Suppressing truth to ease a guilty conscience- SN ngày 28.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, September 28, 2023

Suppressing truth to ease a guilty conscience

Scripture:  Luke 9:7-9

7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done, and he was perplexed, because it was said by some that John had been raised from the dead, 8 by some that Elijah had appeared, and by others that one of the old prophets had risen. 9 Herod said, “John I beheaded; but who is this about whom I hear such things?” And he sought to see him.

Thứ Năm, ngày 28.09.2023          

Che lấp sự thật để lương tâm tội lỗi được thanh thản

Lc 9,7-9

7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! ” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.”9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? ” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

Meditation: Who do you most admire and want to be like? People with power, influence, fame, or wealth? Scripture warns us of such danger (see Proverbs 23:1-2). King Herod had respected and feared John the Baptist as a great prophet and servant of God. John, however did not fear to rebuke Herod for his adulterous affair with his brother’s wife. Herod, however, was more of a people pleaser than a pleaser of God. Herod not only imprisoned John to silence him, but he also beheaded him simply to please his family and friends.
God’s truth cannot be suppressedNow when reports of Jesus’ miracles and teaching reach Herod’s court, Herod became very troubled in conscience. He thought that John the Baptist had risen from the dead! Herod sought to meet Jesus more out of curiosity and fear than out of a sincere desire to know God’s will. He wanted to meet Jesus – not to follow him but to prevent him from troubling his conscience any further. We can try to rid ourselves of guilt and sin by suppressing the truth or by ridding ourselves of anyone or anything that points us to the truth. No power on earth, however, can remove a guilty conscience or free us from slavery to sin – only God can set us free through the atoning sacrifice which his Son, the Lord Jesus Christ made for us on the cross.

Whose voice and message do you follow?

How can we find true peace with ourselves and with God? The Lord Jesus shows us the way. Jesus explained to his followers, “If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free” (John 8:31-32). Only Jesus can set us free. If we listen to his voice and obey his word, we will find true peace, joy, and freedom to live as sons and daughters of God.

Does God’s word take priority in your daily life? Or do you allow other voices and messages to distract you or lead you astray. The Lord Jesus promises to be with us and to guide us continually if we will listen to his voice and obey his word.

“Heavenly Father, form in me the likeness of your Son, our Lord Jesus Christ, and deepen his life within me that I may be like him in word and deed. Increase my eagerness to do your will and help me to grow in the knowledge of your love and truth.”

Suy niệm: Ai là người mà bạn ngưỡng mộ nhất và muốn giống như họ? Người có quyền hành, có ảnh hưởng, có danh tiếng, hay có của cải giàu sang? Kinh thánh cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm như thế (Cn 23,1-2). Vua Hêrôđê kính trọng và sợ Gioan Tẩy giả như vị ngôn sứ cao cả và người tôi tớ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Gioan đã không sợ hãi để khiển trách nhà vua về tội ngoại tình với vợ của anh mình. Thế nhưng vua Hêrôđê lại thích làm vui lòng người ta hơn làm vui lòng Thiên Chúa. Hêrôđê không chỉ cho tống ngục Gioan để bịt miệng ông lại, mà còn chặt đầu Gioan chỉ đơn giản làm vui lòng gia đình và bạn hữu của mình.

Sự thật của Thiên Chúa không thể bị che lấp

Giờ đây, khi những tin tức về các phép lạ và lời giảng dạy của Đức Giêsu đến dinh Hêrôđê, Hêrôđê cảm thấy bất an trong lương tâm. Ông nghĩ rằng Gioan tẩy giả đã sống lại từ cõi chết! Hêrôđê đã tìm gặp Đức Giêsu vì tò mò và sợ hãi hơn là ao ước thành tâm để biết ý Chúa. Ông muốn gặp Đức Giêsu – không phải để theo Người nhưng để ngăn cản ông quấy rầy lương tâm của ông hơn nữa.

Chúng ta có thể cố giải thoát mình khỏi tội lỗi bằng việc che lấp sự thật hay giải thoát mình khỏi ai đó hay điều gì đó hướng chúng ta tới sự thật. Tuy nhiên, không sức mạnh nào trên thế gian có thể tẩy sạch lương tâm tội lỗi hay giải thoát chúng ta khỏi cảnh nô lệ tội lỗi – duy chỉ Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta qua hy lễ đền tội mà Con của Người, Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện cho chúng ta trên thập giá.

Tiếng nói và sứ điệp của ai mà bạn đi theo?

Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy sự bình an đích thật với mình và với Thiên Chúa? Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta. Đức Giêsu đã giải thích cho các môn đệ “Nếu anh em tiếp tục ở lại trong lời Thầy, anh em thật sự là môn đệ của Thầy, và anh em sẽ biết được sự thật và sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8,31-32). Chỉ có Đức Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta – nếu chúng ta lắng nghe tiếng của Người và vâng theo lời Người, chúng ta sẽ tìm được sự bình an, niềm vui, và tự do đích thật để sống như con cái của Thiên Chúa.

Lời Chúa có chiếm ưu thế trong đời sống thường ngày của bạn không? Hay bạn có để cho những tiếng nói và sứ điệp khác làm bạn sao lãng hay dẫn bạn đi lầm lạc. Chúa Giêsu hứa ở với chúng ta và tiếp tục hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta lắng nghe tiếng nói và vâng theo lời Người.

Lạy Cha trên trời, xin hình thành trong con hình ảnh như Con của Cha, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và ghi khắc cuộc đời Người trong con để con có thể nên giống Người trong lời nói và việc làm. Xin gia tăng lòng nhiệt thành của con để thực thi thánh ý Chúa và xin giúp con lớn lên trong sự hiểu biết tình yêu và chân lý của Người.

Comments are closed.

phone-icon