ngài và kết hợp với Ngài. Đây là những gì một mối tương quan giao ước trung thành trông giống như!

“Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì giao ước của Cha với Nô-ê vượt qua thời gian và bày tỏ tình yêu trung tín của Cha!”

Comments are closed.

phone-icon