Amazing works before our eyes! – Suy niệm theo WAU ngày 05.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

Amazing works before our eyes! (Mk 12:11)

What a bold move! Jesus dares to recount for the chief priests and scribes their predecessors’ history of violently rejecting God’s servants, the prophets. It’s such a sad summary that it would be easy to miss the message of hope that this parable holds for Jesus’ listeners and for all of us. So let’s take a closer look.

A man planted a vineyard, put a hedge around it, dug a wine press, and built a tower (Mark 12:1). The owner gave the tenants not just the land but everything they needed to successfully farm it. In the same way, God pours blessings into our lives, both tangible and spiritual. He may not give us everything we want, but he gives us everything we need to grow into the holy people he wants us to be.

Then he . . . left on a journey (Mark 12:1). The vineyard owner didn’t try to micromanage the tenants. He gave them freedom to farm as they saw fit. Similarly, God gives us free will so that we can choose to love and follow him.

At the proper time he sent a servant . . . to obtain . . . some of the produce (Mark 12:2). God is patient. He gives us time to produce fruit in our lives. And while he wants us to have enough for our needs, he also expects us to be generous with the blessings he has bestowed on us. He wants us to share our time, money, and talents with those who have less.

He sent them another servant (Mark 12:4). Amazingly, when the first servant was beaten and sent away empty-handed, God sent another servant. And another! This is the same overwhelming mercy God shows us. He gives us chance after chance to place him first in our lives. No matter how badly we mess up, he is always ready to take us back.

The stone that the builders rejected has become the cornerstone (Mark 12:10). Clearly no evil is so great, no amount of rejection so violent, that it will convince God to give up on us. In fact, he took the worst evil-the death of his Son-and used it for the greatest good, our salvation. Now, no matter what we have done, God is willing to wash away every sin in the river of his mercy.

What a message of hope! This is truly “wonderful in our eyes” (Mark 12:11)!

“Jesus, I marvel at your saving love!”

Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta! (Mc 12,11)

Thật là một bước đi táo bạo! Chúa Giêsu dám kể lại cho các thầy tế lễ cả và các kinh sư lịch sử của những người tiền nhiệm họ đã thô bạo khước từ các tôi tớ của Thiên Chúa là các nhà tiên tri. Đó là một bản tóm tắt đáng buồn đến nỗi rất dễ bỏ qua thông điệp hy vọng mà dụ ngôn này dành cho những người nghe Chúa Giêsu và cho tất cả chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Một người kia trồng một vườn nho, rào giậu xung quanh, đào một bồn ép nho và xây một cái tháp (Mc 12,1). Chủ sở hữu đã cho những người thuê không chỉ đất mà còn mọi thứ họ cần để canh tác thành công. Cũng vậy, Thiên Chúa đổ phúc lành vào cuộc sống của chúng ta, cả vật chất lẫn tinh thần. Ngài có thể không cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn, nhưng Ngài ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta cần để lớn lên thành những người thánh thiện mà Ngài muốn chúng ta trở thành.

Sau đó ông ta… đi xa (Mc 12,1). Chủ vườn nho đã không cố gắng quản lý chi li những người thuê nhà. Ông cho họ tự do làm ruộng khi họ thấy phù hợp. Tương tự như vậy, Thiên Chúa ban cho chúng ta sự tự do ý chí để chúng ta có thể chọn yêu mến và đi theo Ngài.

Vào thời điểm thích hợp, ông đã gửi một người hầu… để có được… một số hoa màu (Mc 12,2). Chúa kiên nhẫn. Ngài cho chúng ta thời gian để sinh hoa trái trong đời sống chúng ta. Và trong khi Ngài muốn chúng ta có đủ nhu cầu, Ngài cũng mong chúng ta rộng lượng với những ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta chia sẻ thời gian, tiền bạc và tài năng của mình với những người kém hơn.

Ông sai một đầy tớ khác đến (Mc 12,4). Thật ngạc nhiên, khi người đầy tớ đầu tiên bị đánh và đuổi về tay không, Thiên Chúa lại gửi đến một người đầy tớ khác. Rồi một người khác! Đây cũng chính là lòng thương xót bao la mà Thiên Chúa bày tỏ cho chúng ta. Ngài cho chúng ta hết cơ hội này đến cơ hội khác để đặt Ngài lên hàng đầu trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù chúng ta có gây rối như thế nào, Ngài luôn sẵn sàng đưa chúng ta trở lại.

Tảng đá bị thợ xây nhà loại bỏ đã trở thành đá tảng góc nhà (Mc 12,10). Rõ ràng là không có điều ác nào quá lớn, không có sự từ chối nào dữ dội đến mức thuyết phục được Thiên Chúa từ bỏ chúng ta. Trên thực tế, ngài đã nhận lấy điều ác tồi tệ nhất – cái chết của Con Ngài – và dùng điều đó cho điều tốt đẹp nhất, đó là sự cứu rỗi của chúng ta. Giờ đây, dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa, Chúa sẵn sàng rửa sạch mọi tội lỗi trong dòng sông nhân từ của Ngài.

Thật là một thông điệp của hy vọng! Điều này thật “lạ lùng trước mắt chúng ta” (Mc 12,11)!

“Lạy Chúa Giêsu, con kinh ngạc trước tình yêu cứu độ của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon