God gave him the Spirit without limit – Suy niệm theo WAU ngày 20.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

God gave him the Spirit without limit (John 3:34)

Let’s lift our hearts in a prayer of thanks to our God today. As today’s Gospel reminds us, he has no limitations and does not have to restrain his generosity:

“Father, I give you thanks that you don’t ration your time and attention. Even when I haven’t set aside regular time to spend with you, you are still available as soon as I turn my heart in your direction. You hear the prayers I shoot your way, like arrows, about the people and needs I encounter. You’re never too busy for me. Even when I forget about you or turn my attention to something else, you remain right there in me and alongside me.

“Father, I give you praise that you don’t ration your love for me. You have loved me every instant of my existence, and nothing I do can change your unconditional love. You are eager to forgive me and show me your love in the way I need it most. It may be in the beautiful world you’ve created for me to enjoy. It may be through the friends who share my life. It may be through ‘love notes’ in Scripture or song. It may even be through special scents or foods that take me back to my childhood or remind me of special occasions. You can use anything to show me that I’m your treasured child.

“Father, I glorify you because you don’t ration the gifts I need to say yes and serve you. When it feels like I can’t go on, you give me strength and hope. When I’m puzzled about the best course of action, you nudge me in the right direction by closing doors or giving me peace about a choice or path. You even bring wise advice my way. When I don’t know how I can forgive, you remind me that there is no limit to your mercy. You show me how to accept that mercy and share it with the people in my life.

“Father, I am so grateful that you don’t ration your gift of the Holy Spirit. Your Spirit lives in me and opens my eyes to your patience, to your love, to your call for my life. You give me your Spirit to show me the way to love and follow you.”

“Lord, I long to receive even more of your Holy Spirit today!”

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Ngài vô ngần vô hạn (Ga 3,34)

Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên trong lời cầu nguyện để tạ ơn Chúa ngày hôm nay. Như bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta, Thiên Chúa không có giới hạn và không phải kìm hãm lòng quảng đại của mình:

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã không hạn chế thời gian và sự quan tâm của Cha. Ngay cả khi con không dành thời gian thường xuyên để ở bên Cha, Cha vẫn luôn sẵn sàng ngay khi con hướng tâm hồn về Cha. Cha lắng nghe những lời cầu nguyện mà con bắn theo cách của Cha, như những mũi tên, về những người và những nhu cầu con gặp phải. Cha không bao giờ quá bận rộn đối với con. Ngay cả khi con quên Cha hoặc chuyển sự chú ý của con sang điều gì khác, Cha vẫn ở đó trong con và bên cạnh con.

Lạy Cha, con ca ngợi Cha vì Cha không phụ tình yêu của Cha dành cho con. Cha đã yêu con từng giây từng phút trong sự tồn tại của con, và không điều gì con làm có thể thay đổi được tình yêu vô điều kiện của Cha. Cha háo hức tha thứ cho con và bày tỏ cho con thấy tình yêu của Cha trong theo cách con cần nó nhất. Đó có thể là thế giới tươi đẹp mà Cha đã tạo ra để con tận hưởng. Đó có thể là thông qua những người bạn chia sẻ cuộc sống của con. Đó có thể là thông qua “những nốt nhạc tình yêu” trong Kinh thánh hoặc trong bài hát. Thậm chí, nó có thể thông qua những mùi hương hoặc món ăn đặc biệt đưa con trở về tuổi thơ hoặc nhắc nhở con về những dịp đặc biệt. Cha có thể dùng bất cứ thứ gì để chứng tỏ rằng con là đứa con yêu quý của Cha.

Lạy Cha, con tôn vinh Cha vì Cha không hạn chế những ơn sủng mà con cần để nói lời xin vâng và phục vụ Cha. Khi cảm thấy như con không thể tiếp tục, Cha đã cho con sức mạnh và hy vọng. Khi con hoang mang về cách tốt nhất của hành động, Cha thúc đẩy con đi đúng hướng bằng cách đóng cửa hoặc cho con sự bình an về sự lựa chọn hoặc con đường. Cha thậm chí còn đưa ra lời khuyên khôn ngoan theo cách của con. Khi con không biết mình có thể tha thứ như thế nào, Cha nhắc nhở con rằng không có giới hạn cho lòng thương xót của Cha. Cha chỉ cho con cách chấp nhận lòng thương xót đó và chia sẻ nó với những người trong cuộc sống của con.

Lạy Cha, con rất biết ơn Cha vì Cha đã không hạn chế ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần của Cha sống trong con và mở mắt con thấy sự kiên nhẫn của Cha, thấy tình yêu của Cha, thấy lời mời gọi của Cha dành cho cuộc sống của con. Cha ban Thánh Thần cho con để chỉ cho con con đường để con yêu thương và bước theo Cha.

