Nước Trời giống như chuyện kho báu … – Chúa nhật 17 Thường Niên A

0

Nguồn: WAU 
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

DAILY MEDITATION: MATTHEW 13:44-52

The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field. (Matthew 13:44)

Today’s Gospel begins with two parables that, taken together, illustrate a paradox about the kingdom of God. In the first parable, a man discovers, quite by surprise, a treasure “buried in a field” (Matthew 13:44). In the second, a merchant also comes across a great treasure – this time, a pearl – but only after searching very hard for it. So what is the kingdom of God like? Is it something we discover by grace? Or is it something we find through diligent seeking?

Jesus seems to be saying that it’s both.

On the one hand, God in his infinite goodness pours grace into our lives whether we are seeking him or not. He buries rich treasure in the field of our lives – treasures of his kindness, his love, his presence – in the hopes that we will find them, and so find him. God provides these gifts for everyone, just as he causes the rain to fall “on the just and the unjust” (Matthew 5:45).

At the same time, there are some graces that we discover only as we seek the Lord. The very act of searching for God opens our hearts more fully to his grace. It stretches us and makes us more willing to let go of anything that would keep us from him. And the more we seek him, the more our capacity for his grace grows. As we “sell” what we have, we experience even more of his goodness, mercy, and joy.

God has so much that he wants to give us. But this all-powerful, ever-generous God will not force his grace upon us. We have to choose to receive it. Even the man who finds the buried treasure by surprise ends up selling all he has “and buys that field” (Matthew 13:44)!

Today, ask the Spirit to help you unearth the treasures of grace in your field. Ask him to help you “sell all you have” to find the Lord and his pearls of grace. Pursue him with all your heart! You won’t be disappointed.

“Lord, you are my treasure!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 13,44-52

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44).

Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với hai dụ ngôn được kể cùng nhau, minh họa một nghịch lý về Nước Thiên Chúa. Trong dụ ngôn thứ nhất, một người tình cờ khám phá ra một kho báu “được chôn giấu trong ruộng” (Mt 13,44). Trong dụ ngôn thứ hai, một thương gia cũng tình cờ tìm thấy một kho báu quý giá – lần này, là một viên ngọc – nhưng chỉ sau khi đã rất vất vả tìm kiếm nó. Vậy Nước Trời giống như cái gì? Đó có phải là điều gì đó chúng ta khám phá ra nhờ ân sủng? Hoặc điều gì đó chúng ta tìm thấy nhờ miệt mài tìm kiếm?

Chúa Giêsu dường như nói rằng đó là cả hai.

Một mặt, Thiên Chúa với sự tốt lành vô hạn của mình, tuôn đổ ân sủng vào trong cuộc sống của chúng ta cho dẫu chúng ta có đang tìm kiếm Người hay không. Người chôn giấu kho tàng phong phú trong cánh đồng cuộc sống của chúng ta – những kho báu về sự nhân hậu, tình yêu, sự hiện diện của Người – với hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy chúng, và vì thế, sẽ tìm thấy Người. Thiên Chúa ban những quà tặng này cho mọi người, giống như Người cho mưa rơi xuống “trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).

Đồng thời, có một số ân sủng mà chúng ta chỉ khám phá khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Chính hành động tìm kiếm Thiên Chúa mở lòng chúng ta ra cách trọn vẹn hơn với ân sủng của Người. Ân sủng ấy mở lòng chúng ta và làm cho chúng ta sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì kìm giữ chúng ta xa khỏi Người. Và chúng ta càng tìm kiếm Chúa, chúng ta càng có khả năng nhận biết ân sủng của Người. Khi chúng ta “bán” tất cả những gì mình có, chúng ta càng kinh nghiệm hơn về sự tốt lành, lòng thương xót và niềm vui của Người.

Thiên Chúa có quá nhiều điều để ban cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa toàn năng, vô cùng quảng đại này sẽ không áp đặt ân sủng của Người trên chúng ta. Chúng ta phải lựa chọn để lãnh nhận ân sủng ấy. Ngay cả người tình cờ tìm thấy kho tàng được chôn giấu cuối cùng cũng phải bán tất cả những gì mình có “và mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44)!

Hôm nay, hãy xin Thánh Thần giúp bạn tìm ra những kho tàng ân sủng trong đồng ruộng của bạn. Hãy xin Người giúp bạn “bán tất cả những gì bạn có” để tìm thấy Chúa và những viên ngọc ân sủng của Người. Hãy theo đuổi Người bằng cả trái tim bạn! Bạn sẽ không phải thất vọng.

 “Lạy Chúa, Chúa là kho tàng của con!”.

Comments are closed.

phone-icon