Martha said to Jesus, “I know he will rise again” – Suy niệm ngày 29.07.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, July 29, 2023

Martha said to Jesus, “I know he will rise again”

Scripture: John 11:19-27 

19 many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. 20 When Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, while Mary sat in the house. 21 Martha said to Jesus, “Lord, if you had been here, my brother would not have died. 22 And even now I know that whatever you ask from God, God will give you.” 23 Jesus said to her, “Your brother will rise again.” 24 Martha said to him, “I know that he will rise again in the resurrection at the last day.” 25 Jesus said to her, “I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live, 26 and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?” 27 She said to him, “Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world.”

Thứ Sáu, ngày 29.07.2023       

Mátta nói với Ðức Giêsu “Con biết em con sẽ sống lại”

Ga 11,19-27

19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”23 Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại! “24 Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”25 Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? “27 Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Meditation: What gives us hope and joy in the face of death? The loss of a loved one naturally produces grief and anguish of heart. When Martha, the sister of Lazarus and a close friend of Jesus, heard that Jesus was coming to pay respects for the loss of Lazarus, she immediately went out to meet him before he could get to her house. What impelled her to leave the funeral party in order to seek Jesus out? Was it simply the companionship and consolation of a friend who loved her brother deeply? Or did she recognize in Jesus the hope that God would restore life?

Jesus strengthens us in faith and hope 

Martha, like many Orthodox Jews, believed in the life to come. The loss of her brother did not diminish her hope in the resurrection. She even gently chides Jesus for not coming soon enough to save Lazarus from an untimely death. Jesus does something unexpected and remarkable both to strengthen her faith and hope in the life to come and to give her a sign of what he was to accomplish through his own death and resurrection. Jesus gave to her belief a new and profound meaning: He came from the Father to defeat sin and death for us and to restore life to those who believe in him.

Jesus gives abundant life now and forever 

Jesus states unequivocally the he himself is the Resurrection and the Life. The life he offers is abundant life – life which issues from God himself. And everlasting life – the fullness of life which knows no end. Do you seek the abundant life which Jesus offers to those who believe in him?

“Lord Jesus, you are the Resurrection and the Life. Strengthen my faith and hope in your promises that I may radiate the joy of the Gospel to others.”

Suy niệm:  Điều gì đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và niềm vui khi đối diện với sự chết? Một cách tự nhiên sự mất mát người thân yêu đem lại nỗi đau đớn cho tâm hồn. Khi Mátta, chị của Lagiarô và là bạn thân của Đức Giêsu, nghe tin Đức Giêsu đang đến để bày tỏ sự quan tâm về sự ra đi của Lagiarô, cô lập tức chạy ra đón Người trước khi Người đến nhà cô. Điều gì đã thôi thúc cô rời bỏ đám tang để đón tiếp Đức Giêsu? Đó có phải đơn giản là vì tình bạn hữu và sự an ủi của một người bạn yêu mến em cô sâu đậm chăng? Hay cô đã nhận ra nơi Đức Giêsu niềm hy vọng mà Thiên Chúa sẽ phục hồi sự sống?

Đức Giêsu củng cố đức tin và đức cậy của chúng ta

Mátta, giống như những người Do Thái chính thống, tin vào sự sống đời sau. Sự mất mát người em của cô đã không đánh mất niềm hy vọng của cô vào sự sống lại. Thậm chí cô còn nhẹ nhàng trách Đức Giêsu về việc không đến sớm để cứu Lagiarô khỏi chết yểu. Đức Giêsu đã làm một điều bất ngờ và ấn tượng vừa củng cố niềm tin và hy vọng của cô vào sự sống đời sau vừa ban cho cô một dấu chỉ về điều Người sắp hoàn thành ngang qua cái chết và sự phục sinh của chính Người. Đức Giêsu đã ban cho niềm tin của cô một ý nghĩa mới mẻ và sâu sắc: Người từ Cha đến để đánh bại tội lỗi và sự chết cho chúng ta và để phục hồi sự sống cho những ai tin tưởng vào Người.

Đức Giêsu ban sự sống sung mãn đời này và đời sau

Đức Giêsu tuyên bố rõ ràng rằng chính Người là Sự Sống lại và là Sự Sống. Sự sống Người ban là sự sống sung mãn – sự sống xuất phát từ chính Thiên Chúa. Và sự sống đời đời – sự trọn hảo của sự sống bất diệt. Bạn có tìm kiếm sự sống sung mãn mà Đức Giêsu ban cho những ai tin tưởng vào Người không?

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Sống lại và là Sự Sống. Xin củng cố đức tin và đức cậy của con vào những lời hứa của Chúa để con có thể toả rạng niềm vui tin mừng cho những người khác.”

Comments are closed.

phone-icon