Các ngươi đã cất giấu… – SN theo WAU ngày 19.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

So just how did these scholars of the law take away the “key of knowledge” (Luke 11:52)? If we look at the rest of this Gospel passage, we can get some clues.

Jesus accused these scribes of not embracing the kingdom that he preached—not “entering” it (see verse 52)—and of thereby preventing other people from embracing it as well. Their witness of hostility and opposition to Jesus made other people suspicious and kept them from following Jesus. What’s more, it’s possible that they openly kept people away by spreading false rumors about Jesus or threatening any who followed him with God’s judgment. We can also assume that their hypocrisy prevented people from seeing the true nature of God.

But just as these scribes took away the key of knowledge by their words and actions, we can pass on that key by our own Spirit-filled words and actions. One powerful way we can do this is by trying to treat everyone around us with the same love and respect that we have received from Jesus. Of course, our words can be effective at times, if we can find a way to talk about our relationship with the Lord without sounding pushy. But the words we speak will have a far greater effect if they are backed up by acts of love, generosity, mercy, and compassion. Because the truth is, the harder we push when we try to persuade people, the more we risk alienating them—or even misrepresenting the Lord.

As with everything else in the Christian life, sharing the key of knowledge starts with love—Christ’s love for you, which humbles you and teaches you to love the people around you. Begin with that, and you’ll find it easier to know when the Spirit is prompting you to share about your faith or your relationship with the Lord.

Jesus wants all of us to be his witnesses. He wants all of us to share the key to knowing him and loving him. Let’s take up that call.

“Lord, help me find a way to share the key of knowledge with everyone I meet today.”

Vậy làm cách nào mà những nhà thông luật này cất giấu “chìa khóa tri thức” (Lc 11, 52)? Nếu xem phần còn lại của đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận được một số manh mối.

Chúa Giêsu buộc tội những người thông luật này không tiếp nhận vương quốc mà Ngài đã rao giảng – không muốn “vào” vương quốc đó (xem câu 52) -và do đó ngăn cản người khác đón nhận vương quốc đó. Chứng từ ​​của họ về thái độ thù địch và chống đối Chúa Giêsu khiến những người khác nghi ngờ và không cho họ đi theo Chúa Giêsu. Hơn nữa, có thể họ đã công khai khiến mọi người tránh xa bằng cách tung tin đồn thất thiệt về Chúa Giêsu hoặc đe dọa bất kỳ ai theo Ngài bằng sự phán xét của Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể cho rằng sự giả hình của họ đã ngăn cản mọi người nhìn thấy bản chất thật sự của Thiên Chúa.

Nhưng cũng giống như những người thông giáo này lấy đi chìa khóa kiến ​​thức bằng lời nói và hành động của họ, chúng ta có thể truyền lại chìa khóa đó bằng lời nói và hành động đầy Thánh Thần của chính mình. Một cách hữu hiệu mà chúng ta có thể làm là cố gắng đối xử với mọi người xung quanh bằng tình yêu thương và sự tôn trọng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu. Tất nhiên, lời nói của chúng ta đôi khi có thể có hiệu quả, nếu chúng ta có thể tìm ra cách để nói về mối tương quan của chúng ta với Chúa mà không có vẻ gì là thúc ép. Nhưng những lời chúng ta nói sẽ có tác dụng lớn hơn nhiều nếu chúng được hỗ trợ bằng những hành động yêu thương, rộng lượng, nhân từ và trắc ẩn. Bởi vì sự thật là, chúng ta càng cố gắng thuyết phục mọi người, chúng ta càng có nguy cơ xa lánh họ – hoặc thậm chí xuyên tạc về Chúa.

Cũng như mọi thứ khác trong đời sống người tín hữu, chia sẻ chìa khóa kiến ​​thức bắt đầu bằng tình yêu thương – tình yêu thương của Đức Kitô dành cho bạn, khiến bạn hạ mình và dạy bạn yêu thương mọi người xung quanh. Bắt đầu với điều đó và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi biết khi nào Thánh Thần thúc giục bạn chia sẻ về đức tin hoặc mối tương quan của bạn với Chúa.

Chúa Giêsu muốn tất cả chúng ta trở thành nhân chứng của Ngài. Ngài muốn tất cả chúng ta chia sẻ chìa khóa để biết Ngài và yêu mến Ngài. Hãy tiếp nhận lời mời gọi đó.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con tìm ra cách để chia sẻ chìa khóa kiến ​​thức với mọi người mà con gặp hôm nay.

