Yes, my God. Hostage – Suy niệm theo WAU ngày 29.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Yes, my God. Hostage (John 11:27)

Remember how Martha complained about her sister, Mary, not helping her with the chores (Luke 10:38-42)? In today’s Gospel, there’s something different about her. She makes a strong declaration of faith in Jesus in the face of her grief. She trusts in his ability to raise her brother from the dead and professes that Jesus is the Messiah (John 11:21-22, 27).

How did Martha grow so much? One key element must have been all the time that Jesus spent with her and her brother and sister, Lazarus and Mary. Being in his presence and listening to his teaching-even if it came in the form of a mild rebuke (Luke 10:41)!-must have helped her tremendously. And not just her, but her brother and sister as well. You can imagine them praying together and discussing Jesus’ teachings, helping each other embrace his word more deeply.

If you ever feel weighed down by tensions at home, think about the household of Martha, Mary, and Lazarus, whose feast we celebrate today. Things weren’t always perfect for them either, but that’s where they found holiness.

Imagine, for example, the pressures the sisters must have had caring for Lazarus as his health declined. Imagine Lazarus having to let them care for him. Surely they lost their patience from time to time. Yet Jesus had taught them the value of humble service and self-giving love. He also taught them about the deep wellspring of grace available to them-grace that both strengthened them and changed their lives!

You can imitate Martha, Mary, and Lazarus by welcoming Jesus into your home. It could be as you learn to pray together, as you choose to see Christ in those you live with, or even as you work through your conflicts with humility and an open heart. That’s how you can find the holiness and transformation that Martha found.

“Come, Lord Jesus! I welcome you into my heart and my home.”

Vâng, lạy Chúa. Con tin (Ga 11,27)Bạn có nhớ Máttha phàn nàn về em gái mình, Maria, không giúp cô làm việc nhà (Lc 10,38-42) không? Trong bài Tin Mừng hôm nay, có một điều gì đó khác biệt nơi bà. Cô tuyên bố mạnh mẽ niềm tin vào Chúa Giêsu khi đối mặt với nỗi đau của mình. Cô ấy tin tưởng vào khả năng của Ngài để làm cho em trai cô ấy sống lại từ cõi chết và tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia (Ga 11,21-22. 27).

Làm thế nào mà Máttha lớn lên nhiều như vậy? Một yếu tố quan trọng chắc hẳn là suốt thời gian Chúa Giêsu dành cho bà và các em bà, Lagiarô và Maria. Việc được ở trước mặt Ngài và lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài – ngay cả khi đó là một lời quở trách nhẹ nhàng (Lc 10,41)! – chắc hẳn đã giúp ích rất nhiều cho cô ấy. Và không chỉ cô ấy, mà cả anh trai và em gái của cô ấy nữa. Bạn có thể tưởng tượng họ cùng nhau cầu nguyện và thảo luận về những lời dạy của Chúa Giêsu, giúp nhau hiểu sâu sắc hơn lời Ngài.

Nếu bạn từng cảm thấy nặng trĩu vì những căng thẳng trong gia đình, hãy nghĩ đến gia đình của Máttha, Maria và Lagiarô mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo đối với họ, nhưng đó là nơi họ tìm thấy sự thánh thiện.

Chẳng hạn, hãy tưởng tượng những áp lực mà các chị phải chịu khi chăm sóc Lagiarô khi sức khỏe của anh sa sút. Hãy tưởng tượng Lagiarô phải để họ chăm sóc cho mình. Chắc chắn họ đã mất kiên nhẫn từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã dạy họ giá trị của sự phục vụ khiêm nhường và tình yêu tự hiến. Ngài cũng dạy họ về nguồn ân sủng dồi dào dành cho họ – ân sủng đã củng cố họ và thay đổi cuộc sống của họ!

Bạn có thể noi gương Máttha, Maria và Lagiarô bằng cách chào đón Chúa Giêsu vào nhà mình. Đó có thể là khi bạn học cách cầu nguyện cùng nhau, khi bạn chọn nhìn thấy Đức Kitô trong những người bạn sống chung, hoặc thậm chí khi bạn vượt qua những mâu thuẫn của mình bằng sự khiêm nhường và tấm lòng rộng mở. Đó là cách bạn có thể tìm thấy sự thánh thiện và sự biến đổi mà Máttha đã tìm thấy.

“Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến! Con chào đón Chúa vào trái tim con và nhà của con.”

Comments are closed.

phone-icon