The seed that falls on good soil… – Suy niệm theo WAU ngày 28.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The seed that falls on good soil is the one who listens to the word of God and understands it (Mt 13:23)

It’s tempting, especially when life gets difficult, to see things as they are instead of what they can become. Land that is full of weeds, rocks, and thorns, for instance, may not look like a good place for a fruitful garden. Similarly, when we look at ourselves, we may see only obstacles to becoming rich soil that bears fruit for God’s kingdom.

In Jesus’ parable of the sower, three of the four types of soil didn’t look very hopeful either. That didn’t stop the farmer from sowing his seed just as freely as Jesus sows his word in us. But Jesus wants to do more than just give us his word. He wants to remove the obstacles as well. That’s because he sees all that we can become in him, not just who we are right now.

Jesus identifies three types of obstacles in the parable: the lies of the devil, the lack of deep roots, and the lures and anxieties of the world. First, the devil can steal away the seed of truth by whispering into our hearts lies that close us off to the gospel message. Second, if we lack deep roots in the word of God, suffering and challenges can drain our joy in the Lord. Lastly, the anxieties and ambitions of the world can crowd our hearts, leaving little room for the word of God to grow and take root.

Is there one particular obstacle that is giving you a hard time right now? Know that Jesus is more than able to help you overcome it. But he also asks you to cooperate with him. He promised that the one who “hears the word and understands” it will bear fruit (Matthew 13:23). So even as you ask him to make you more fruitful, do your part by digging into the word of God. Believe that the more you come to understand and love his word, the more fruit you will bear.

So don’t look only at the person you are. Remember the person God made you to be. Let Jesus become the gardener of your heart. He can make even the rockiest ground into the richest of soil!

“Jesus, help me remove any obstacles to your word in my heart. Lord, I want to bear great fruit for you!”

Hạt giống rơi trên đất tốt là người lắng nghe lời Chúa và hiểu được nó (Mt 13, 23)

Thật là cám dỗ, đặc biệt là khi cuộc sống trở nên khó khăn, nhìn mọi thứ như hiện tại thay vì những gì chúng có thể trở thành. Chẳng hạn, đất đầy cỏ dại, đá và gai, có thể không phải là nơi tốt cho một khu vườn sai trái. Tương tự, khi nhìn lại bản thân, chúng ta có thể chỉ thấy những trở ngại trong việc trở thành đất tốt sinh hoa kết trái cho vương quốc của Thiên Chúa.

Trong dụ ngôn về người gieo giống của Chúa Giêsu, ba trong bốn loại đất trông cũng không được hy vọng cho lắm. Điều đó không ngăn cản người nông dân gieo hạt giống của mình một cách thoải mái giống như Chúa Giêsu gieo lời của Ngài trong chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu muốn làm nhiều hơn là chỉ ban cho chúng ta lời của Ngài. Ngài cũng muốn loại bỏ các chướng ngại vật. Đó là bởi vì Ngài nhìn thấy tất cả những gì chúng ta có thể trở thành trong Ngài, không chỉ là con người chúng ta hiện tại.

Chúa Giêsu xác định ba loại trở ngại trong dụ ngôn: sự dối trá của ma quỷ, sự thiếu gốc rễ sâu xa, và sự hấp dẫn và lo lắng của thế gian. Đầu tiên, ma quỷ có thể đánh cắp hạt giống lẽ thật bằng cách thì thầm vào lòng chúng ta những lời nói dối khiến chúng ta không tiếp cận được với sứ điệp Tin mừng. Thứ hai, nếu chúng ta thiếu cội rễ sâu xa trong lời Chúa, thì đau khổ và thử thách có thể làm chúng ta cạn kiệt niềm vui trong Chúa. Cuối cùng, những lo lắng và tham vọng của thế gian có thể lấn át tâm hồn chúng ta, để lại ít chỗ cho Lời Chúa phát triển và bén rễ.

Có một trở ngại cụ thể nào đang gây khó khăn cho bạn lúc này không? Hãy biết rằng Chúa Giêsu có nhiều khả năng giúp bạn vượt qua điều đó. Nhưng Ngài cũng yêu cầu bạn hợp tác với Ngài. Ngài hứa rằng ai “nghe lời và hiểu” thì sẽ sinh hoa trái (Mt 13,23). Vì vậy, ngay cả khi bạn cầu xin Ngài làm cho bạn sinh hoa trái hơn, hãy làm phần của bạn bằng cách đào sâu vào lời của Thiên Chúa. Hãy tin rằng bạn càng hiểu và yêu lời Ngài, bạn sẽ càng đơm hoa kết trái.

Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào con người của bạn. Hãy nhớ đến con người mà Thiên Chúa đã muốn bạn trở thành. Hãy để Chúa Giêsu trở thành người làm vườn của tâm hồn bạn. Ngài có thể biến ngay cả nền đất sỏi đá nhất thành đất tươi tốt nhất!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con loại bỏ mọi trở ngại đối với lời Chúa trong lòng con. Lạy Chúa, con muốn sinh hoa kết trái nhiều cho Chúa!”

