I Am the Good Shepherd – Suy niệm ngày 01.05.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, May 1, 2023

“I Am the Good Shepherd”

Scripture:  John 10:11-18

11 I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. 12 He who is a hireling and not a shepherd, whose own the sheep are not, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees; and the wolf  snatches them and scatters them.  13 He flees because he is a hireling and cares nothing for the sheep. 14 I am the good shepherd; I know my own and my own know me, 15 as the Father knows me and I know the Father; and I lay down my life for the sheep. 16 And I have other sheep, that are not of this fold; I must bring them also, and they will heed my voice. So there shall be one flock, one shepherd. 17 For this reason the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again.  18 No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have power to lay it down, and I have power to take it again; this charge I have received from my Father.”

Thứ Hai, ngày 01.05.2023

Ta là vị Mục tử tốt lành

Ga 10,11-18

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Meditation: Do you know the peace and security of the Good Shepherd who watches over his own? The Old Testament often speaks of God as shepherd of his people, Israel. The Lord is my shepherd, I shall not want (Psalm 23:1). Give ear, O Shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock! (Psalm 80:1) We are his people, and the sheep of his pasture (Psalm 100:3). The Messiah is also pictured as the shepherd of God’s people: He will feed his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms (Isaiah 40:11). Jesus says he is the Good Shepherd who will risk his life to seek out and save the stray sheep (Matthew 18:12, Luke 15:4). He is the Shepherd and Guardian of our souls (1 Peter 2:25).

Jesus is the Good Shepherd and Guardian of our souls

Jesus made three promises to his followers. He promised them everlasting life. If they accept him and follow him, they will have the life of God in them. Jesus also promised them a life that would know no end. Death would not be the end but the beginning; they would know the glory of indestructible life. Jesus promised a life that was secure. Jesus said that nothing would snatch them out of his hand, not even sorrow and death, since he is everlasting life itself. Our lives are safe in his hands.

Do you listen to the voice of the Good Shepherd who calls you to himself?

The words which Jesus spoke upset many of the Jewish leaders. How could he speak with the same authority which God spoke and claim to be equal with God? He must either be insane or divine. Unfortunately some thought he was mad even though he cured a man who was blind from birth. We are faced with the same choice. Either Jesus is who he claims to be – the Son of God and Savior of the world – or the world’s greatest deluder! We cannot be indifferent to his claim. For those who accept him as Lord and Savior he offers the peace and security of unending life and joy with God. Do you know the peace and security of a life fully submitted to Christ?

Cyril of Alexander, a 5th century church father comments on Jesus as our Good Shepherd:

“He shows in what manner a shepherd may be proved good; and He teaches that he must be prepared to give up his life fighting in defense of his sheep, which was fulfilled in Christ.  For man has departed from the love of God, and fallen into sin, and because of this was, I say, excluded from the divine abode of paradise, and when he was weakened by that disaster, he yielded to the devil tempting him to sin, and death following that sin he became the prey of fierce and ravenous wolves.  But after Christ was announced as the True Shepherd of all men, He laid down his life for us (1 John 3:16), fighting for us against that pack of inhuman beasts. 

“He bore the Cross for us, that by His own death he might destroy death.  He was condemned for us, that He might deliver all of us from the sentence of punishment: the tyranny of sin being overthrown by our faith: fastening to the Cross the decree that stood against us, as it is written (Colossians 2:14). Therefore as the father of sin had as it were shut up the sheep in hell, giving them to death to feed on, as it is written in the psalms (Ps. Xlviii.16), He died for us as truly Good, and truly our Shepherd, so that the dark shadow of death driven away He might join us to the company of the blessed in heaven; and in exchange for abodes that lie far in the depths of the pit, and in the hidden places of the sea, grant us mansions in His Father’s House above.  Because of this he says to us in another place: Fear not, little flock, for it has pleased your Father to give you a kingdom (Luke 12:32).”

Do you listen attentively to the voice of the Good Shepherd and obey his word?

“Lord Jesus, you are the Good Shepherd who keeps watch over our lives. May I be ever attentive to your voice and submit fully to your wise rule for my life.  Draw me near to you that I may always find peace and joy in your presence.”

Suy niệm:  Bạn có biết sự bình an và sự bảo đảm của người Mục tử tốt lành, Đấng canh giữ những kẻ thuộc về mình không? Cựu ước thường nói về Thiên Chúa như vị mục tử của dân Người là Israel. Chúa là Đấng chăn dắt tôi, tôi sẽ không thiếu gì (Tv 23,1). Lạy Mục tử nhà Israel, Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giuse, như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe! (Tv 80,1). Chúng ta là dân Người, là đoàn chiên Ngài dẫn dắt (Tv 100,3). Đấng Mêsia cũng được phát họa như người mục tử của dân Thiên Chúa: Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay (Is 40,11). Đức Giêsu nói Người là Mục tử tốt lành, Đấng sẽ liều mạng sống mình để tìm kiếm và cứu con chiên lạc (Mt 18,12; Lc 15,4). Ngài là người Mục tử và người Bảo vệ linh hồn chúng ta (1Pr 2,25).

Đức Giêsu là vị Mục Tử Nhân Lành và là Đấng Bảo Trợ linh hồn chúng ta

Đức Giêsu hứa ba điều với những ai theo Người. Người hứa với họ sự sống đời đời. Nếu họ đón nhận Người và đi theo Người, họ sẽ có sự sống Thiên Chúa trong mình. Đức Giêsu cũng hứa với họ sự sống bất tận. Cái chết không phải là hết, nhưng là sự khởi đầu; họ sẽ biết vinh quang của sự sống bền vững. Đức Giêsu hứa một cuộc sống bảo đảm. Đức Giêsu nói rằng không có gì có thể cướp họ khỏi tay Ngài, thậm chí  đau khổ và cái chết, vì Người chính là sự sống đời đời. Cuộc đời của chúng ta được an toàn trong tay Người.  

Bạn có nghe tiếng của vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng kêu gọi bạn đến với Người không?

Những lời mà Đức Giêsu nói làm cho nhiều nhà lãnh đạo Do Thái bực tức. Làm sao Người có thể nói với cùng uy quyền mà Thiên Chúa nói, và tuyên bố ngang hàng với Thiên Chúa? Người phải là điên khùng hoặc là Đấng thánh. Rất tiếc, một số người nghĩ Người bị điên, cho dù Ngài đã chữa lành người mù từ lúc mới sinh. Chúng ta cũng đối diện với cùng sự chọn lựa. Hoặc Đức  Giêsu là Đấng mà Người tuyên bố – Con Thiên Chúa và Đấng cứu chuộc trần gian – hoặc là người lừa dối lớn nhất của thế gian! Chúng ta không thể lãnh đạm với lời tuyên bố của Người. Đối với những ai đón nhận Người là Đức Chúa và Đấng cứu chuộc, Người ban sự bình an và sự bảo đảm của cuộc sống bất diệt và niềm vui với Thiên Chúa. Bạn có biết sự bình an và bảo đảm của cuộc sống hoàn toàn vâng phục Đức Kitô không?

Cyril thành Alexander, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 5 giải thích về Chúa Giêsu là Mục tử tốt lành của chúng ta:

“Người bày tỏ trong nhiều cách thức để có thể minh chứng Người là vị Mục tử tốt lành; và Người dạy rằng người mục tử phải sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình chiến đấu trong sự bảo vệ đàn chiên của mình, điều đó được thực hiện trong Đức Kitô. Vì loài người đã tách lìa tình yêu Thiên Chúa, sa ngã trong tội lỗi, và bởi vì điều này, họ bị đuổi ra khỏi Thiên đàng, và khi yếu nhược bởi điều bất hạnh đó, họ buông xuông cho ma quỷ cám dỗ phạm tội, và cái chết theo sau tội lỗi đó, họ trở nên con mồi của những con sói hung dữ và đói khát. Nhưng sau khi Đức Kitô tuyên bố Người là vị Mục tử đích thật của tất cả mọi người, Ngài đã hiến mạng sống mình cho chúng ta (1Ga 3,16), tranh đấu cho chúng ta chống lại lũ súc vật dã man đó.

Ngài đã mang lấy Thập giá vì chúng ta, để nhờ cái chết của chính mình, Người có thể tiêu diệt sự chết. Người đã bị lên án vì chúng ta, để xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi bằng cách đóng đinh nó vào thập giá (Col 2,14). Do đó, bao lâu cha đẻ của tội lỗi còn giam hãm đàn chiên trong Hỏa ngục, cho chúng sống bằng cái chết, như đã được viết trong Thánh vịnh 49,15, Người đã chết cho chúng ta như người Mục tử Tốt lành đích thật của chúng ta, để bóng tối sự chết bị xua tan, để Người có thể đưa chúng ta tham dự vào cộng đoàn các thánh trên Thiên đàng; và trong sự thay đổi chỗ ở, nằm vực thẳm âm ty, và trong những nơi ẩn khuất của biển cả, ban cho chúng ta chỗ ở trong nhà Cha trên trời. Bởi vì điều này, Người nói với chúng ta trong một nơi khác: Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em (Lc 12,32).

Bạn có chú tâm lắng nghe tiếng của vị Mục tử tốt lành và vâng phục Lời Người không?

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Mục tử tốt lành, Đấng coi sóc cuộc đời chúng con. Chớ gì con mãi mãi chú tâm vào tiếng nói của Chúa và quy phục hoàn toàn trước sự cai trị khôn ngoan của Chúa cho cuộc đời con. Xin lôi kéo con đến gần Chúa, để con có thể luôn luôn tìm thấy sự bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon