Xem trái thì biết cây – Suy niệm theo WAU ngày 16.09.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, September 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In today’s Gospel, Jesus uses two images for discipleship: a fruitful tree and a house built upon rock. Just as trees bear fruit consistent with their kind, disciples bear fruit in deeds that reveal the state of their hearts. And disciples who put God’s word into practice will stand firm despite the storms of life, like a house built on rock. Their foundation makes them resilient, even under trial.

So how can we build on rock? How can we bear “good fruit”? Jesus puts it succinctly: come to me, listen to me, and act on what you hear (Luke 6:43).

Come to Jesus. You come to him at Mass. You come to him when you read Scripture. You come to him when you sit quietly in his presence—before the altar in church or on the couch at home. Whenever you actively seek to spend time with the Lord, you are coming to him. Even if it’s while you wash dishes or rake leaves, you’re still coming to him.

Then listen to him. The idea of “hearing from the Lord” can seem hard to grasp because it’s not like hearing a train thunder by, or even the cat meowing to be let in. Perhaps you’ll notice peace settling over you in prayer. Jesus could be saying, “It’s good to be with you.” Perhaps his “voice” will come in the form of a new idea regarding an issue you are dealing with. It might even be that you recall how he’s shown you his love in the past or feel a gentle nudge from something you read in Scripture.

And then act. Jesus is clear; we need to do what he tells us when we come to him and listen. As you do, fruit is born. Some things are large and general: love God, love your neighbor. Some things are small and specific: pray for your spouse, introduce yourself to someone you don’t know at church. The possibilities are endless! You may not always “get it right.” But the Lord can work with that too. He only wants hearts that are willing to bear fruit for him.

“Jesus, help me to bear good fruit for you today.”

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng hai hình ảnh để chỉ môn đệ: cây sinh trái và ngôi nhà xây trên đá. Giống như cây cối sinh trái phù hợp với giống loại, các môn đệ sinh trái trong những việc làm bộc lộ tình trạng của tâm hồn họ. Và những môn đệ đem lời Chúa ra thực hành sẽ đứng vững bất chấp giông tố của cuộc đời, giống như một ngôi nhà xây trên đá. Nền tảng của họ khiến họ trở nên kiên cường, ngay cả khi bị thử thách.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể xây dựng trên đá? Làm thế nào chúng ta có thể sinh “trái tốt”? Chúa Giêsu diễn đạt một cách cô đọng: hãy đến cùng Ta, hãy nghe Ta và hành động theo những gì bạn nghe (Lc 6,43).

Hãy đến với Chúa Giêsu. Bạn đến với Ngài trong Thánh lễ, Bạn đến với Ngài khi bạn đọc Kinh thánh. Bạn đến với Ngài khi bạn ngồi yên lặng trước sự hiện diện của Ngài – trước bàn thờ trong nhà thờ hoặc trên trường kỷ ở nhà. Bất cứ khi nào bạn chủ động tìm cách dành thời gian cho Chúa, bạn đang đến với Ngài. Ngay cả khi bạn rửa bát hay cào lá, bạn vẫn sẽ đến với Ngài.

Sau đó, hãy nghe Ngài. Có thể khó nắm bắt được ý tưởng “nghe từ Chúa” vì nó không giống như nghe thấy tiếng xe lửa ầm ầm hay thậm chí là tiếng mèo kêu meo meo. Có lẽ bạn sẽ nhận thấy sự bình an lắng đọng trong mình khi cầu nguyện. Chúa Giêsu có thể nói: “Thật tốt khi được ở bên bạn”. Có lẽ “tiếng nói” của Ngài sẽ xuất hiện dưới dạng một ý tưởng mới liên quan đến vấn đề mà bạn đang giải quyết. Thậm chí, bạn có thể nhớ lại cách Ngài đã cho bạn thấy tình yêu của Ngài trong quá khứ hoặc cảm thấy một cú huých nhẹ nhàng từ điều gì đó bạn đọc trong Kinh thánh.

Và sau đó hãy hành động. Chúa Giêsu nói rõ ràng; chúng ta cần làm những gì Ngài nói với chúng ta khi chúng ta đến với Ngài và lắng nghe. Khi bạn làm, trái cây được sinh ra. Một số điều quan trọng và chung chung như: mến Chúa, yêu người. Một số việc nhỏ và cụ thể như: cầu nguyện cho vợ/ chồng của bạn, giới thiệu bản thân với người mà bạn không biết ở nhà thờ. Khả năng là vô tận! Không phải lúc nào bạn cũng có thể “hiểu đúng”. Nhưng Chúa cũng có thể làm việc đó. Ngài chỉ muốn những tâm hồn sẵn sàng đơm hoa kết trái cho Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sinh trái tốt cho Chúa ngày hôm nay.

