Thương xót đồng bạn…- SN theo WAU CN 24 Thường Niên A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: The Word among Us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 18:21-35
Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you? (Matthew 18:33)

People saddled with impossible debt, desperate pleas for more time, threats of imprisonment and even torture­ – why did Jesus tell such an upsetting parable? To help his disciples understand the need to show mercy when someone sins against them.

Peter’s question started it all: “How often must I forgive?” (Matthew 18:21). It was understandable. Shouldn’t there be a limit to how often we should forgive, especially repeated offenses? An honest look at ourselves might help us see the answer. How often do we go to the Lord asking for mercy for the same sins again and again? We would never want him to tell us we have reached our limit. Thankfully, he never does; he repeatedly forgives us.

Not only does God forgive us again and again; he doesn’t hold our sins against us. Remember the unforgiving servant. His entire debt was wiped out. There was nothing hanging over him. Similarly, God has pardoned every sin we have ever committed and stands ready to forgive every sin we will ever commit. Nothing is outside the scope of his mercy. He forgives us everything.

This is the standard of mercy that Jesus calls us to imitate. It’s not so different from the Lord’s Prayer: “Forgive us… as we forgive” (Matthew 6:12). Granted, today’s parable is more graphic. But it shows us that God doesn’t want us imprisoned in unforgiveness and tortured by resentment. He knows how hard it is to forgive. But he went so far as to give us his only Son to cleanse us and soften our hearts so that we could share that same mercy.

Mercy goes beyond simply not punishing offenses. It forgives the entire debt. That’s how God treats us. Let that truth change how you treat the people who offend you.

“Heavenly Father, strengthen me to be able to forgive others as you have forgiven me!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 18,21-35

“Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)

Người ta nợ nần chồng chất, tuyệt vọng xin thêm thời gian, bị đe dọa bỏ tù và thậm chí bị tra tấn – tại sao Chúa kể một dụ ngôn khó chịu như thế? Để giúp các môn đệ của Người hiểu được sự cần thiết để thể hiện lòng thương xót khi có ai đó phạm tội với họ.

Câu hỏi của Phêrô bắt đầu tất cả: “Con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21). Điều đó có thể hiểu được. Phải chăng nên có giới hạn về mức độ thường xuyên chúng ta nên tha thứ, đặc biệt khi những sự xúc phạm cứ lặp đi lặp lại? Một cái nhìn chân thành vào bản thân có thể giúp chúng ta nhận ra câu trả lời. Đã bao lần chúng ta chạy đến với Chúa để xin lòng thương xót cho cùng những tội phạm đi phạm lại? Chúng ta không bao giờ muốn Người nói với chúng ta rằng chúng ta đã chạm đến giới hạn của mình. Tạ ơn Chúa, Người không bao giờ làm thế; Người liên tục tha thứ cho chúng ta.

Không chỉ Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nhiều lần; Người không chấp tội chúng ta. Hãy nhớ đến một người đầy tớ không biết tha thứ. Toàn bộ số nợ của anh ta đã được tha bổng. Không còn gì đè nặng trên anh ta. Tương tự, Thiên Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi chúng ta từng phạm và luôn sẵn sàng tha thứ mọi tội chúng ta sẽ phạm. Không có gì nằm ngoài phạm vi của lòng thương xót. Người tha thứ cho chúng ta tất cả.

Đây là tiêu chuẩn lòng thương xót mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bắt chước. Nó không quá khác biệt với Kinh Lạy Cha: “Xin tha thứ cho chúng con… như chúng con cũng tha thứ” (Mt 6,12). Quả thật, dụ ngôn hôm nay mang tính minh họa nhiều hơn. Nhưng nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không muốn chúng ta bị giam cầm trong sự không tha thứ và bị hành hạ bởi sự oán hận. Người biết thật khó để tha thứ. Nhưng Người đã đi xa đến độ ban Người Con duy nhất của mình để thanh tẩy chúng ta và làm mềm lòng chúng ta hầu chúng ta có thể chia sẻ cùng lòng thương xót đó.

Lòng thương xót không chỉ đơn giản là không trừng phạt những hành vi phạm tội. Nó tha thứ hết nợ. Đó là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Hãy để cho sự thật đó thay đổi cách bạn đối xử với những người xúc phạm bạn.

“Lạy Cha trên trời, xin ban sức mạnh cho con để con có thể tha thứ cho những người khác như Chúa đã tha thứ cho con!”

Comments are closed.

phone-icon