Exodus 20:1-17
Ta là Đức Chúa, là Thiên Chúa các ngươi… Các ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta (Xh 20,2-3)

In ancient times, pagan priests portrayed their gods as vindictive and capricious. According to them, sacrifices like choice meats and fine wine were meant to appease those gods, but in reality they actually benefited the priests. In contrast, the one true God gave commandments that were for the good of his people, not for his own benefit or the sole benefit of his priests. He was teaching them how to live as a people set apart specially for him.

A good example is the first commandment. God told the Israelites to turn from the “other gods” that the other nations worshipped (Exodus 20:3). He commanded them to worship him alone so that they could live in harmony with his love and designs and experience the blessings of being his people.

From the beginning, the Jewish people understood the Ten Commandments as a source of blessing and protection for them. They knew that God had already done so much for them: he had covenanted himself to them, delivered them from slavery, and provided for their needs. By following his commands, they could honor him for his goodness and grow into the people he had called them to be.

These commandments are more than three thousand years old, but their purpose hasn’t changed. God has done so much for us in Christ: he has forgiven us, redeemed us, and filled us with his Spirit. Now, obeying his commands is our way of responding to the mercy and love he has poured out on us. It’s our way of making sure we stay close to him and live in a way that reveals his love to the people around us.

We live in a world darkened by sin and confused about what is good and true. But God’s commands still set us apart. As we respond to his mercy with obedience, we can shine to the world around us. We can reveal the goodness of the God who has given us his law, and our lives can become open invitations for others to come and meet that God in their own hearts.

“Lord, thank you for giving me your commands, which can bring me the fullness of life!”

Vào thời cổ đại, các tư tế ngoại giáo miêu tả các vị thần của họ là những người hay báo thù và thất thường. Theo họ, những vật hiến tế như thịt chọn lọc và rượu ngon nhằm xoa dịu các vị thần đó, nhưng trên thực tế, chúng thực sự mang lại lợi ích cho các thầy tu. Ngược lại, Thiên Chúa có một và thật đã ban các điều răn vì lợi ích của dân Ngài, không phải vì lợi ích của riêng Ngài hay lợi ích duy nhất của các thầy tế lễ của Ngài. Ngài đang dạy họ cách sống như một dân tộc được biệt riêng cho Ngài.

Một ví dụ điển hình là điều răn thứ nhất. Thiên Chúa bảo dân Israel từ bỏ “các thần khác” mà các quốc gia khác thờ phượng (Xh 20,3). Ngài ra lệnh cho họ chỉ thờ phượng một mình Ngài để họ có thể sống hòa hợp với tình yêu thương và thiết kế của Ngài, đồng thời trải nghiệm những ân phước được làm dân Ngài.

Ngay từ đầu, người Do Thái đã hiểu Mười Điều Răn là nguồn phước lành và sự bảo vệ cho họ. Họ biết rằng Thiên Chúa đã làm rất nhiều điều cho họ: Ngài đã lập giao ước với họ, giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ và chu cấp cho những nhu cầu của họ. Bằng cách làm theo mệnh lệnh của Ngài, họ có thể tôn vinh Ngài vì lòng tốt của Ngài và phát triển thành những người mà Ngài đã kêu gọi họ trở thành.

Những điều răn này đã hơn ba nghìn năm tuổi, nhưng mục đích của chúng không hề thay đổi. Thiên Chúa đã làm rất nhiều điều cho chúng ta trong Đức Kitô: Ngài đã tha thứ cho chúng ta, cứu chuộc chúng ta và đổ đầy Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Giờ đây, vâng theo mệnh lệnh của Ngài là cách chúng ta đáp lại lòng thương xót và tình yêu thương mà Ngài đã tuôn đổ trên chúng ta. Đó là cách để bảo đảm rằng chúng ta luôn ở gần Ngài và sống theo cách bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho những người xung quanh chúng ta.

Chúng ta sống trong một thế giới tăm tối bởi tội lỗi và bối rối về điều gì là tốt và đúng. Nhưng mệnh lệnh của Chúa vẫn khiến chúng ta khác biệt. Khi chúng ta đáp lại lòng thương xót của Ngài bằng sự vâng phục, chúng ta có thể tỏa sáng cho thế giới xung quanh mình. Chúng ta có thể bày tỏ sự tốt lành của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta luật pháp của Ngài, và cuộc sống của chúng ta có thể trở thành những lời mời rộng mở cho những người khác đến gặp gỡ Thiên Chúa trong chính trái tim của họ.

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã ban cho con những mệnh lệnh của Chúa, là điều có thể mang lại cho con sự viên mãn của cuộc sống!”

Comments are closed.

phone-icon