They didn’t believe – Suy niệm theo WAU ngày 15.04.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

They didn’t believe

The events of the preceding days had been traumatic. The disciples had watched helplessly as their beloved master was arrested, mocked, and tortured. Then, overcome by fear, they all ran away, abandoning him at his darkest moment. And they remained in hiding, leaving some women to undertake the dangerous role of anointing his body.

When Mary Magdalene came to them claiming to have seen Jesus, they all wondered, “How could this be true?” It was easier to believe that Mary’s account was just wishful thinking born of her sorrow and grief.

Although it is the Easter season, we too may find ourselves struggling to believe that Jesus is truly risen and lives in us. We may want to believe, of course, but sometimes the hard realities of life wear down our faith. Then doubt finds its way into our hearts and minds, and we begin to wonder if God cares about us at all.

If this describes you, take some time today just to look around. There are so many signs that Christ is truly risen. There’s the work of St. Teresa of Calcutta’s Missionaries of Charity, who bring so much love into the world by their care for the poorest of the poor. There’s your pastor or the volunteers in your parish who work tirelessly to serve everyone else. Maybe you know someone who, in spite of terrible suffering, still reflects the peace and comfort of the Lord. Countless stories from the saints and from everyday people prove to us that Jesus really is risen and that he really does live among us.

Then, of course, there’s you. Even if your prayer feels dry right now, think about the times when you have experienced God reaching out to you. When have you felt his presence in a special way? Take some time today to recall some of the amazing ways God has cared for you.

We are an Easter people. So whenever you begin to doubt, you can cry out to Jesus, “Help my unbelief!” (Mark 9:24). Just as he showed himself to the disciples that first Easter, the risen Christ stands ready to show himself to you!

“Jesus, help me to see past my unbelief to the power of your resurrection.”

Họ đã không tin

Những sự kiện của những ngày trước đó thật đau buồn. Các môn đệ đã bất lực nhìn người Thầy yêu quý của họ bị bắt, bị chế giễu và bị tra tấn. Sau đó, vượt qua nỗi sợ hãi, tất cả đều bỏ chạy, bỏ rơi Ngài vào thời điểm đen tối nhất. Và họ vẫn ẩn núp, để lại một số phụ nữ đảm nhận vai trò nguy hiểm là xức dầu lên thân xác của Ngài.

Khi Maria Mađalêna đến với họ và tuyên bố đã nhìn thấy Chúa Giêsu, tất cả họ đều tự hỏi, “Làm sao điều này có thể là sự thật?” Thật dễ dàng tin rằng lời tường thuật của Maria chỉ là do ảo tưởng sinh ra từ nỗi u buồn và sự đau khổ của cô ấy.

Mặc dù đang là mùa Phục sinh, nhưng chúng ta cũng có thể thấy mình đang khó khăn để tin rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại và đang sống trong chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể muốn tin tưởng, nhưng đôi khi những thực tế khó khăn của cuộc sống làm suy giảm niềm tin của chúng ta. Sau đó, sự nghi ngờ tìm đến tâm hồn và tâm trí của chúng ta, và chúng ta bắt đầu tự hỏi liệu Thiên Chúa có quan tâm đến chúng ta không.

Nếu điều này mô tả bạn, hãy dành chút thời gian hôm nay để quan sát xung quanh. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa Kitô đã sống lại thực sự. Đó là công việc truyền giáo bác ái của thánh Têrêsa Calcutta, người đã mang rất nhiều tình yêu thương đến thế giới bằng cách chăm sóc những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Có cha xứ của bạn hoặc các tình nguyện viên trong giáo xứ của bạn, những người làm việc không mệt mỏi để phục vụ mọi người. Có thể bạn biết một người, mặc dù phải chịu đựng những đau khổ khủng khiếp, vẫn phản chiếu sự bình an và an ủi của Chúa. Vô số câu chuyện từ các thánh và từ những người hằng ngày chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu thực sự đã sống lại và Ngài thực sự đang sống giữa chúng ta.

Sau đó, tất nhiên, có bạn. Ngay cả khi lời cầu nguyện của bạn cảm thấy khô khan lúc này, hãy nghĩ về những lần bạn đã cảm nghiệm được Thiên Chúa đang tiếp cận với bạn. Đã khi nào bạn cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách đặc biệt chưa? Hôm nay hãy dành chút thời gian để nhớ lại một số cách tuyệt vời mà Thiên Chúa đã chăm sóc cho bạn.

Chúng ta là một dân tộc Phục sinh. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn bắt đầu nghi ngờ, bạn có thể kêu lên với Chúa Giêsu, “Xin hãy giúp đỡ sự bất tín của con!” (Mc 9,24). Cũng như khi Ngài tỏ mình cho các môn đệ vào ngày Lễ Phục sinh đầu tiên, Đức Kitô Phục sinh đã sẵn sàng để tỏ mình ra cho bạn thấy!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn thấy quá khứ không tin của mình trước sức mạnh sự phục sinh của Chúa.”

