Nước Thiên Chúa đã đến gần anh em – SN theo WAU ngày 18.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You might know that St. Luke was a physician and a “co-worker” of Paul (Colossians 4:14; Philemon 1:24). But did you know that he was also a historian?

Luke, whose feast we celebrate today, was the author of both the Gospel bearing his name and the Acts of the Apostles. In the prologue to his Gospel, Luke tells us that although others had compiled a narration of the events surrounding Jesus’ life, “I too have decided, after investigating everything accurately anew, to write it down in an orderly sequence” (1:3). He makes it clear right from the beginning that he isn’t just telling fanciful stories. He is telling us that God, in the person of Jesus, has actually come into the world as Savior and Redeemer.

And that’s the point: we don’t believe in a myth; we believe in a God who acts in and through history. First, God revealed himself to the people of Israel and made them his own special people. Then, in “the fullness of time,” he sent his Son to save not just Israel but all of humanity (Galatians 4:4). That means that we don’t have a God who stays in his own separate realm, making a supernatural visit here and there. No, we have a God who came in the flesh to inaugurate his kingdom here on earth.

Acts opens with Jesus’ ascension into heaven, but even though it might seem as if Jesus’ work is over and done with, he continues to act powerfully. His Holy Spirit descends on the disciples, and they become bold preachers and healers (chapter 2). Jesus appears to Paul on the road to Damascus and changes his life (chapter 9). Paul and his fellow missionaries are miraculously saved from harm on numerous occasions.

Luke ends his Book of Acts with chapter 28, with Paul awaiting trial in Rome. But there’s still “Acts 29.” That unwritten chapter is the story of the countless times God has acted over the centuries in the lives of his people. And the story isn’t over. God’s kingdom is here, the place where he dwells—and this kingdom is truly at hand!

“Father, thank you for allowing me to be a part of the story of God’s kingdom breaking into the world!”

Bạn có thể biết rằng thánh Luca là một thầy thuốc và là “đồng nghiệp” của thánh Phaolô (Col 4,14; Plm 1,24). Nhưng bạn có biết rằng ông cũng là một nhà sử học không?

Thánh Luca, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là tác giả của cả Tin mừng mang tên ông và Sách Công vụ Tông đồ. Trong phần mở đầu cho Tin mừng của mình, Luca nói với chúng ta rằng mặc dù những người khác đã biên soạn một bản tường thuật về các sự kiện xung quanh cuộc đời của Chúa Giêsu, “Tôi cũng đã quyết định, sau khi điều tra chính xác mọi thứ, viết nó ra theo một trình tự có trật tự” (1,3 ). Ông nói rõ ngay từ đầu rằng ông không chỉ kể những câu chuyện viễn vông. Ông đang nói với chúng ta rằng Thiên Chúa, trong con người của Chúa Giêsu, đã thực sự đến thế gian với tư cách là Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc.

Và đó chính là vấn đề: chúng ta không tin vào chuyện hoang đường; chúng ta tin vào một vị Thiên Chúa hành động trong và xuyên suốt lịch sử. Trước hết, Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho dân Israel và khiến họ trở thành dân đặc biệt của Ngài. Sau đó, trong “thời kỳ viên mãn”, Ngài đã sai Con của Ngài đến để cứu không chỉ Israel mà còn toàn thể nhân loại (Gl 4,4). Điều đó có nghĩa là chúng ta không có một vị Thiên Chúa nào ở trong vương quốc riêng biệt của mình, thực hiện một chuyến thăm siêu nhiên ở đây và ở đó. Không, chúng ta có một Thiên Chúa đã đến bằng xương bằng thịt để khai mạc vương quốc của Ngài tại đây trên trái đất.

Sách Công vụ mở đầu bằng việc Chúa Giêsu lên trời, nhưng mặc dù có vẻ như công việc của Chúa Giêsu đã kết thúc và xong xuôi, Ngài vẫn tiếp tục hành động một cách mạnh mẽ. Thánh Thần của Ngài ngự xuống trên các môn đệ, và họ trở thành những người rao giảng và chữa lành can đảm (chương 2). Chúa Giêsu hiện ra với Phaolô trên đường đến Đamát và thay đổi cuộc đời ông (chương 9). Phaolô và những người truyền giáo đồng nghiệp của ông đã được cứu khỏi bị hại một cách kỳ diệu trong nhiều trường hợp.

Thánh Luca kết thúc sách Công vụ của mình bằng chương 28, với cảnh Phaolô đang chờ xét xử ở Rôma. Nhưng vẫn có “Cv 29”. Chương bất thành văn đó là câu chuyện về vô số lần Thiên Chúa đã hành động qua nhiều thế kỷ trong cuộc sống của dân tộc mình. Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vương quốc của Thiên Chúa ở đây, là nơi Ngài cư ngụ – và vương quốc này thực sự đang đến gần!

Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con trở thành một phần trong câu chuyện về vương quốc của Thiên Chúa xâm nhập thế giới!

