Hey lady, why are you crying? – Suy niệm theo WAU ngày 11.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Hey lady, why are you crying? (John 20:13. 15)

Isn’t it obvious why Mary Magdalene is crying? Just three days before, she had watched Jesus suffer a painful death on a cross. All she wants to do now is give him a proper burial, and she can’t even do that because his body is missing.

Actually, Mary is asked why she is weeping, not once, but twice that morning: first by the angels at the tomb, and then by Jesus, whom she mistakes for a gardener. The fact that it happens twice-and involves both angels and Jesus-should make us sit up and take notice.

Jesus asks a lot of questions in the Gospels. Some are rhetorical, some are challenging, and some, like this one, have obvious answers. But there is one thing that they all have in common: Jesus doesn’t ask because he needs to know the answer. It’s because we do.

It’s quite possible that Jesus asked Mary this question as a way of directing her away from the painful memory of his death and toward the joy of his resurrection. It was time to put aside her grief and fear. Jesus is risen! Death has no hold on him, and now it has no hold on her-or on us.

Why are you weeping? What worries, problems, or disappointments are weighing on your soul? Whatever they are, know that Jesus sees them and wants to help you work through them. He wants to help draw your attention to his presence with you. He is there, standing right in front of you. He is risen, and heaven is opened for you!

This message applies not only to your literal death, but also to the “little deaths” you experience throughout your life: the ending of a relationship, for instance, or a necessary move from a familiar home. Jesus can bring new life out of situations like these. He can bring peace to your heart as you turn to him and tell him why you are weeping. He can convince you that sorrow and death don’t have the final word. Even in your darkest times, he is there, planting seeds of new life in you and working to lead you toward joy, both in this life and the next.

“Jesus, help me to remember that you are always with me, even when you seem absent.”

Này bà, tại sao bà khóc? (Ga 20,13. 15)

Rõ ràng là tại sao Maria Mađalêna lại khóc? Chỉ ba ngày trước, cô đã chứng kiến Chúa Giêsu chịu cái chết đau đớn trên thập giá. Tất cả những gì cô ấy muốn làm bây giờ là chôn cất Ngài một cách tử tế, và cô ấy thậm chí không thể làm điều đó vì thi thể của Ngài đã mất tích.

Thật ra, Maria đã được hỏi tại sao cô ấy khóc, không phải một lần, mà là hai lần vào buổi sáng hôm đó: lần đầu tiên bởi các thiên thần tại ngôi mộ, và sau đó là Chúa Giêsu, người mà cô ấy nhầm là người làm vườn. Việc đó xảy ra hai lần – và liên quan đến cả thiên sứ lẫn Chúa Giêsu – khiến chúng ta phải ngồi dậy và chú ý.

Chúa Giêsu đặt rất nhiều câu hỏi trong Tin Mừng. Một số mang tính tu từ, một số mang tính thách thức, và một số, như câu hỏi này, có câu trả lời rõ ràng. Nhưng có một điểm chung mà tất cả họ đều có: Chúa Giêsu không hỏi vì Ngài cần biết câu trả lời. Đó là bởi vì chúng ta cần.

Rất có thể Chúa Giêsu đã hỏi Maria câu hỏi này như một cách hướng dẫn cô tránh xa ký ức đau buồn về cái chết của Ngài và hướng tới niềm vui được phục sinh. Đã đến lúc gạt bỏ nỗi đau và nỗi sợ hãi sang một bên. Chúa Giêsu đã sống lại! Cái chết không giữ được Ngài, và bây giờ nó không giữ được cô ấy – hay chúng ta.

Tại sao bạn khóc? Những lo lắng, vấn đề hoặc thất vọng nào đang đè nặng lên tâm hồn bạn? Dù chúng là gì, hãy biết rằng Chúa Giêsu nhìn thấy chúng và muốn giúp bạn vượt qua chúng. Ngài muốn giúp thu hút sự chú ý của bạn đến sự hiện diện của Ngài với bạn. Ngài ở đó, đứng ngay trước mặt bạn. Ngài đã sống lại, và thiên đàng mở ra cho bạn!

Thông điệp này không chỉ áp dụng cho cái chết theo nghĩa đen của bạn, mà còn cho những “cái chết nhỏ” mà bạn trải qua trong suốt cuộc đời mình: chẳng hạn như sự kết thúc của một mối tương quan, hoặc việc chuyển nhà cần thiết từ một ngôi nhà quen thuộc. Chúa Giêsu có thể mang lại sự sống mới từ những tình huống như thế này. Ngài có thể đem lại sự bình an cho lòng bạn khi bạn hướng về Ngài và nói cho Ngài biết tại sao bạn khóc. Ngài có thể thuyết phục bạn rằng nỗi buồn và cái chết không có tiếng nói cuối cùng. Ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất của bạn, Ngài vẫn ở đó, gieo mầm sự sống mới trong bạn và làm việc để dẫn bạn đến niềm vui, cả trong cuộc sống này và cuộc sống mai sau.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhớ rằng Chúa luôn ở bên con, ngay cả khi Chúa dường như vắng mặt.”

Comments are closed.

phone-icon