Repay to Caesar what belongs to Caesar…- Chúa Nhật 29 TN A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Nguồn: the Word Among us

DAILY MEDITATION: MATTHEW 22:15-21

Repay to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. (Matthew 22:21)

In first-century Palestine, taxes were a painful reminder that God’s people were living under the oppressive rule of a foreign power. So when the Pharisees “plotted how they might entrap Jesus in speech” (Matthew 22:15), the hot-button topic of taxation seemed like a clever strategy. If Jesus supported paying taxes, he would come across as disloyal to the Jews. If he opposed it, he could be accused of rebelling against Rome.

Jesus’ reply makes an important point for both first-century Jews and for us today: we can, and should, meet both our civic and religious obligations. What “belongs to Caesar” (Matthew 22:21)? In other words, what are our civic duties? According to the Catechism of the Catholic Church, “It is the duty of citizens to contribute . . . to the good of society in a spirit of truth, justice, solidarity, and freedom” (2239). This includes a moral obligation “to pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one’s country” (2240).

What about our religious obligations? What exactly “belongs to God” (Matthew 22:21)? Our entire selves! Regardless of nationality or citizenship, we are all made in the image of the living God (Genesis 1:26-27). So while we pay our taxes and cast our vote to fulfill our political obligations, we give to God what belongs to him – and that involves the surrender of our entire lives.

Participating wholeheartedly at Mass is a wonderful way to offer to God what belongs to him. Today, as you set aside other activities to listen to the word of God and receive Jesus in the Eucharist, reflect on what he has given you. Then invite him to show you how to surrender to him even more – of your time, treasure, dreams, and of all the people you hold dear.

“Lord, I entrust my whole life to you!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Mt 21,28-32 

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 21,28).

Vào thế kỷ thứ nhất ở Palestina, thuế là một lời nhắc nhở đau đớn rằng dân Thiên Chúa đang sống dưới sự cai trị áp bức của một thế lực nước ngoài. Vì thế, khi các người Pharisêu “bày mưu tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy” (Mt 22,15), thì chủ đề nóng về thuế dường như là một chiến lược khôn ngoan. Nếu Chúa Giêsu ủng hộ việc đóng thuế, Người sẽ bị coi là không trung thành với người Do Thái. Nếu phản đối việc đóng thuế, Người có thể bị buộc tội chống lại Roma.

Câu trả lời của Chúa Giêsu tạo nên một điểm quan trọng cho những người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất và cho chúng ta ngày nay: chúng ta có thể và nên, tuân theo cả hai bổn phận về dân sự và tôn giáo. Những gì “thuộc về Xêda” (Mt 22,21)? Nói cách khác, đâu là những bổn phận công dân của chúng ta? Theo Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo: “Bổn phận của các công dân là cộng tác với chính quyền dân sự để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, tình liên đới và sự tự do”. (GLHTCG, số 2239). Điều này bao hàm một nghĩa vụ đạo đức “phải đóng thuế, thực thi quyền bầu cử và bảo vệ quê hương” (GLHTCG, số 2240).

Còn về các bổn phận tôn giáo của chúng ta thì sao? Những gì thực sự “thuộc về Thiên Chúa” (Mt 22,21)? Toàn bộ bản thân chúng ta! Bất kể là công dân nước nào hay mang quốc tịch nào, tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa hằng sống (x. St 1,26-27). Vì thế trong khi chúng ta đóng thuế và tham gia bầu cử để chu toàn các nghĩa vụ chính trị, chúng ta dâng cho Chúa những gì thuộc về Người – và điều đó bao gồm cả việc phó dâng toàn bộ cuộc đời chúng ta cho Người.

Hết lòng tham dự Thánh Lễ là một cách để dâng lên Chúa những gì thuộc về Người. Hôm nay, khi bạn đặt qua một bên những hoạt động khác để lắng nghe lời Chúa và lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, hãy suy gẫm những gì Người đã ban cho bạn. Sau đó, hãy mời Người tỏ cho bạn cách để dâng cho Người nhiều hơn  nữa – thời gian, kho báu, ước mơ của bạn và tất cả những người bạn yêu thương.

 “Lạy Chúa, con xin phó thác toàn bộ cuộc sống con cho Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon