The Kingdom of Heaven is like a treasure – Suy niệm theo WAU ngày 02.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Kingdom of Heaven is like a treasure (Mt 13:44)

Imagine this man excitedly selling everything to obtain a treasure that he’s just discovered. It’s such a valuable treasure that he’s willing to part with everything in order to own it. Years later, we can picture him telling this story to his grandchildren-sharing the joy of finding something more valuable than anything he had ever seen before!

Jesus uses this parable to demonstrate the joy that we can experience when we discover the kingdom of heaven. When we come across this “pearl of great price” (Matthew 13:46), everything else we have held dear seems to pale in comparison. We have discovered the wonderful treasure of new, abundant life that Jesus offers us.

What was it like for you when you discovered the joy of the kingdom of heaven? How has Christ become your treasure and source of abundant life? Perhaps your priorities have changed, from a selfish focus to one that is generous and outward looking. Or perhaps you now enjoy and seek out the silence of prayer, whereas you once ran from it.

Whatever your experience and however you came to discover the value of Jesus in your life, you have a unique story. Your testimony-your heartfelt account of what led you to embrace him-can inspire others to consider following Jesus, too.

The Samaritan woman, whose story is recounted in John 4, discovered that Jesus was her living water-the source of satisfaction that she had been searching for. And her testimony involved sharing things that, just minutes before, she had been so ashamed of. She told her neighbors all about the “man who told me everything I have done” (John 4:29), and the Samaritans in Sychar “began to believe in [Jesus] because of the word of the woman who testified” (4:39).

A personal testimony is a powerful way to make people thirsty for the living water that Jesus offers to each person. So what’s your story? How have you discovered the “treasure” of abundant life in Jesus? Take a moment to recall it, and then ask the Lord for the opportunity to share it today.

“You are my treasure, Jesus! Help me share the joy of your kingdom with others today.”

Nước Trời giống như một kho báu (Mt 13,44)

Hãy tưởng tượng người này hào hứng bán tất cả mọi thứ để có được một kho báu mà anh ta vừa khám phá ra. Đó là một kho báu quý giá đến mức anh ấy sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để sở hữu nó. Nhiều năm sau, chúng ta có thể hình dung ông kể câu chuyện này cho con cháu của mình – chia sẻ niềm vui khi tìm thấy thứ gì đó quý giá hơn bất cứ thứ gì ông từng thấy trước đây!

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để chứng minh niềm vui mà chúng ta có thể trải nghiệm khi khám phá ra nước thiên đàng. Khi chúng ta bắt gặp “viên ngọc quý giá” này (Mt 13,46), mọi thứ khác mà chúng ta yêu quý dường như trở nên mờ nhạt khi so sánh. Chúng ta đã khám phá ra kho tàng kỳ diệu của sự sống mới, dồi dào mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta.

Bạn cảm thấy thế nào khi khám phá ra niềm vui của vương quốc thiên đàng? Đức Kitô đã trở nên kho báu và nguồn sự sống dư dật của bạn như thế nào? Có lẽ những ưu tiên của bạn đã thay đổi, từ sự tập trung ích kỷ sang sự hào phóng và hướng ngoại. Hoặc có lẽ bây giờ bạn thích thú và tìm kiếm sự thinh lặng của cầu nguyện, trong khi bạn đã từng chạy trốn khỏi nó.

Dù kinh nghiệm của bạn là gì và bạn đã khám phá ra giá trị của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình như thế nào, thì bạn cũng có một câu chuyện độc đáo. Chứng ngôn của bạn – lời tường thuật chân thành của bạn về điều đã khiến bạn ôm lấy Ngài – cũng có thể truyền cảm hứng cho những người khác cân nhắc việc theo Chúa Giêsu.

Người đàn bà Samaria, câu chuyện được kể lại trong Gioan 4, khám phá ra rằng Chúa Giêsu là nước sống của bà – nguồn thỏa mãn mà bà hằng tìm kiếm. Và lời khai của bà liên quan đến việc chia sẻ những điều mà chỉ vài phút trước, bà đã rất xấu hổ. Bà kể cho những người hàng xóm của mình nghe về “người đã nói với tôi mọi điều tôi đã làm” (Ga 4,29), và những người Samaria ở Sychar “bắt đầu tin [Chúa Giêsu] vì lời của người đàn bà đã làm chứng” (4,39).

Chứng từ cá nhân là một phương cách mạnh mẽ để làm cho người ta khao khát nước hằng sống mà Chúa Giêsu ban cho mỗi người. Vậy câu chuyện của bạn là gì? Bạn đã khám phá ra “kho báu” của sự sống dư dật trong Chúa Giêsu như thế nào? Hãy dành một chút thời gian để nhớ lại nó, và sau đó cầu xin Chúa cho cơ hội để chia sẻ nó ngày hôm nay.

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là kho báu của con! Hôm nay xin giúp con chia sẻ niềm vui về vương quốc của Chúa với những người khác.”

Comments are closed.

phone-icon