We, though many, are one body… – Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, June 2023

DAILY MEDITATION: 1 CORINTHIANS 10:16-17

We, though many, are one body, for we all partake of the one loaf. (1 Corinthians 10:17)

If you buy an airline ticket, you’ll have to decide between first class, with all of its fine amenities, and the more basic economy class. If you go to a play, you can choose between orchestra seating, which is right in front of the action, and balcony seating, where you may not see the actors too clearly. Similar options exist in many other places where people gather. Except, of course, for Mass. There are no different “classes of service” at the liturgy: just the whole people of God gathered as one to receive “the one loaf,” which is Jesus himself (1 Corinthians 10:17).

On this feast of the Body and Blood of Christ, St. Paul reminds us that we are “one body” in the Lord (1 Corinthians 10:17). Jesus has called us into one community as his brothers and sisters. He has gifted all of us with the “one baptism for the forgiveness of sins” (Apostles Creed). And he has filled each of us with the same Holy Spirit that filled Mary, Peter, John, and all the saints. Everyone has a first-class seat! Everyone has the same high privilege of being named a child of God!

This truth is at the heart of the mystery we celebrate today: in the gift of the Eucharist, Jesus offers his whole self-Body, Blood, Soul, and Divinity-to each and every one of us. He invites each of us to become treasured vessels of his presence: living, breathing tabernacles of his glory. He makes no distinctions, and he asks us to do the same: we are one in Christ!

Today during Holy Communion, look at the brothers and sisters gathered with you. Lift them up in prayer. Honor them as the beloved of Christ that they are. And welcome them into your heart, just as Jesus has welcomed you!

“Jesus, thank you for giving yourself to me so freely and generously!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: 1 Cr 10,16-17

Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 13,17)

Nếu bạn mua một vé máy bay, bạn sẽ phải quyết định giữa hạng nhất, với tất cả các tiện nghi cao cấp và hạng phổ thông cơ bản hơn. Nếu bạn đi xem một vở kịch, bạn có thể lựa chọn giữa việc ngồi gần dàn nhạc, ngay trước chỗ biểu diễn, và chỗ ngồi ở ban công, nơi bạn không thể nhìn thấy các diễn viên cách quá rõ ràng. Các lựa chọn tương tự cũng tồn tại ở nhiều chỗ khác, nơi người ta tụ họp. Dĩ nhiên, ngoại trừ Thánh Lễ. Không có “những hạng phục vụ” khác khau trong phụng vụ: chỉ có toàn thể dân Chúa tụ họp lại như một để lãnh nhận chỉ “một tấm bánh” là chính Chúa Giêsu (1 Cr 10,17).

Vào ngày lễ Mình và Máu của Chúa Kitô, Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng chúng ta là “một thân thể” trong Chúa (1 Cr 10,17). Chúa Giêsu đã mời gọi chúng vào trong một cộng đoàn như anh chị em của Người. Người đã ban cho tất cả chúng ta “một phép rửa để được ơn tha thứ tội lỗi” (Kinh Tin Kính của các Tông đồ). Và Người đã đổ tràn trên mỗi chúng ta với cùng một Chúa Thánh Thần như đã đổ tràn trên Đức Maria, Thánh Phêrô, Gioan và tất cả các Thánh. Mọi người đều có một chỗ ngồi hạng nhất! Mọi người có cùng đặc ân cao cả là được mang danh con Thiên Chúa!

Sự thật này là cốt lõi của mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay: trong quà tặng của Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban toàn thể Mình, Máu, Tâm Hồn và Thần Tính của Người – đối với mỗi một người chúng ta. Người mời gọi mỗi người chúng ta trở nên những bình sành quý giá về sự hiện diện của Người: các nhà tạm sống động, hít thở bằng vinh quang của Người. Người không phân biệt và Người yêu cầu chúng ta làm điều tương tự: chúng ta là một trong Chúa Kitô!

Hôm nay, trong khi Hiệp Lễ, hãy nhìn vào các anh chị em đang quy tụ với bạn. Hãy nâng họ lên trong cầu nguyện. Hãy tôn trọng họ như những người yêu dấu của Chúa Kitô. Và hãy đón tiếp họ vào trong tâm hồn, giống như Chúa Giêsu đã đón tiếp bạn!

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì đã ban chính mình Chúa cho con cách tự do và quảng đại!”

Comments are closed.

phone-icon