2 Timothy 4:10-17
Luca là người duy nhất ở với tôi (2Tm 4,11)

Paul and Luke were traveling companions who spent day after day on the road together preaching the gospel. It wasn’t an easy life, and as Paul notes in today’s first reading, some who had been with them on their missionary journey ended up deserting them (2 Timothy 4:10). So why did Luke stay on?

Of course, Luke was devoted to Paul and to the mission of sharing the good news. But there might have been another reason as well: despite the hardships, he might have enjoyed the adventures. Luke tells many exciting stories in the Book of Acts, which he authored in addition to his Gospel. And at several points, he uses the word “we” to describe his experiences with Paul on their missionary journeys.

For example, he says that when Paul had a vision that they should go to Macedonia, “we sought passage . . . at once” (Acts 16:10). In another passage, Luke writes, “We gathered to break bread,” and then he tells the humorous story of a young man falling out of a window after sleeping through one of Paul’s long sermons (20:5-15). In the third and final “we” sections (21:1-18; 27:1–28:16), Luke relates, among other things, the story of a storm and shipwreck.

Luke led anything but a boring life! But did you know that every Christian life is an adventure? That’s because following Jesus is never boring. Every day when you come to him in prayer, you never know what he has in store for you or where he is going to send you.

For example, one day he might prompt you to call a friend you haven’t talked to in a while. Then you find out that she needs your support and prayers. Or perhaps you are asked to lead a Bible study. You may not feel equipped, but you know it will be an adventure as you learn to rely on the Lord.

You may never travel widely or go on a missionary journey, as St. Luke did. But today, on his feast day, you can ask him to help you see your life in Christ as an adventure. Nothing can be more exciting than living for Jesus—even if you never leave home!

“Jesus, I’m ready for an adventure. Send me where you want me to go!”

Phaolô và Luca là những người bạn đồng hành cùng nhau rong ruổi ngày này qua ngày khác để rao giảng Tin mừng. Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng, và như Phaolô lưu ý trong bài đọc một hôm nay, một số người đã từng đồng hành với họ trong hành trình truyền giáo cuối cùng lại bỏ rơi họ (2 Tm 4,10). Vậy tại sao Luca lại ở lại?

Dĩ nhiên, Luca hết lòng vì Phaolô và sứ mệnh chia sẻ Tin mừng. Nhưng cũng có thể có một lý do khác: bất chấp những khó khăn, ông có thể thích những cuộc phiêu lưu. Luca kể nhiều câu chuyện thú vị trong Sách Công vụ, mà ông là tác giả bên cạnh sách Tin mừng của mình. Và ở một số điểm, ông sử dụng từ “chúng tôi” để mô tả những trải nghiệm của ông với Phaolô trong hành trình truyền giáo của họ.

Chẳng hạn, ông nói rằng khi Phaolô có một thị kiến rằng họ nên đi đến Makêđônia, “lập tức chúng tôi tìm cách đi Makêđônia” (Cv 16,10). Trong một đoạn khác, Luca viết, “Chúng tôi họp lại để bẻ bánh,” và sau đó ông kể câu chuyện khôi hài về một thanh niên rơi khỏi cửa sổ sau khi ngủ gục trong một trong những bài giảng dài của Phaolô (20,5-15). Trong phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng về chữ “chúng tôi” (21,1-18; 27,1–28,16), Luca kể lại, trong số những điều khác, câu chuyện về một cơn bão và vụ đắm tàu.

Luca trải qua nhiều thứ nhưng không có một cuộc sống nhàm chán! Nhưng bạn có biết rằng mỗi cuộc đời tín hữu là một cuộc phiêu lưu không? Đó là vì theo Chúa Giêsu không bao giờ nhàm chán. Mỗi ngày khi bạn đến với Ngài để cầu nguyện, bạn không bao giờ biết Ngài có gì dành cho bạn hoặc Ngài sẽ sai bạn đi đâu.

Ví dụ, một ngày nào đó Ngài có thể nhắc bạn gọi cho một người bạn mà bạn đã lâu không nói chuyện. Sau đó, bạn phát hiện ra rằng cô ấy cần sự hỗ trợ và cầu nguyện của bạn. Hoặc có lẽ bạn được yêu cầu hướng dẫn một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Bạn có thể không cảm thấy được trang bị, nhưng bạn biết đó sẽ là một cuộc phiêu lưu khi bạn học cách trông cậy vào Chúa.

Bạn có thể không bao giờ đi du lịch nhiều nơi hoặc thực hiện một cuộc hành trình truyền giáo, như Thánh Luca đã làm. Nhưng hôm nay, vào ngày lễ của ngài, bạn có thể xin ngài giúp bạn nhìn cuộc đời mình trong Chúa Kitô như một cuộc phiêu lưu. Không gì thú vị hơn là sống cho Chúa Giêsu – ngay cả khi bạn không bao giờ rời khỏi nhà!

Lạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu. Xin sai con đi những nơi mà Chúa muốn con đi!

Comments are closed.

phone-icon