 Romans 3:21-30

… họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu (Rm 3,24)

There is no distinction, St. Paul tells us: “All have sinned and are deprived of the glory of God” (Romans 3:23). It might sound pretty grim. But let’s not miss the very next thing Paul says: “They are justified freely by his grace through the redemption in Christ Jesus” (3:24). That means that the gift of justification—being right with God—is available to anyone who turns to the Lord in faith!

That includes you. So let’s praise God today for the grace of his free gift of forgiveness and redemption.

“Father, by your grace, I have received mercy. I stand in awe before you because there is nothing beyond the reach of the mercy you freely offer me. Not only have you forgiven my individual sins, but you have broken the power of sin and death. I could never earn or merit such kindness, but that doesn’t stop you from pouring it out on me. I can never thank you enough!

“Father, by your grace, I have been justified. I rejoice that because of the death and resurrection of Jesus, I can live as your child, freed from the burden of original sin and restored to right relationship with you. You have opened heaven to me, and now I have the ability to share in your own divine life forever. It is all your grace—not anything I could do myself. May you be forever praised!

“Father, by your grace, everyone, no matter where they come from, can join in the celebration of heaven. Whatever our background or family history might be, we are invited to come to you through faith in Jesus. We are all brought together through the redemption that Christ has accomplished for us. Oh glorious God, your goodness knows no bounds!

“Father, your gift of faith empowers me to take hold of your amazing grace. All the blessings of justification and righteousness, forgiveness and unity, are available to me because you have planted the seed of faith in my life. How can I ever thank you?”

“Almighty Father, I praise you for the awesome power of your grace!

Không có sự phân biệt, thánh Phaolô nói với chúng ta: “Mọi người đều đã phạm tội và bị tước mất vinh quang của Thiên Chúa” (Rm 3,23). Nghe có vẻ khá nghiệt ngã. Nhưng chúng ta đừng bỏ lỡ điều tiếp theo mà Phaolô nói: “Nhờ ân sủng của Ngài, họ được nên công chính một cách nhưng không, qua sự cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô” (3,24). Điều đó có nghĩa là ân huệ cống chính – được giao hòa với Thiên Chúa – sẵn có cho bất kỳ ai quay về với Chúa trong đức tin!

Điều đó bao gồm bạn. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy ca ngợi Chúa vì ân sủng của món quà miễn phí là sự tha thứ và cứu chuộc.

“Lạy Cha, nhờ ân sủng của Cha, con đã nhận được lòng thương xót. Con kính sợ trước Cha vì không có gì vượt quá tầm với của lòng thương xót mà Cha đã tự do dành cho con. Bạn không chỉ tha thứ cho những tội lỗi cá nhân của con, mà Cha còn phá vỡ quyền lực của tội lỗi và cái chết. Con không bao giờ có thể kiếm được hoặc xứng đáng với lòng tốt như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản Cha trút nó lên con. Con không bao giờ có thể cảm ơn Cha đủ!

“Lạy Cha, nhờ ơn Cha mà con được nên công chính. Con vui mừng vì cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, con có thể sống như con của Cha, được giải thoát khỏi gánh nặng của tội nguyên tổ và khôi phục lại mối liên hệ đúng đắn với Cha. Cha đã mở cửa Thiên đàng cho con, và bây giờ con có khả năng chia sẻ cuộc sống thiêng liêng của chính Cha mãi mãi. Đó là tất cả ân sủng của Cha – không phải bất cứ điều gì con có thể tự mình làm. Xin cho danh Cha được chúc tụng mãi mãi!

“Lạy Cha, nhờ ân sủng của Cha, mọi người, bất kể họ đến từ đâu, đều có thể tham dự lễ vui trên Thiên đàng. Bất kể xuất thân hay lịch sử gia đình của chúng con có thể như thế nào, chúng con được mời đến với Cha qua đức tin nơi Chúa Giêsu. Tất cả chúng con được quy tụ lại với nhau nhờ sự cứu chuộc mà Đức Kitô đã hoàn thành cho chúng con. Ôi Chúa vinh quang, lòng tốt của Cha vô bờ bến!

“Lạy Cha, món quà đức tin của Cha cho phép con nắm lấy ân sủng kỳ diệu của Cha. Tất cả các phước lành của sự công chính và sự ngay thẳng, sự tha thứ và sự hiệp nhất, đều có sẵn cho con vì Cha đã gieo hạt giống đức tin trong cuộc đời con. Làm thế nào con có thể cảm ơn Cha cho đủ?

Lạy Cha Toàn Năng, con ngợi khen Cha vì quyền năng tuyệt vời của ân sủng Cha

Comments are closed.

phone-icon