They will hear My voice – Suy niệm theo WAU ngày 01.05.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They will hear My voice (John 10:16).

Is it really possible to hear the voice of the Lord? Well, Moses heard God speaking from a burning bush. St. Joseph heard him in dreams.

St. Faustina heard him in a vision so clearly that she could describe to an artist the picture he asked to be painted of him.

These stories may seem fantastical to us. But if you stop and think about it, you have probably had times when you’ve experienced God’s presence and sensed that he has a message for you. These senses-even if fleeting-show that we really do have spiritual instincts and that they can be cultivated.

It might be easier to understand if we start thinking of simple human instincts. For instance, a mother may be in a room full of crying toddlers, but when her little one starts to cry, she knows the voice immediately and springs into action. A basketball player instinctively knows how to control his arm, his jump, and his aim as he throws the ball through the net. With practice, these responses become automatic. We get to a level where we are confident whenever we engage these instincts. In a similar way, with practice and experience, we can become better at sensing when Jesus is speaking to us.

Practice listening to the Lord during the day today-you may be surprised at how available he is! In fact, a good foundation of prayer and Scripture reading can prepare you to recognize his presence in the people around you and in his creation. Gradually, the question shifts from if God will speak to you to how he will speak and what he will say.

So listen for God’s voice in the child crying for his father’s attention. Be ready as he whispers to your heart the words to say to a friend who is sick. Hear his encouragement in the little successes and failures of life.

Don’t worry if you don’t “hear” anything right away. The more you practice, the more you will recognize when Jesus is moving in you. The more you spend time with him, the stronger your spiritual instincts will become.

“Jesus, you love me so much that you are always with me. Thank you for letting me hear you in so many ways.”

Chúng sẽ nghe tiếng Ta (Ga 10,16)

Có thực sự có thể nghe được tiếng nói của Chúa không? Chà, Môisen đã nghe Thiên Chúa phán từ bụi gai đang cháy. Thánh Giuse đã nghe thấy Ngài trong giấc mơ.

Thánh Faustina đã nghe thấy Ngài trong một thị kiến rõ ràng đến nỗi Sơ có thể mô tả cho một nghệ sĩ bức tranh mà Ngài yêu cầu vẽ về Ngài.

Những câu chuyện này có vẻ kỳ lạ đối với chúng ta. Nhưng nếu bạn dừng lại và suy nghĩ về điều đó, có lẽ bạn đã có lúc cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa và cảm nhận rằng Ngài có một thông điệp dành cho bạn. Những giác quan này – dù chỉ thoáng qua – cho thấy rằng chúng ta thực sự có những bản năng tâm linh và chúng có thể được trau dồi.

Sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta bắt đầu nghĩ về những bản năng đơn giản của con người. Chẳng hạn, một người mẹ có thể đang ở trong phòng đầy những đứa trẻ đang khóc, nhưng khi đứa con nhỏ của cô ấy bắt đầu khóc, cô ấy lập tức nhận ra giọng nói đó và bắt đầu hành động. Một cầu thủ bóng rổ theo bản năng biết cách điều khiển cánh tay, bước nhảy và mục tiêu của mình khi ném bóng qua lưới. Với thực tế, những phản ứng này trở nên tự động. Chúng ta đạt đến một mức độ mà chúng ta tự tin bất cứ khi nào chúng ta tham gia vào những bản năng này. Tương tự như vậy, với sự thực hành và kinh nghiệm, chúng ta có thể cảm nhận tốt hơn khi Chúa Giêsu đang nói với chúng ta.

Hãy tập lắng nghe Chúa trong ngày hôm nay – bạn có thể ngạc nhiên về sự sẵn sàng của Ngài! Trên thực tế, nền tảng cầu nguyện và đọc Kinh Thánh tốt có thể giúp bạn chuẩn bị để nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những người xung quanh bạn và nơi tạo vật của Ngài. Dần dần, câu hỏi chuyển từ việc liệu Thiên Chúa có phán với bạn hay không sang việc Ngài sẽ nói như thế nào và Ngài sẽ nói gì.

Vì vậy, hãy lắng nghe tiếng Chúa khi đứa trẻ khóc đòi được cha chú ý. Hãy sẵn sàng khi Ngài thì thầm vào trái tim bạn những lời muốn nói với một người bạn đang bị bệnh. Hãy nghe lời động viên của Ngài trong những thành công và thất bại nho nhỏ của cuộc đời.

Đừng lo lắng nếu bạn không “nghe thấy” bất cứ điều gì ngay lập tức. Bạn càng thực hành nhiều, bạn sẽ càng nhận ra khi Chúa Giêsu đang chuyển động trong bạn. Bạn càng dành nhiều thời gian với Ngài, bản năng tâm linh của bạn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu con nhiều đến nỗi Chúa luôn ở bên con. Cảm ơn Chúa đã cho con nghe thấy Chúa theo nhiều cách.”

