Bà đã từ tận cùng trái đất đến …. – SN theo WAU ngày 16.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Can you imagine how amazing it must have been to see the Queen of Sheba’s arrival in Jerusalem to meet King Solomon? She came into the city “with camels bearing spices, a large amount of gold, and precious stones” (1 Kings 10:2). After she met Solomon, she proclaimed that his wisdom and wealth far exceeded her expectations.

In today’s Gospel reading, Jesus tells his listeners that they don’t need yet another sign like the Queen of Sheba’s visit to show them the significance of the man who was standing before their eyes. His words and actions should have been more than enough to convince them that he had come from God. All they had to do was look back over the past few months or years and tally them up. How could Jesus perform all of those wonders if he were powerless or a fraud?

We have all had times when we asked for some dramatic sign in order to confirm our faith in the Lord. Maybe we were looking for a miraculous healing. Maybe we were praying that we would win the lottery. Or maybe we wanted to see the sun dance as it did at Fatima.

But the truth is that nothing is more miraculous than the fact that the Holy Spirit—almighty God himself—lives in our own human, conflicted, slow-to-believe hearts. How could someone as perfect and holy as God take up residence in us? How could he promise never to leave us as orphans? And yet, that is what he has done. And even more amazing is the fact that he continues to work in our lives, even when we can’t sense his presence.

Whenever you feel the desire to demand that God give you a dramatic sign, look back and recall the many ways you’ve already witnessed the Spirit at work in your life or in the life of a loved one. Recall the miracle of his very presence in you and his faithfulness to you. Let these truths convince you that no matter what your current need is, he sees it. He knows it. He embraces it. And he is working out his plan to help you with it.

“Holy Spirit, you are the great-est sign of God’s presence and power and love in my life. Help me trust in you even more.”

Bạn có thể tưởng tượng được cảnh Nữ hoàng Sheba đến Giêrusalem để gặp Vua Solomon phải kinh ngạc như thế nào không? Bà vào thành “với những con lạc đà mang theo gia vị, một lượng lớn vàng và đá quý” (1V 10,2). Sau khi gặp Solomon, bà tuyên bố rằng sự khôn ngoan và giàu có của ông vượt xa sự mong đợi của bà.

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với người nghe rằng họ không cần một dấu hiệu nào khác như chuyến thăm của Nữ hoàng Sheba để cho họ thấy tầm quan trọng của người đang đứng trước mắt họ. Những lời nói và hành động của Ngài lẽ ra là quá đủ để thuyết phục họ rằng Ngài đến từ Thiên Chúa. Tất cả những gì họ phải làm là nhìn lại vài tháng hoặc vài năm qua và kiểm đếm chúng. Làm thế nào Chúa Giêsu có thể thực hiện tất cả những điều kỳ diệu đó nếu Ngài bất lực hoặc là một kẻ lừa đảo?

Tất cả chúng ta đều đã có lúc cầu xin một dấu hiệu ấn tượng nào đó để xác nhận đức tin của mình nơi Chúa. Có lẽ chúng ta đang tìm kiếm một sự chữa lành kỳ diệu. Có lẽ chúng ta đã cầu nguyện rằng chúng ta sẽ trúng số. Hoặc có thể chúng ta muốn xem mặt trời nhảy múa như ở Fatima.

Nhưng sự thật là không có gì kỳ diệu hơn việc Chúa Thánh Thần – chính Thiên Chúa toàn năng – sống trong tâm hồn con người, đầy mâu thuẫn và chậm tin của chúng ta. Làm thế nào một người hoàn hảo và thánh thiện như Thiên Chúa có thể cư trú trong chúng ta? Làm sao Ngài có thể hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta như những đứa trẻ mồ côi? Tuy nhiên, đó là những gì Ngài đã làm. Và điều tuyệt vời hơn nữa là Ngài vẫn tiếp tục làm việc trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy muốn cầu xin Thiên Chúa ban cho bạn một dấu hiệu ấn tượng, hãy nhìn lại và nhớ lại nhiều cách bạn đã chứng kiến ​​Thánh Linh hoạt động trong cuộc sống của bạn hoặc trong cuộc sống của một người thân yêu. Hãy nhớ lại điều kỳ diệu về sự hiện diện của Ngài trong bạn và sự trung tín của Ngài đối với bạn. Hãy để những sự thật này thuyết phục bạn rằng dù nhu cầu hiện tại của bạn là gì thì Ngài cũng thấy được. Ngài biết điều đó. Ngài cất giữ nó. Và Ngài đang vạch ra kế hoạch của mình để giúp bạn.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy sự hiện diện, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời con. Xin giúp con tin tưởng vào Chúa hơn nữa.