Cv 4, 13-21
Họ nhìn thấy người đã được chữa lành đang đứng đó (Cv 4,14)

There he was-just like the clouds in the sky or the birds in the trees. The religious leaders couldn’t deny it. A man who had been unable to walk since birth was standing right in front of them, healed right outside the Temple. It was a stupendous miracle!

Maybe the members of the Sanhedrin felt something stirring in their hearts. They could hardly ignore what they had just witnessed. But they viewed this miraculous event as a threat to their cherished traditions, so their immediate priority was to suppress Jesus and his followers.

The reaction of the religious leaders shows you that sometimes the concerns that loom large before you can distract you from the miracles right under your nose. Maybe you’ve been going through a hard time. Maybe your faith is a little shaky right now. Or maybe you think you’re not worthy to receive anything from Jesus. That can make it hard to believe in his power to heal, deliver, and restore.

What can you do? You could try lifting up your heart by reading some of the miracle stories in the Scriptures. Or ask the Holy Spirit to open your eyes to all the ways God has blessed you-those times in prayer when you felt his presence in a special way, or when he gave you the strength to say no to a temptation.

But also, no less important, look at what’s right in front of you. Watch the sunrise and let it inspire you to give praise to God. What a marvel that he offers you such beauty each new morning! Look into the face of your child or grandchild and see the wonder of God’s faithfulness throughout your life. Let it fortify your hope for the future. Take a deep breath and thank God for the miracle of your own life, which he holds in his hands.

Taking the time to notice these miracles can build your faith and increase your expectation that God can do even greater things for you or your loved ones. Miracles still do happen today!

“Lord, give me new eyes to see the miracles all around me!”

Anh ta đang ở đó – giống như những đám mây trên bầu trời hay những chú chim trên cây. Các nhà lãnh đạo tôn giáo không thể phủ nhận điều đó. Người đàn ông không thể đi lại từ khi mới sinh đang đứng ngay trước mặt họ, được chữa lành ngay bên ngoài Đền Thờ. Đó là một phép lạ kỳ diệu!

Có thể các thành viên của Thượng Hội Đồng cảm thấy có điều gì đó khuấy động trong lòng họ. Họ khó có thể phớt lờ những gì họ vừa chứng kiến. Nhưng họ xem sự kiện kỳ diệu này là mối đe dọa đối với những truyền thống yêu quý của họ, vì vậy ưu tiên trước mắt của họ là đàn áp Chúa Giêsu và những người theo Ngài.

Phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo cho bạn thấy rằng đôi khi những mối bận tâm lớn hiện ra trước mắt bạn có thể khiến bạn mất tập trung vào những điều kỳ diệu ngay trước mắt mình. Có lẽ bạn đã trải qua một thời gian khó khăn. Có lẽ niềm tin của bạn là một chút lung lay ngay bây giờ. Hoặc có thể bạn nghĩ mình không xứng đáng nhận bất cứ điều gì từ Chúa Giêsu. Điều đó có thể khiến người ta khó tin vào quyền năng chữa lành, giải cứu và phục hồi của Ngài.

Bạn có thể làm gì? Bạn có thể thử nâng cao lòng mình bằng cách đọc một số câu chuyện thần kỳ trong Kinh thánh. Hoặc cầu xin Chúa Thánh Thần mở mắt cho bạn thấy tất cả những cách mà Thiên Chúa đã ban phước cho bạn – những lúc cầu nguyện khi bạn cảm thấy sự hiện diện của Ngài một cách đặc biệt, hoặc khi Ngài ban cho bạn sức mạnh để từ chối cám dỗ.

Nhưng cũng không kém phần quan trọng, hãy nhìn vào những gì ở ngay trước mặt bạn. Ngắm nhìn mặt trời mọc và để nó truyền cảm hứng cho bạn ngợi khen Chúa. Thật là một điều kỳ diệu khi Ngài mang đến cho bạn vẻ đẹp như vậy vào mỗi buổi sáng mới! Hãy nhìn vào khuôn mặt của con cháu bạn và thấy điều kỳ diệu về sự thành tín của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời bạn. Hãy để nó củng cố hy vọng của bạn cho tương lai. Hãy hít một hơi thật sâu và cảm ơn Chúa vì điều kỳ diệu trong cuộc sống của chính bạn, thứ mà Ngài đang nắm giữ trong tay.

Hãy dành thời gian để chú ý đến những phép lạ này có thể xây dựng đức tin của bạn và gia tăng kỳ vọng của bạn rằng Thiên Chúa có thể làm những điều thậm chí còn vĩ đại hơn cho bạn hoặc những người thân yêu của bạn. Phép lạ vẫn xảy ra ngày hôm nay!

“Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt mới để nhìn thấy những điều kỳ diệu xung quanh con!”

Comments are closed.

phone-icon