“Lạy Chúa, con khao khát được nhận nhiều hơn nữa Chúa Thánh Thần của Chúa ngày hôm nay!”

Cv 5, 27-33
Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta (Cv 5,29)

The first chapters of the Book of Acts read like an action-packed adventure story: thousands of conversions, dramatic healings, and even a miraculous deliverance from prison! All because the apostles were boldly preaching the good news of Jesus’ resurrection. Of course, they knew that their activities could land them on the wrong side of the religious authorities. But when warned to stop, they could only reply, “We must obey God rather than men” (Acts 5:29).

What astounding faith! Yet these same men weren’t always like this. Just think of how they all scattered when Jesus was arrested. Peter denied even knowing him (Luke 22:54-62). What had changed? It was the Holy Spirit, whom they had received at Pentecost. Now they were witnessing the Spirit’s power at work in themselves and in the people they encountered.

We, too, have received the Holy Spirit, and we have seen the Spirit at work in our lives and in the people around us. And just as he called the apostles, the Spirit calls us to share the good news. We might be fearful of rejection or of offending someone. We might be afraid of saying the wrong thing. But if we step out in faith, we’ll begin to see God working in power. And that will cause our faith to grow, just as it did for the apostles.

Is there a family member or a friend who has been on your heart lately? Someone you’d like to see come closer to the Lord? That could be the Holy Spirit nudging you to step out and take a risk. Ask God to help you find ways to share your faith with them. Don’t think you have to give a powerful testimony. Maybe all you have to do is send that person a Scripture verse or tell them, “God loves you” or “I’m praying for you.”

Keep asking the Holy Spirit to help you and keep taking those steps, no matter how small, to reach out with the love of God. As you do, you’ll become more confident. Not only that, but like the apostles, you’ll get to see firsthand the power of the Spirit touching people through your words.

“Holy Spirit, give me the courage to spread the good news.”

Các chương đầu tiên của Sách Công vụ giống như một câu chuyện phiêu lưu đầy hành động: hằng ngàn sự trở lại đạo, sự chữa lành đầy kịch tính và thậm chí là sự giải cứu kỳ diệu khỏi nhà tù! Tất cả chỉ vì các tông đồ mạnh dạn rao giảng tin mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, họ biết rằng các hoạt động của họ có thể đưa họ vào thế bất lợi đối với các nhà chức trách tôn giáo. Nhưng khi bị cảnh báo phải dừng lại, họ chỉ có thể trả lời: “Thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn là vâng lời người ta” (Cv 5,29).

Thật là một đức tin đáng kinh ngạc! Tuy nhiên, những người này không phải lúc nào cũng như vậy. Hãy nghĩ đến việc tất cả họ chạy tán loạn khi Chúa Giêsu bị bắt. Phêrô chối không biết Ngài (Lc 22,54-62). Điều gì đã thay đổi? Đó là Chúa Thánh Thần mà họ đã nhận được vào Lễ Ngũ Tuần. Bây giờ họ đang chứng kiến quyền năng của Thánh Linh đang hoạt động trong chính họ và trong những người họ gặp.

Chúng ta cũng đã nhận được Chúa Thánh Thần, và chúng ta đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống của chúng ta và trong những người xung quanh chúng ta. Và cũng như Ngài đã kêu gọi các tông đồ, Chúa Thánh Thần cũng mời gọi chúng ta chia sẻ tin mừng. Chúng ta có thể sợ bị từ chối hoặc làm mất lòng ai đó. Chúng ta có thể sợ nói sai. Nhưng nếu chúng ta bước ra trong đức tin, chúng ta sẽ bắt đầu thấy Thiên Chúa đang hành động trong quyền năng. Và điều đó sẽ khiến đức tin của chúng ta lớn lên, giống như đức tin của các tông đồ.

Có một thành viên gia đình hoặc một người bạn đã ở trong trái tim của bạn gần đây? Ai đó mà bạn muốn thấy đến gần Chúa hơn? Đó có thể là Chúa Thánh Thần thúc giục bạn bước ra và mạo hiểm. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tìm cách chia sẻ đức tin của bạn với họ. Đừng nghĩ rằng bạn phải đưa ra một lời chứng mạnh mẽ. Có thể tất cả những gì bạn phải làm là gửi cho người đó một câu Kinh thánh hoặc nói với họ, “Thiên Chúa yêu bạn” hoặc “Tôi đang cầu nguyện cho bạn”.

Hãy tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ bạn và tiếp tục thực hiện những bước đó, dù nhỏ bé đến đâu, để vươn tới tình yêu của Chúa. Khi bạn làm như vậy, bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Không chỉ vậy, giống như các tông đồ, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến quyền năng của Thánh Linh chạm đến người khác qua lời nói của bạn.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con can đảm loan báo tin mừng.”

Comments are closed.

phone-icon