Romans 1:1-7

…những người dân ngoại…, được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô (Rm 1, 5-6)

Today we hear the opening verses of St. Paul’s Letter to the Romans. Paul didn’t found the church in Rome, so he wrote this letter to introduce himself and establish a relationship with this largely Gentile community. Paul, called to be an apostle to the Gentiles, proclaimed the good news that salvation was available not only to the Jews but to anyone who believed in Jesus.

In the coming weeks, we will continue to read from Romans. Time and again, we will hear Paul’s persistent message: God’s mercy is so great that he invites men and women from every nation on earth into his own family. Everyone is “called to belong to Jesus Christ” (Romans 1:6). Paul addresses Gentile Christians as full members of God’s people, a community of believers saved by Jesus Christ. For Paul, the good news of Christ is “the power of God for the salvation of everyone who believes,” whether Jew or Gentile (1:16, emphasis added).

Because most Christian believers today are Gentiles, we often overlook how radical this belief was at the time of the early Church. Jews didn’t share meals with Gentiles or enter their homes. They viewed them as outsiders to God’s covenant, unclean, and allied with their oppressors. So the idea of Jews and Gentiles being one people defied logic, and living it out required real humility. Even more, it required the grace and power that flowed from the death and resurrection of Jesus.

St. Paul understood God’s longing for everyone he created to belong to Jesus. God makes space in his heart for each and every one of us. He will continually call us until “All the ends of the earth have seen the salvation by our God” (Psalm 98:3). He will pursue every lost sheep until he finds them.

Jesus is calling out to you today. He invites you to come close to him in prayer, to enter his presence with all your brothers and sisters. He has made you his own; he has overcome every obstacle and bridged every division. You belong. Don’t let anything keep you away.

“Thank you, Jesus, for welcoming me into your family. Help me to love all your children.”

Hôm nay chúng ta nghe những câu mở đầu thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma. Phaolô không thành lập Hội thánh ở Rôma, vì vậy ông viết lá thư này để giới thiệu bản thân và thiết lập mối liên hệ với cộng đồng phần lớn là dân ngoại này. Phaolô, được kêu gọi làm tông đồ cho dân ngoại, đã công bố tin mừng rằng sự cứu rỗi không chỉ dành cho người Do Thái mà còn cho bất kỳ ai tin vào Chúa Giêsu.

Trong những tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục đọc thư Rôma. Nhiều lần, chúng ta sẽ nghe sứ điệp dai dẳng của Phaolô: Lòng thương xót của Thiên Chúa lớn đến nỗi Ngài mời những người nam và nữ từ mọi quốc gia trên trái đất vào gia đình của Ngài. Mọi người đều được “gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô” (Rm 1,6). Phaolô đề cập đến các tín hữu gốc dân ngoại với tư cách là những thành viên trọn vẹn của dân Thiên Chúa, một cộng đồng những người tin được cứu bởi Đức Giêsu Kitô. Đối với Phaolô, tin mừng của Đức Kitô là “quyền phép của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin,” dù là người Do Thái hay dân Ngoại (1,16 phần nhấn mạnh được thêm vào).

Bởi vì hầu hết các Kitô hữu ngày nay là người ngoại, nên chúng ta thường bỏ qua niềm tin này triệt để như thế nào vào thời Giáo hội sơ khai. Người Do Thái không chia sẻ bữa ăn với người ngoại hoặc vào nhà của họ. Họ xem họ như những người ngoài giao ước của Thiên Chúa, ô uế và liên minh với những kẻ áp bức họ. Vì vậy, ý tưởng về việc người Do Thái và người ngoại là một dân tộc bất chấp logic, và sống theo điều đó đòi hỏi sự khiêm tốn thực sự. Hơn nữa, nó đòi hỏi ân sủng và quyền năng tuôn chảy từ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Thánh Phaolô hiểu rằng Thiên Chúa mong mỏi mọi người mà Ngài đã dựng nên đều thuộc về Chúa Giêsu. Thiên Chúa dành chỗ trong trái tim của Ngài cho mỗi người chúng ta. Ngài sẽ liên tục kêu gọi chúng ta cho đến khi “Mọi người ở cùng trái đất đã thấy sự cứu rỗi của Thiên Chúa chúng ta” (Tv 98,3). Ngài sẽ đuổi theo từng con chiên lạc cho đến khi tìm thấy chúng.

Chúa Giêsu đang kêu gọi bạn ngày hôm nay. Ngài mời bạn đến gần Ngài trong lời cầu nguyện, bước vào sự hiện diện của Ngài với tất cả anh chị em của bạn. Ngài đã biến bạn thành của riêng Ngài; Ngài đã vượt qua mọi trở ngại và bắc cầu cho mọi sự chia rẽ. Bạn hãy thuộc về. Đừng để bất cứ điều gì giữ bạn đi.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã chào đón con vào gia đình của Chúa. Xin giúp con yêu thương tất cả con cái của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon