Nhà vua rất phân vân -Suy niệm theo WAU ngày 28.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Jesus had opened blind eyes, unstopped deaf ears, and mended lame legs. By doing all of this, he had fulfilled Isaiah’s prophecy about the coming Messiah (35:4-6). Herod, a Jew, would probably have known that prophecy. But Herod’s thoughts were tangled up in guilt, fear, and self-interest. He had ordered the beheading of John the Baptist, he was living with his brother’s wife, and he would do just about anything to satisfy his self-interest. And that tangle of thoughts prevented him from recognizing the truth of who Jesus was.

It’s natural to criticize Herod’s actions because we know that he would eventually reject Jesus and send him to his death. But here we see Herod in the middle—the perplexing middle—of his story. We see him still intrigued by Jesus and his message.

We all experience some degree of perplexity about the Lord. Perhaps guilt or shame causes you to doubt that he would welcome you. Maybe you’re disappointed that a loved one for whom you had prayed earnestly has slipped away into eternity. Or perhaps you’re worried about your spouse or a child who has turned away from the faith. Thought and emotion become tangled, and perplexity gains the upper hand.

You don’t have to stay like this! You can always turn to the Lord and let the truth of God’s presence and love speak to the perplexity within you. Let God remind you that his love is greater than all uncertainty, that the freedom flowing from repentance is worth any awkwardness, and that Jesus is both able and willing to strengthen anyone. Even you. Then focus your thoughts on the truth that you know: Jesus will never abandon you, your loved ones, or anyone, for that matter.

Herod let perplexity keep him from seeing the truth. You have the Holy Spirit, the Spirit of truth, to guide you to all truth and to help you choose it (John 16:13). He will lead you in the way forward. He will help you find peace, even in the midst of perplexity.

“Holy Spirit, help me to choose truth today, and lead me in your peace.”

Chúa Giêsu đã mở mắt người mù, mở tai cho người điếc và người què được chữa lành. Bằng cách làm tất cả những điều này, Ngài đã ứng nghiệm lời tiên tri của Isaia về Đấng Mêsia sắp đến (35, 4-6). Hêrôđê, một người Do Thái, có lẽ đã biết lời tiên tri đó. Nhưng suy nghĩ của Hêrôđê rối ren trong cảm giác tội lỗi, sợ hãi và tư lợi. Ông đã ra lệnh chặt đầu Gioan tẩy giả, ông đang sống với vợ của anh trai mình, và ông sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn tư lợi của mình. Và mớ suy nghĩ đó đã ngăn cản ông nhận ra sự thật về Chúa Giêsu là ai.

Việc chỉ trích hành động của Hêrôđê là điều đương nhiên bởi vì chúng ta biết rằng cuối cùng ông ta sẽ từ chối Chúa Giêsu và đưa Ngài tới chỗ chết. Nhưng ở đây, chúng ta thấy Hêrôđê đang ở giữa phần giữa bối rối của câu chuyện của mình. Chúng ta thấy ông vẫn bị hấp dẫn bởi Chúa Giêsu và thông điệp của Ngài.

Tất cả chúng ta đều cảm thấy bối rối ở một mức độ nào đó về Chúa. Có lẽ cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ khiến bạn nghi ngờ rằng Ngài sẽ chào đón bạn. Có thể bạn thất vọng vì một người thân yêu mà bạn đã cầu nguyện tha thiết đã ra đi vào cõi vĩnh hằng. Hoặc có lẽ bạn đang lo lắng về người phối ngẫu của mình hoặc một đứa con đã từ bỏ đức tin. Suy nghĩ và cảm xúc trở nên rối ren, và sự bối rối chiếm ưu thế.

Bạn không cần phải ở lại trong trạng thái này! Bạn luôn có thể hướng về Chúa và để sự thật về sự hiện diện và tình yêu của Chúa nói lên sự bối rối trong bạn. Hãy để Thiên Chúa nhắc nhở bạn rằng tình yêu của Ngài vĩ đại hơn tất cả mọi sự không chắc chắn, rằng sự tự do đến từ sự ăn năn là điều đáng có bất kỳ sự khó xử nào, và rằng Chúa Giêsu vừa có thể vừa sẵn lòng củng cố bất cứ ai. Ngay cả bạn. Sau đó, tập trung suy nghĩ của bạn vào sự thật mà bạn biết: Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn, những người thân yêu của bạn hoặc bất cứ ai, vì vấn đề đó.

Hêrôđê để cho sự bối rối không nhìn ra được sự thật. Bạn có Chúa Thánh Thần, Thần Khí của lẽ thật, hướng dẫn bạn đến mọi lẽ thật và giúp bạn chọn lựa nó (Ga 16, 13). Ngài sẽ dẫn dắt bạn trên con đường phía trước. Ngài sẽ giúp bạn tìm thấy sự bình an, ngay cả khi đang bối rối.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con chọn lẽ thật ngày hôm nay, và dẫn dắt con trong sự bình an của Chúa.

Kg 1, 1-8                     Haggai 1:1-8

Hãy xây dựng ngôi nhà mà Ta vui thích về nó (Kg 1,8)

Building a house can be a long and arduous process. Some days are full of excitement, like the day the roof is completed. But for the most part, the process is marked by the hard work of placing one brick on top of another in the belief that, eventually, it will all come together.

That’s the kind of situation the Jewish people were in when the prophet Haggai proclaimed God’s word to them. They had returned from exile in Babylon and had begun rebuilding the Temple, but the work was slow and opposition from neighboring peoples was great. Ultimately, the people became discouraged and gave up the project. They settled into their own homes and left the house of the Lord in shambles. Speaking through Haggai, God told the people to get on with it. “Build the house,” God said, “that I may take pleasure in it” (Haggai 1:8).

Just as a homebuilder might celebrate “Roofing Day,” God promised that he would celebrate when the Temple was completed. And that promise of celebration—and of the blessings that would flow on that day—moved the people to take up the work again (Ezra 5:1-2).

We all get discouraged by the daily grind of “building” our spiritual houses. Some of the work can be tedious and repetitive. But see what God tells the exiles: “That I may take pleasure in it” (Haggai 1:8). Even as you keep on building, know that God takes pleasure in you. He sees that your spiritual house is still a work in progress, but he also sees how far you have already come. He rejoices every time you come to him in prayer or lift your heart to him at Mass. He smiles every time you choose to be generous. He takes pleasure every moment that you say no to temptation and yes to his Spirit. All of these actions help to build your inner “house,” and God takes delight in each of them. He takes delight in you!

So as you “get on with it” and build a house for the Lord today, remember that God, the Architect and Master Builder of all creation, sees and honors your work.

“Father, help me to trust you as I continue to build a house for you in my heart.”

Xây dựng một ngôi nhà có thể là một quá trình lâu dài và gian khổ. Có những ngày rạo rực như ngày cất nóc. Nhưng phần lớn, quá trình này được đánh dấu bằng sự chăm chỉ đặt viên gạch này lên viên gạch khác với niềm tin rằng, cuối cùng, tất cả sẽ xích lại gần nhau.

Đó là tình trạng của người Do Thái khi tiên tri Khác-gai công bố lời Chúa cho họ. Họ đã trở về sau cuộc lưu đày ở Babylon và bắt đầu xây dựng lại Đền thờ, nhưng công việc diễn ra chậm chạp và sự phản đối của các dân tộc lân cận là rất lớn. Cuối cùng, mọi người trở nên chán nản và từ bỏ dự án. Họ ổn định cuộc sống của mình và rời bỏ ngôi nhà của Chúa trong tình trạng hỗn độn. Nói qua Khác-gai, Thiên Chúa bảo dân chúng tiếp tục với nó. Thiên Chúa phán: “Hãy xây dựng ngôi nhà, mà ta lấy làm vui thích về nó” (Kg 1,8).

Giống như một người thợ xây nhà có thể ăn mừng “Ngày lợp mái nhà”, Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ ăn mừng khi Đền thờ được hoàn thành. Và lời hứa về lễ kỷ niệm đó – và về những phước lành sẽ tuôn đổ vào ngày hôm đó – đã thúc đẩy dân chúng bắt tay vào công việc trở lại (Er 5,1-2).

Tất cả chúng ta đều cảm thấy chán nản với công việc hằng ngày là “xây dựng” những ngôi nhà tâm linh của mình. Một số công việc có thể tẻ nhạt và lặp đi lặp lại. Nhưng hãy xem Thiên Chúa nói gì với những người bị lưu đày: “Để ta lấy làm vui thích về nó” (Kg 1,8). Ngay cả khi bạn tiếp tục xây dựng, hãy biết rằng Chúa hài lòng về bạn. Ngài thấy rằng ngôi nhà tâm linh của bạn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng Ngài cũng thấy bạn đã đi được bao xa. Ngài vui mừng mỗi khi bạn đến với Ngài trong lời cầu nguyện hoặc dâng tấm lòng của bạn lên Ngài trong Thánh lễ. Ngài mỉm cười mỗi khi bạn chọn trở nên rộng lượng. Ngài hài lòng mọi khoảnh khắc khi bạn nói không với cám dỗ và đồng ý với Thánh Linh của Ngài. Tất cả những hành động này giúp xây dựng “ngôi nhà” bên trong của bạn và Thiên Chúa hài lòng với mỗi hành động đó. Ngài rất thích thú với bạn!

Vì vậy, khi bạn “bắt tay vào việc” và xây dựng một ngôi nhà cho Chúa ngày hôm nay, hãy nhớ rằng Chúa, Kiến trúc sư và Người xây dựng Bậc thầy của mọi tạo vật, nhìn thấy và tôn trọng công việc của bạn.

Lạy Cha, xin giúp con tin tưởng vào Cha khi con tiếp tục xây dựng một ngôi nhà cho Cha trong tâm hồn con.

Comments are closed.

phone-icon