Joy in finding hidden treasure and pearl of great price – Suy niệm ngày 02.08.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, August 2, 2023  

Joy in finding hidden treasure and pearl of great price

Scripture:  Matthew 13:44-46 

44 “The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up; then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. 45 “Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, 46 who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it.

Thứ Tư, ngày 02.08.2023

Niềm vui tìm được kho báu chôn giấu và viên ngọc quý

Mt 13, 44-46

44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Meditation: What do you treasure above all else and how do you keep it secure? In a peasant community the best safe was often the earth. The man in the parable “went in his joy” to sell everything he had (Matthew 13:44). Why? Because he found a hidden treasure worth possessing above everything else he had. He did not, however, have enough to buy the treasure. Fortunately, he only needed enough money to buy the field. In a similar fashion, God offers his kingdom as incomparable treasure at a price we can afford! We can’t pay the full price for the rich and abundant life which God offers us – but when we willingly exchange our life for the life which God offers, we receive a treasure beyond compare.

Searching for the greatest treasure of all

The pearl of great price also tells us a similar lesson (Matthew 13:45). Pearls in the ancient world came to represent the supremely valuable. Why would a merchant sell everything for a single pearl of peerless value? No doubt because he was attracted to what he thought was the greatest treasure he could possess for himself. On another occasion Jesus told his disciples, “do not throw your pearls before swine” (Matthew 7:6). Beautiful unblemished pearls were intended to enhance the beauty and value of those who wore them. Do you recognize and value the hidden treasure of God’s kingdom and the peerless pearl which the Lord Jesus offers to all who believe in him? Discovering heavenly treasure

Discovering God’s kingdom is like stumbling across a hidden treasure or finding the one pearl of great price. When we discover the kingdom of God we receive the greatest possible treasure – the Lord himself. Selling all that we have to obtain this incomparable treasure could mean many things – our friends, possessions, job, our “style of life”, what we do with our free time. Treasure has a special connection to the heart, the place of desire and longing, the place of will and focus. The thing we most set our heart on is our highest treasure.

In this parable what does the treasure of the kingdom of heaven refer to? It certainly refers to the kingdom of God in all its aspects (a kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit – Romans 14:17). But in a special way, the Lord himself is the treasure we seek. “If the Almighty is your gold and your precious silver, then you will delight yourself in the Almighty” (Job 22:22-23). Is the Lord the treasure and delight of your heart?

“Lord Jesus, reveal to me the true riches of your kingdom. Help me to set my heart on you alone as the treasure beyond compare with any other. Free my heart of any inordinate desires or attachment to other things that I may freely give to you all that I have in joy and gratitude for all that you have given to me. May I always find joy and delight in your presence.”

Suy niệm: Bạn quý trọng điều gì và làm thế nào bạn gìn giữ nó an toàn? Đối với những người nông dân, cái an toàn nhất thường là ruộng đất. Người trong dụ ngôn “đi trong hân hoan” bán hết mọi sự. Tại sao? Thưa, bởi vì ông đã tìm được một kho báu giá trị hơn tất cả những gì ông đang có. Tuy nhiên, ông đã không có đủ tiền để mua kho báu đó. Nhưng ông lại có đủ tiền để mua miếng đất đó. Trong cùng một cách thức tương tự, Thiên Chúa ban tặng nước Trời như kho báu vô giá với một giá chúng ta có thể trả được! Chúng ta không thể trả hết toàn phần cho cuộc sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta đổi cuộc sống của mình với cuộc sống Thiên Chúa ban tặng, chúng ta nhận được một kho báu không thể nào so sánh.

Tìm kiếm kho báu quý giá nhất

Viên ngọc quý cũng cho chúng ta một bài học tương tự (Mâu thuẫn 13,45). Ngọc đối với thế giới xưa kia là biểu tượng của một vật có giá trị vô cùng. Tại sao người lái buôn bán hết mọi sự vì một viên ngọc vô giá? Rõ ràng bởi vì ông bị viên ngọc thu hút mà ông tin rằng nó có giá trị hơn tất cả những gì ông có thể sở hữu. Vào một dịp khác, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: “không được quăng ngọc trước mặt đàn heo” (Mt 7,6). Những viên ngọc xinh đẹp không tì vết có ý nói tới việc nâng cao vẻ đẹp và giá trị của những người đeo chúng. Bạn có nhận ra và coi trọng kho tàng ẩn giấu của nước Thiên Chúa và viên ngọc có một không ai mà Chúa Giêsu ban cho tất cả những ai tin tưởng vào Người không?

Khám phá ra kho báu trên trời

Khám phá ra được nước Thiên Chúa là giống như vấp vào kho tàng ẩn giấu hay tìm được viên ngọc quý. Khi chúng ta tìm được nước Thiên Chúa, chúng ta nhận được kho báu quý nhất trên đời – là chính Thiên Chúa. Bán đi tất cả những gì chúng ta có để được kho báu không thể sánh ví này mang nhiều thứ: bạn bè, công việc, “lối sống”, những gì chúng ta làm lúc rảnh rỗi. Kho báu có một mối liên kết đặc biệt với tâm hồn, nơi chốn của mọi ước muốn, mọi ý định và chú tâm. Điều gì mà lòng trí chúng ta hướng về nhiều nhất, chính là kho báu cao quý nhất.

Trong dụ ngôn này, kho báu đề cập tới là điều gì? Nhìn chung, chắc hẳn đó chính là nước Chúa trong tất cả mọi khía cạnh của nó (vương quốc công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần – Roma 14,17). Nhưng trong khía cạnh đặc biệt, chính Chúa mới là kho báu chúng ta tìm kiếm. Nếu Đấng Toàn Năng là vàng là bạc của bạn, bấy giờ Đấng Toàn Năng sẽ là nguồn hoan lạc của bạn (G 22,22-23). Có phải Thiên Chúa là nguồn hoan lạc và là kho báu của bạn không?

“Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con sự giàu có đích thực của Nước Chúa. Xin Chúa giúp con hướng lòng con về một mình Chúa, như kho báu không có gì có thể so sánh được. Xin Chúa giải thoát lòng con khỏi bất cứ những ước muốn quá đáng, hay gắn bó với những điều khác để con có thể thanh thoát dâng hiến cho Chúa tất cả con có với lòng hân hoan và biết ơn vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho con. Chớ gì con luôn luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong sự hiện diện của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon