The sower goes out to sow seed – Suy niệm theo WAU ngày 26.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The sower goes out to sow seed (Mt 13:3)

It can be easy to skip over this sentence since it is at the beginning of Jesus’ parable. But in these few simple words, Jesus gives us a glimpse of his Father as a God who sows generously. Let’s take a few moments to let that truth sink in.

Imagine the eager anticipation of a farmer who is about to plant his crop. He has chosen the land. He has tilled and prepared the soil. He has selected his seeds. He has planned how he will care for the field throughout the planting and growing season so that the land produces a good yield. And so, with the seeds in hand, the sower goes out to sow.

Our heavenly Father is like this farmer. He has carefully chosen us and laid out his plans for us even before we were born (see Jeremiah 1:5). Now, when he looks at us, he eagerly anticipates the work he will do in our lives and the fruit that we will bear.

God is well aware of the hard paths, the rocky ground, or the thorns that are in our hearts. He knows the distractions, the shallowness, and the worries we face. But even when the soil of our hearts seems unwelcoming, God still sows the seed of his word. He is confident that our hearts can become more fertile. During difficult times, as we call out to him and do our best to say yes to him, those life circumstances “till the soil” and help make us more fruitful.

God has an unlimited supply of different types of seeds to sow into our hearts. One day it might be a word from the day’s Mass readings or meditation. Another day it might be something a friend or family member says to us. He knows the best time to plant these seeds and just when we will be receptive to them so that they can take root in us.

And the fruit that might come from God’s planting? One day you find love growing for a family member you struggled to tolerate. Or you find yourself more prayerful and peaceful when you used to worry. Or you talk with a suffering neighbor and bring comfort and hope to them.

All because God, the sower, went out to sow!

“Father, I offer you my heart. May your word bear rich fruit in my life!”

Người gieo giống ra đi gieo giống (Mt 13,3)

Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua câu này vì nó nằm ở đầu câu chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu. Nhưng bằng một vài từ đơn giản này, Chúa Giêsu cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về Cha ngài như một Thiên Chúa hào phóng gieo giống. Hãy dành một chút thời gian để hiểu rõ sự thật đó.

Hãy tưởng tượng sự háo hức chờ đợi của một người nông dân sắp gieo trồng. Anh ấy đã chọn đất. Anh ấy đã vun xới và chuẩn bị đất. Anh ấy đã chọn hạt giống của mình. Anh ấy đã lên kế hoạch sẽ chăm sóc ruộng như thế nào trong suốt vụ gieo trồng và trồng trọt để đất cho có năng suất tốt. Và như vậy, với những hạt giống trong tay, người gieo phải đi gieo.

Cha trên trời của chúng ta giống như người nông dân này. Ngài đã cẩn thận chọn chúng ta và vạch ra kế hoạch cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra (xin xem Gr 1,5). Giờ đây, khi nhìn chúng ta, Ngài háo hức dự đoán công việc Ngài sẽ làm trong cuộc sống của chúng ta và thành quả mà chúng ta sẽ mang lại.

Thiên Chúa biết rõ những con đường khó đi, những mặt đất đầy sỏi đá, hay những chông gai trong lòng chúng ta. Ngài biết những phiền nhiễu, nông nổi và những lo lắng mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng ngay cả khi đất trong lòng chúng ta dường như không được chào đón, Thiên Chúa vẫn gieo hạt giống lời Ngài. Ngài tin chắc rằng tâm hồn của chúng ta có thể trở nên màu mỡ hơn. Trong những thời điểm khó khăn, khi chúng ta cầu xin Ngài và cố gắng hết sức để nói lời xin vâng với Ngài, những hoàn cảnh sống đó đã “xới đất” và giúp làm cho chúng ta có nhiều thành quả hơn.

Thiên Chúa có nguồn cung cấp không giới hạn các loại hạt giống khác nhau để gieo vào tâm hồn chúng ta. Một ngày nào đó, nó có thể là một từ trong các bài đọc trong Thánh lễ hoặc bài suy niệm trong ngày. Một ngày khác, đó có thể là điều gì đó mà bạn bè hoặc thành viên trong gia đình nói với chúng ta. Ngài biết thời điểm tốt nhất để gieo những hạt giống này và chỉ khi nào chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận chúng để chúng có thể bén rễ trong chúng ta.

Và hoa quả có thể đến từ sự gieo trồng của Thiên Chúa? Rồi một ngày, bạn sẽ thấy tình yêu thương ngày càng lớn đối với một thành viên trong gia đình mà bạn đã cố gắng bao dung. Hoặc bạn thấy mình cầu nguyện và bình an hơn khi bạn từng lo lắng. Hoặc bạn nói chuyện với một người hàng xóm đau khổ và mang lại niềm an ủi và hy vọng cho họ.

Tất cả chỉ vì Chúa, người gieo giống, đã ra đi gieo giống!

“Lạy Cha, con xin dâng cho Cha tâm hồn của con. Ước gì lời của Cha sinh hoa trái phong phú trong đời sống của con!”