1Timothy 1:15-17

Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất (1Tm 1,17)

Our sun burns at 27 million degrees at its hottest point. The only star and sole source of light within our solar system, it provides warmth for our planet from 93 million miles away. It contains 99.86 percent of the mass in our entire solar system and could hold 1.3 million earths within itself. At dusk and dawn, its light dances across the horizon and creates beauty that no painting, photo, or video can fully replicate. But even the sun, with all its power and radiance, is only a glimmer compared to the “king of ages, incorruptible, invisible, the only God,” who “dwells in unapproachable light” (1Timothy 1:17; 6:16).

This is how vast and glorious our God is! His beauty and goodness exceed our ability to comprehend. No cathedral or hymn, no religious painting or sculpture, could even come close to truly capturing the glory of God. After a glimpse of the transfigured Christ, even the great theologian St. Thomas Aquinas declared, “All that I have written seems like straw.”

How amazing it is that this magnificent God wants us to know and love him! That’s why he created us in his image and likeness—so that we could have a relationship with him. Not only that, but he made that relationship even more personal when he sent his Son. The infinitely perfect God made himself visible and approachable by entering his creation in the person of Jesus Christ. This same God, who burns brighter than the sun, has a heart that burns for you. Since before time began, the Lord has had you on his mind—and he longs to spend eternity with you!

This should take our breath away! Yet we often forget these amazing realities. So today, take a moment to slow down. Contemplate the greatness of your God. Let the Spirit fill your heart with wonder and praise that you are loved by the King of ages, the only God.

“Lord, I stand in awe of your glory. Thank you for loving me!”

Mặt trời của chúng ta đốt cháy ở 27 triệu độ tại điểm nóng nhất của nó. Ngôi sao duy nhất và nguồn ánh sáng duy nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, nó cung cấp hơi ấm cho hành tinh của chúng ta từ cách xa 93 triệu dặm. Nó chứa 99.86% khối lượng trong toàn bộ hệ mặt trời của chúng ta và có thể chứa 1.3 triệu đất bên trong nó. Vào lúc hoàng hôn và bình minh, ánh sáng của nó nhảy múa khắp đường chân trời và tạo nên vẻ đẹp mà không bức tranh, bức ảnh hay video nào có thể tái tạo hoàn toàn. Nhưng ngay cả mặt trời, với tất cả sức mạnh và sự rạng rỡ của nó, cũng chỉ là một tia sáng le lói so với “Thiên Chúa duy nhất, không thể hư nát, không thể thấy được”, là Đấng “ngự trong ánh sáng siêu phàm” (1Tm 1,17; 6,16).

Thiên Chúa của chúng ta bao la và vinh hiển biết bao! Vẻ đẹp và sự tốt lành của Ngài vượt quá khả năng lĩnh hội của chúng ta. Không có thánh đường hay bài thánh ca nào, không có bức tranh hay tác phẩm điêu khắc tôn giáo nào, thậm chí có thể tiến gần đến việc thực sự nắm bắt được vinh quang của Thiên Chúa. Sau cái nhìn thoáng qua về Chúa Kitô biến hình, ngay cả nhà thần học vĩ đại thánh Thomas Aquinas cũng tuyên bố: “Tất cả những gì tôi đã viết dường như giống như rơm rác.”

Thật tuyệt vời làm sao khi Thiên Chúa tuyệt vời này muốn chúng ta biết và yêu mến Ngài! Đó là lý do tại sao Ngài dựng nên chúng ta theo hình ảnh và chân dung của Ngài – để chúng ta có thể có mối liên hệ với Ngài. Không những thế, Ngài còn làm cho mối liên hệ đó trở nên riêng tư hơn khi sai Con Ngài đến. Thiên Chúa vô cùng hoàn hảo đã khiến mình trở nên hữu hình và dễ gần bằng cách bước vào thụ tạo của mình trong con người của Chúa Giêsu Kitô. Cũng chính Thiên Chúa này, Đấng sáng chói hơn cả mặt trời, có một trái tim cháy bỏng vì bạn. Từ trước khi thời gian bắt đầu, Chúa đã nghĩ đến bạn – và Ngài mong muốn được sống vĩnh cửu với bạn!

Điều này sẽ lấy đi hơi thở của chúng ta! Tuy nhiên, chúng ta thường quên những thực tại tuyệt vời này. Vì vậy, hôm nay, hãy dành một chút thời gian để sống chậm lại. Chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Thiên Chúa của bạn. Hãy để Thánh Linh lấp đầy tâm hồn bạn với sự kinh ngạc và ngợi khen rằng bạn được Vua muôn đời, Thiên Chúa duy nhất, yêu thương.

Lạy Chúa, con kính sợ vinh quang của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì đã yêu con!

Comments are closed.

phone-icon