Cv 11, 1-18
Tôi có một thị kiến… (Cv 11,5)

It was a tense discussion as “the circumcised believers confronted” Peter about eating with Gentiles (Acts 11:2). According to custom, “eating with” equated to “agreeing with,” and it certainly did not look good for a Jewish follower of Christ to break bread with people who did not adhere to Jewish standards of purity. How did Peter respond to the confrontation? Not with a lengthy theological defense, but with a vision! As a result of Peter’s explanation that day, the Church undertook a major shift in its acceptance of Gentiles.

This wasn’t the only time a vision had a major impact on the Church. In France in 1858, a “beautiful lady” appeared to a fourteen-year-old girl named Bernadette and told her, “I am the Immaculate Conception.” As a result, Lourdes became the site of many miraculous healings, and the dogma of the Immaculate Conception spread throughout the world.

In Poland in 1924, another teenager, Helena Kowalska, had a vision of the suffering Christ, which led to her joining a convent. In 1931, as a young nun, she had another vision of Jesus as the Divine Mercy. Paintings of this image have led to a newfound appreciation of the power of God’s mercy over sin, hatred, and despair.

The Bible is also filled with stories of how God used visions and dreams to advance his plan and his purpose. In the Old Testament, the patriarch Joseph’s dreams led to his banishment from his family but, ultimately, to their salvation and restoration. The prophet Jeremiah had many visions that God asked him to share with the people. And St. Joseph’s dreams helped protect the Holy Family.

Today, marvel at how creative and generous God is in revealing his love through dreams and visions. Perhaps a vivid dream has inspired you to pursue a God-given purpose. Perhaps you’ve seen an image in your mind’s eye that comforted you in a time of sorrow. Recall these experiences and thank God for them. Then ask him to continue to deepen your love for him and for others in his own creative way.

“Jesus, help me to see you more clearly, both while I am awake and as I sleep.”

Đó là một cuộc thảo luận căng thẳng khi “các tín hữu chịu cắt bì chất vấn” Phêrô về việc ăn uống với người ngoại (Cv 11,2). Theo phong tục, “ăn cùng” đồng nghĩa với “đồng ý”, và chắc chắn việc một người Do Thái theo Đức Kitô bẻ bánh với những người không tuân theo các tiêu chuẩn về sự trong sạch của người Do Thái là điều không tốt. Phêrô phản ứng thế nào trước cuộc đối đầu? Không phải với sự bảo vệ thần học dài dòng, nhưng với một thị kiến! Do lời giải thích của Phêrô ngày hôm đó, Giáo hội đã thực hiện một sự thay đổi lớn trong việc chấp nhận Dân Ngoại.

Đây không phải là lần duy nhất một thị kiến có tác động lớn đến Giáo hội. Tại Pháp vào năm 1858, một “người phụ nữ xinh đẹp” đã hiện ra với một cô gái mười bốn tuổi tên là Bernadette và nói với cô ấy, “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Kết quả là, Lourdes trở thành địa điểm của nhiều phép lạ chữa lành, và tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội lan rộng khắp thế giới.

Tại Ba Lan vào năm 1924, một thiếu niên khác, Helena Kowalska, đã có một thị kiến về Chúa Kitô chịu đau khổ, điều này dẫn đến việc cô gia nhập một tu viện. Năm 1931, khi còn là một nữ tu trẻ, cô đã có một thị kiến khác về Chúa Giêsu là Lòng Chúa Thương Xót. Những bức vẽ về hình ảnh này đã dẫn đến một sự đánh giá mới về quyền năng của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội lỗi, hận thù và tuyệt vọng.

Kinh Thánh cũng chứa đầy những câu chuyện về cách Thiên Chúa dùng thị kiến và giấc mơ để xúc tiến kế hoạch và mục đích của Ngài. Trong Cựu Ước, những giấc mơ của tổ phụ Giuse đã dẫn đến việc ông bị trục xuất khỏi gia đình nhưng cuối cùng là sự giải cứu và phục hồi của họ. Tiên tri Giêrêmia có nhiều thị kiến mà Thiên Chúa yêu cầu ông chia sẻ với dân chúng. Và những giấc mơ của Thánh Giuse đã giúp bảo vệ Thánh gia.

Hôm nay, hãy ngạc nhiên trước sự sáng tạo và quảng đại của Thiên Chúa khi bày tỏ tình yêu của Ngài qua những giấc mơ và thị kiến. Có lẽ một giấc mơ sống động đã truyền cảm hứng cho bạn để theo đuổi một mục đích Thiên Chúa ban cho. Có lẽ bạn đã từng nhìn thấy một hình ảnh trong tâm trí đã an ủi bạn trong lúc đau buồn. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm này và tạ ơn Chúa vì chúng. Sau đó, hãy cầu xin Ngài tiếp tục làm sâu sắc thêm tình yêu của bạn dành cho Ngài và cho những người khác theo cách sáng tạo của riêng Ngài.

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn, cả khi con thức và khi con ngủ.”

Comments are closed.

phone-icon