Exodus 16:1-5, 9-15
Cái gì vậy? (Xh 16,15)

While it’s not obvious in translation, the original Hebrew in this passage contains some clever wordplay that we might call a divine “dad joke.” We might think that the word “manna” is Hebrew for “bread from heaven.” But it simply means “What is this?” The joke? That’s probably what the Israelites said when this miracle food first appeared-What is this? And the word stuck.

The word “manna” didn’t signify bewilderment for long. As the people realized that this was God’s wondrous provision for their desert journey, “manna” became a central sign to them of the Lord’s love and care. So much so that they preserved it, along with the Ten Commandments, in the ark of the covenant (Exodus 16:32-34).

If we were to reflect on our own “wilderness” journey, we’d probably find we aren’t so different from the Israelites. We may have times when we complain as they did, or times when we question whether God really knows what he’s doing. We may wonder if we will ever really break free from a pattern of sin or if the promises of God are really meant for us.

But along the path there are also signs that reassure us, signs of God’s goodness and providence in our lives pointing us to the Lord’s presence. Maybe it’s a passage from Scripture or a hymn sung at Mass. Maybe it’s a word of encouragement from a friend or a moment of consolation in prayer. It could be as simple as the smell of honeysuckle in the wind or the sound of a child laughing. And of course there’s the greatest sign, the Eucharist, Jesus’ own living Bread of Life. The possibilities are endless because God himself is endless! All of these are our own “manna,” signs from the Spirit telling us that Jesus is with us and giving us hope for our journey.

When it feels like the wilderness is getting the best of you, remember to look for the “manna” around you. Keep your eyes open for whatever sign the Lord may want to give you. Especially if something makes you ask, “What is it?” look a little closer. It could be exactly the sign you need!

“Thank you, Jesus, for sending me signs that sustain me and fill me with hope!”

Mặc dù bản dịch không rõ ràng, nhưng bản gốc tiếng Do Thái trong đoạn này chứa một số cách chơi chữ thông minh mà chúng ta có thể gọi là “trò đùa không thể đoán trước được”. Chúng ta có thể nghĩ rằng từ “man-na” trong tiếng Do Thái có nghĩa là “bánh từ trời”. Nhưng nó chỉ đơn giản có nghĩa là “Cái gì vậy?” Trò đùa sao? Đó có lẽ là những gì dân Israel đã nói khi món ăn kỳ diệu này lần đầu tiên xuất hiện – Cái gì vậy? Và chúng ta bị mắc kẹt.

Từ “man-na” không có nghĩa là sự hoang mang dài hạn. Khi dân chúng nhận ra rằng đây là sự cung cấp kỳ diệu của Thiên Chúa cho cuộc hành trình trong sa mạc của họ, thì “man-na” trở thành một dấu hiệu chính yếu đối với họ về tình yêu và sự chăm sóc của Chúa. Đến nỗi họ đã bảo quản nó, cùng với Mười Điều Răn, trong hòm giao ước (Xh 16,32-34).

Nếu suy gẫm về hành trình “đồng vắng” của chính mình, có lẽ chúng ta sẽ thấy mình không quá khác biệt so với dân Israel. Có thể có những lúc chúng ta phàn nàn giống như họ, hoặc những lúc chúng ta đặt câu hỏi liệu Thiên Chúa có thực sự biết những gì Ngài đang làm hay không. Chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có bao giờ thực sự thoát khỏi khuôn mẫu tội lỗi hay liệu những lời hứa của Thiên Chúa có thực sự dành cho chúng ta hay không.

Nhưng trên con đường đó cũng có những dấu hiệu trấn an chúng ta, những dấu hiệu về sự tốt lành và quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta chỉ cho chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa. Có thể đó là một đoạn Kinh thánh hoặc một bài thánh ca được hát trong Thánh lễ. Có thể đó là một lời động viên từ một người bạn hoặc một giây phút an ủi trong lời cầu nguyện. Nó có thể đơn giản như mùi hoa kim ngân thoang thoảng trong gió hay tiếng cười trẻ thơ. Và dĩ nhiên có dấu chỉ vĩ đại nhất, đó là Thánh Thể, Bánh Hằng Sống của chính Chúa Giêsu. Các khả năng là vô tận vì chính Chúa là vô tận! Tất cả những điều này là “man-na” của chính chúng ta, là những dấu hiệu từ Thánh Linh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ở cùng chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng cho cuộc hành trình của mình.

Khi cảm thấy như vùng hoang dã đang thu hút bạn, hãy nhớ tìm kiếm “man-na” xung quanh bạn. Hãy để mắt đến bất cứ dấu hiệu nào mà Chúa có thể muốn ban cho bạn. Đặc biệt là nếu có điều gì đó khiến bạn hỏi, ” Cái gì vậy?” Hãy nhìn kỹ hơn một chút. Nó có thể chính xác là dấu hiệu bạn cần!

“Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa vì đã gửi đến con những dấu chỉ nâng đỡ con và làm cho con tràn đầy hy vọng!”

Comments are closed.

phone-icon