You too go into my vineyard – Suy niệm theo WAU, Chúa Nhật 25 TNA

0

Nguồn: WAU
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

SUNDAY MEDITATION:
MATTHEW 20:1-16

You too go into my vineyard. (Mt 20:4)

Jesus told this parable to help us better understand how generous and merciful God is. But the seeming unfairness of the landowner’s decision can still leave us feeling a bit unsettled. We might react differently, however, when we consider the lives of two people who, like the workers in this parable, came to the vineyard later in life.

Felix Leseur was raised Catholic in nineteenth-century France but lost his faith in medical school and became an atheist. His wife, Elisabeth, on the other hand, grew closer to God and began praying fervently for her husband’s conversion. After her death at the age of forty-seven, Felix began reading her diary. The deep faith he saw there touched him, and he returned to the Lord at the age of fifty-six and eventually became a priest.

St. Angela of Foligno was born in 1248 to a wealthy family in Umbria, Italy. Married at a young age, she reveled in the worldly life and all its trappings. But a series of natural disasters and an ongoing war led her to reexamine her priorities. At the age of thirty-seven – considered midlife for that time – she sought the Lord’s mercy in Confession. Then after the premature deaths of her husband, mother, and two children, she gave up all her possessions and became a lay Franciscan.

When we hear about people like Felix and Angela, we don’t begrudge them the heavenly reward they are now enjoying. It doesn’t matter that they came later to the vineyard. God and his angels in heaven still rejoiced, and so should we anytime we hear of someone turning to God later in life.

God is always inviting people to “go into my vineyard” (Matthew 20:4). Today at Mass, pray for the people you know who have not yet accepted his invitation. May they one day receive the reward he so graciously has in store for them!

“Father, I praise you for your mercy and generosity, which have no bounds!”

SUY NIỆM CHÚA NHẬT: Mt 20,1-16

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho” (Mt 20,4)

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn này để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lòng quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Nhưng quyết định có vẻ thiếu công bằng của ông chủ vườn nho có thể khiến chúng ta hơi bối rối. Tuy nhiên, chúng ta có thể phản ứng khác, khi xem xét cuộc đời của hai người, giống như những người làm công trong dụ ngôn này, đã đến làm vườn nho sau.

Felix Leseur được lớn lên là người Công Giáo ở Pháp thế kỷ 19, nhưng đã mất đức tin khi học ở trường y và trở thành một người vô thần. Trái lại, vợ ông, Elisabeth ngày càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn và đã bắt đầu cầu nguyện tha thiết cho chồng mình được ơn hoán cải. Sau khi bà qua đời ở tuổi 47, Felix bắt đầu đọc nhật ký của bà. Đức tin sâu sắc mà ông thấy ở nơi vợ đã chạm đến ông và ông đã trở về với Chúa ở tuổi 56 và cuối cùng trở thành một linh mục.

Thánh Angela Foligno sinh vào năm 1248 trong một gia đình giàu có ở Umbria, nước Ý. Lập gia đình khi còn trẻ, cô đã lãng phí trong cuộc sống trần tục và tất cả những cạm bẫy của nó. Nhưng một loạt những thảm họa thiên nhiên và chiến tranh đang diễn ra đã khiến cô phải xét lại những mối ưu tiên của mình. Ở tuổi 37 – được xem là tuổi trung niên ở thời đó – cô đã tìm kiếm lòng thương xót của Chúa nơi Bí tích Hòa giải. Sau đó, sau cái chết trẻ của chồng, mẹ và hai người con, cô đã từ bỏ mọi sự và trở thành một tu sĩ dòng ba Phanxicô.

Khi nghe về những người như Felix và Angela, chúng ta không ghen tị với họ vì phần thưởng trên thiên đàng mà bây giờ họ đang vui hưởng. Việc họ đến vườn nho trễ hơn không quan trọng. Thiên Chúa và các thiên thần trên trời vẫn vui mừng, và chúng ta cũng nên vui mừng bất cứ khi nào chúng ta nghe ai đó trở về với Chúa sau này.

Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người“hãy đi vào vườn nho của Ta(Mt 20,4). Hôm nay trong Thánh Lễ, hãy cầu nguyện cho những người mà bạn biết họ chưa chấp nhận lời mời của Người. Ước mong một ngày nào đó họ sẽ lãnh nhận phần thưởng mà Người đã rộng lượng dành sẵn cho họ!

“Lạy Cha, con ngợi khen lòng thương xót và quảng đại vô biên của Cha!”

Comments are closed.

phone-icon