Whoever obeys and teaches… – Chúa Nhật VI Thường Niên A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, February, 2023

DAILY MEDITATION: MATTHEW 5:17-37

Whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. (Matthew 5:19)

What would our world be like if everyone lived out the teachings that Jesus gives us in today’s Gospel? It would be a world where people work out their differences peacefully. Where husbands and wives are always faithful to one another. Where no one tells a lie or engages in dishonest deals.

Such a world might seem impossible, but this is the world that God has always intended for his people. It’s the kingdom that Jesus announced was “at hand” at the beginning of his ministry (Matthew 3:2). It’s the kingdom that he ushered in by his death and resurrection. If it seems hidden in some ways, that’s because it’s still under construction! We won’t experience it fully until Jesus comes again.

But that doesn’t mean we can’t at least begin to experience God’s kingdom today. In fact, God is calling us to build the kingdom. How? We can begin by taking Jesus’ Sermon on the Mount as a blueprint for our lives. He calls us to pray and not worry about our daily needs. To care for the poor. To forgive as God has forgiven us. To love our enemies. To turn the other cheek. When we do these things, we make God’s kingdom visible.

Because Jesus’ teachings can be challenging, we might try to make excuses for ourselves or think that only the saints can obey them. But the more we try to live out Jesus’ words, the more his Spirit fills our efforts with his divine grace – and the more we come to realize that it doesn’t depend only on us, but also on God’s power within us.

Today at Mass, ask the Lord how you might bring God’s kingdom to the places where you live and work. Rely on his teachings to guide you and the Spirit to empower you. Above all, stay alert, because opportunities to build the kingdom of God will surely come your way!

“Jesus, may your kingdom come through me and all your people!

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 5,17-37

“Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Thế giới của chúng ta sẽ như thế nào nếu mọi người sống những giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay? Đó sẽ là một thế giới nơi mà mọi người làm nên những sự khác biệt của mình cách bình an. Nơi mà những người chồng, người vợ luôn luôn chung thủy với nhau. Nơi mà không ai nói dối hoặc can dự vào những chuyện bất lương.

Một thế giới như thế xem ra là không thể, nhưng đây lại là thế giới mà Thiên Chúa luôn muốn dành tặng cho dân của Người. Đó là vương quốc mà Chúa Giêsu đã loan báo là đã “đến gần” vào lúc khởi đầu sứ vụ của Người (Mt 3,2). Đó là vương quốc mà Người đã mở ra bằng cái chết và sự phục sinh của Người. Nếu vương quốc ấy dường như còn bị che giấu cách nào, thì đó là bởi vì nó vẫn còn đang hình thành! Chúng ta sẽ không có kinh nghiệm về vương quốc ấy cách trọn vẹn cho đến khi Chúa Giêsu lại đến.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ít nhất không thể bắt đầu kinh nghiệm về vương quốc của Thiên Chúa ngay hôm nay. Thực vậy, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta xây dựng vương quốc của Người. Bằng cách nào? Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc áp dụng Bài Giảng trên Núi của Chúa Giêsu như một kiểu mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Người mời gọi chúng ta cầu nguyện và đừng lo lắng về những nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Để chăm sóc cho người nghèo. Để tha thứ như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Để yêu thương kẻ thù của chúng ta. Để đưa cả má kia nữa. Khi chúng ta làm những việc này, chúng ta làm cho vương quốc của Thiên Chúa nên hữu hình.

Bởi vì các giáo huấn của Chúa Giêsu có thể đòi hỏi nhiều, nên chúng ta có thể cố gắng bào chữa cho chính bản thân hoặc suy nghĩ rằng chỉ các thánh mới có thể tuân giữ các giáo huấn đó. Nhưng chúng ta càng cố gắng sống những lời Chúa Giêsu dạy, Thánh Thần của Người càng đổ đầy ân sủng thánh thiêng của Người trên những nỗ lực của chúng ta – và chúng ta càng nhận ra điều đó không chỉ tùy thuộc vào chúng ta, mà còn nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa trong chúng ta.

Trong Thánh Lễ hôm nay, bạn hãy thưa với Chúa xem bạn có thể mang vương quốc của Chúa đến những nơi bạn đang sống và làm việc như thế nào. Hãy cậy dựa vào giáo huấn của Người như kim chỉ nam hướng dẫn bạn và Thánh Thần sẽ tăng sức cho bạn. Trên hết, hãy tỉnh thức, bởi vì các cơ hội để xây dựng Nước Chúa chắc chắn sẽ đến với bạn!

Lạy Chúa Giêsu, nguyện xin cho Nước Chúa trị đến qua con và qua mọi con dân của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon