Judas… immediately went away – Suy niệm theo WAU ngày 04.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Judas… immediately went away (Jn 13:30

Just as yesterday’s Gospel did, today’s Gospel shows us two different characters, this time Judas and Peter, and their roles in Jesus’ passion. Neither story goes well: Judas betrays the Lord, while Peter denies even knowing him. Later, when he realized what he had done, Judas “deeply regretted” having sold out the Lord (Matthew 27:3). And when Peter faced up to his act of denial, he “began to weep bitterly” (26:75). But as similar as their stories are, they end very differently. Judas gave in to despair, but Peter found hope through Jesus’ mercy.

What made the difference? We can make one observation: Judas separated himself from the apostles, while Peter did not. Imagine Judas alone, his betrayal playing over and over in his mind, distressing him so much that perhaps he forgot that the whole reason Jesus came was to offer sinners forgiveness and mercy.

Peter, meanwhile, stayed with the other disciples. They all felt lost after having abandoned the Lord, so Peter fit right in with them. Together they could share their feelings of shame, disappointment, grief, and fear. And by leaning on each other, they probably found that the pain was more bearable. So when the risen Lord appeared to the apostles and took Peter aside for a bit, Peter was more open to receiving the forgiveness the Lord so generously offered. Of course, Jesus could have focused on Peter’s cowardice and his failure to stand up for him. But instead, he reminded Peter of how much he loved him, and he urged him to spend his energy following him and caring for the others (John 21:1-19).

Like Peter, you have a group-he Church! It’s not perfect, just as the apostles weren’t perfect. But it’s ready to support you and hold you in prayer. It’s where you can join other believers who are seeking healing, holiness, and a closer relationship with Jesus. It’s the place where you can experience the prayer and loving concern of brothers and sisters in the Lord-and where you can offer the same compassion and prayer. How blessed we are to be called together by Christ!

“Jesus, thank you for giving us each other. Lord, teach us how to live together in your love!”

Giuđa… lập tức ra đi (Ga 13,30)

Cũng như bài Tin Mừng hôm qua, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai nhân vật khác nhau, lần này là Giuđa và Phêrô, và vai trò của họ trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cả hai câu chuyện đều không suôn sẻ: Giuđa phản bội Chúa, trong khi Phêrô phủ nhận thậm chí không biết Ngài. Sau này, khi nhận ra điều mình đã làm, Giuđa “hối hận vô cùng” đã bán đứng Chúa (Mt 27,3). Và khi Phêrô đối mặt với hành động từ chối của mình, ông “bắt đầu khóc lóc thảm thiết” (26,75). Nhưng giống như câu chuyện của họ, họ kết thúc rất khác nhau. Giuđa đã tuyệt vọng, nhưng Phêrô đã tìm thấy niềm hy vọng nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu.

Điều gì đã làm nên sự khác biệt? Chúng ta có thể đưa ra một nhận xét: Giuđa tách mình ra khỏi các tông đồ, trong khi Phêrô thì không. Hãy tưởng tượng Giuđa một mình, sự phản bội của ông cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí ông, khiến ông đau khổ đến nỗi có lẽ ông quên rằng toàn bộ lý do Chúa Giêsu đến là để ban cho tội nhân sự tha thứ và lòng thương xót.

Trong khi đó, Phêrô ở lại với các môn đệ khác. Tất cả họ đều cảm thấy lạc lõng sau khi từ bỏ Chúa, nên Phêrô hòa nhập ngay với họ. Họ có thể cùng nhau chia sẻ cảm giác xấu hổ, thất vọng, đau buồn và sợ hãi. Và dựa vào nhau, có lẽ họ thấy rằng nỗi đau dễ chịu hơn. Vì thế, khi Chúa phục sinh hiện ra với các tông đồ và dành riêng cho Phêrô một chút, Phêrô đã cởi mở hơn để đón nhận ơn tha thứ mà Chúa đã quảng đại ban cho. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu có thể tập trung vào sự hèn nhát của Phêrô và việc ông không bênh vực Ngài. Nhưng thay vào đó, Ngài nhắc nhở Phêrô rằng Ngài yêu thương ông biết bao, và thúc giục ông dành sức lực theo Ngài và quan tâm đến những người khác (Ga 21,1-19).

Giống như Phêrô, bạn có một nhóm người – Giáo hội! Nó không hoàn hảo, cũng như các sứ đồ không hoàn hảo. Nhưng nó sẵn sàng hỗ trợ bạn và giữ bạn trong sự cầu nguyện. Đó là nơi bạn có thể tham gia cùng các tín hữu khác đang tìm kiếm sự chữa lành, sự thánh thiện và mối tương quan gần gũi hơn với Chúa Giêsu. Đó là nơi bạn có thể trải nghiệm lời cầu nguyện và sự quan tâm đầy yêu thương của các anh chị em trong Chúa – và là nơi bạn có thể bày tỏ lòng trắc ẩn và lời cầu nguyện giống như vậy. Chúng ta thật diễm phúc biết bao khi được Chúa Kitô kêu gọi cùng nhau!

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã ban cho chúng con lẫn nhau. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống với nhau trong tình yêu của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon