They would not come to the feast! – Chúa Nhật 28 Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, October 15, 2023

They would not come to the feast!

Scripture: Matthew 22:1-14   

1 And again Jesus spoke to them in parables, saying, 2 “The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a marriage feast for his son,3 and sent his servants to call those who were invited to the marriage feast;but they would not come. 4 Again he sent other servants, saying, `Tell those who are invited, Behold, I have made ready my dinner, my oxen and my fat calves are killed, and everything is ready; come to the marriage feast.’ 5 But they made light of it and went off, one to his farm, another to his business, 6 while the rest seized his servants, treated them shamefully, and killed them. 7 The king was angry, and he sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. 8 Then he said to his servants, `The wedding is ready, but those invited were not worthy. 9 Go therefore to the thoroughfares, and invite to the marriage feast as many as you find.’ 10 And those servants went out into the streets and gathered all whom they found, both bad and good; so the wedding hall was filled with guests. 11 “But when the king came in to look at the guests, he saw there a man who had no wedding garment; 12 and he said to him, `Friend, how did you get in here without a wedding garment?’ And he was speechless. 13 Then the king said to the attendants, `Bind him hand and foot, and cast him into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth.’ 14 For many are called, but few are chosen.”

Chúa Nhật, ngày 15.10.2023       

Họ sẽ không đến dự tiệc

Mt 22,1-14

1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! “5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.”10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.11 “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới,12 mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? ” Người ấy câm miệng không nói được gì.13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!14 Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Meditation: What can a royal wedding party tell us about God’s kingdom? One of the most beautiful images used in the Scriptures to depict what heaven is like is the wedding celebration and royal feast given by the King for his newly-wed son and bride. Whatever grand feast we can imagine on earth, heaven is the feast of all feasts because the Lord of heaven and earth invites us to the most important banquet of all – not simply as bystanders or guests – but as members of Christ’s own body, his bride the church! The last book in the Bible ends with an invitation to the wedding feast of the Lamb – the Lord Jesus who offered his life as an atoning sacrifice for our sins and who now reigns as King of Kings and Lord of Lords. The Spirit and the Bride say, Come! (Revelations 22:17).  The Lord Jesus invites us to be united with himself in his heavenly kingdom of peace and righteousness.

Whose interests come first – God or mine?

Why does Jesus’ parable of the marriage feast seem to focus on an angry king who ends up punishing those who refused his invitation and who mistreated his servants? Jesus’ parable contains two stories. The first has to do with the original guests invited to the marriage  feast. The king had sent out invitations well in advance to his subjects, so they would have plenty of time to prepare for coming to the feast. How insulting for the invited guests to then refuse when the time for celebrating came! They made light of the King’s request because they put their own interests above his. They not only insulted the King but the heir to the throne as well. The king’s anger is justified because they openly refused to give the king the honor he was due. Jesus directed this warning to the Jews of his day, both to convey how much God wanted them to share in the joy of his kingdom, but also to give a warning about the consequences of refusing his Son, their Messiah and Savior.

An invitation we cannot refuse!

The second part of the story focuses on those who had no claim on the king and who would never have considered getting such an invitation. The “good and the bad” along the highways certainly referred to the Gentiles (non-Jews) and to sinners. This is certainly an invitation of grace – undeserved, unmerited favor and kindness! But this invitation also contains a warning for those who refuse it or who approach the wedding feast unworthily. God’s grace is a free gift, but it is also an awesome responsibility.

Cheap grace or costly grace?

Dieterich Bonhoeffer, a Lutheran pastor and theologian in Germany who died for his faith under Hitler’s Nazi rule, contrasted “cheap grace” and “costly grace”.

“Cheap grace is the grace we bestow on ourselves… the preaching of forgiveness without requiring repentance… grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate… Costly grace is the gospel which must be sought again and again, the gift which must be asked for, the door at which a man must knock. Such grace is costly because it calls us to follow Jesus Christ. It is costly because it costs a man his life, and it is grace because it gives a man the only true life.”

God invites each of us as his friends to his heavenly banquet that we may celebrate with him and share in his joy. Are you ready to feast at the Lord’s banquet table?

“Lord Jesus, may I always know the joy of living in your presence and grow in the hope of seeing you face to face in your everlasting kingdom.”

Suy niệm: Tiệc cưới của nhà vua nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa? Một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất được dùng trong Kinh thánh để miêu tả nước Chúa ra sao là bữa tiệc cưới mà nhà vua tổ chức cho con mình. Những gì có trong bữa tiệc, chúng ta đều có thể nhận thấy ở thế gian. Thiên đàng là bữa tiệc trên hết các bữa tiệc, bởi vì Chúa trời đất mời gọi chúng ta đến dự bữa tiệc quan trọng nhất trong tất cả các bữa tiệc – không chỉ đơn giản là những người qua đường hay khách khứa – nhưng là các thành phần trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, hiền thê của Người là Giáo hội! Quyển sách cuối cùng trong Kinh thánh kết thúc với lời mời gọi đến bữa tiệc của Con Chiên – Chúa Giêsu, Đấng ban tặng cho chúng ta mạng sống của Người như của lễ đền bù vì tội lỗi chúng ta, và là Đấng giờ đây đang hiển trị, là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Thần Khí và Hiền thê nói rằng “Hãy đến!” (Kh 22,17). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta kết hiệp với Người trong vương quốc bình an và công chính của Người.

Lợi ích của ai trước – Thiên Chúa hay của tôi?

Tại sao dụ ngôn của Đức Giêsu về bữa tiệc cưới xem ra nhắm tới vị vua giận dữ, đã trừng phạt những kẻ từ chối lời mời của ông, và cư xử không tốt với đầy tớ của ông? Dụ ngôn của Đức Giêsu gồm hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất nói tới những vị khách đầu tiên được mời tới bữa tiệc cưới. Nhà vua đã gởi lời mời trước tới các thần dân của ông, cho nên lẽ ra họ phải có nhiều thời gian để chuẩn bị đi dự tiệc. Thật sỉ nhục biết bao cho những vị khách được mời lại từ chối khi thời gian cử hành tiệc cưới bắt đầu! Họ xem thường lời mời của nhà vua, bởi vì họ đặt những quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của nhà vua. Họ không chỉ sỉ nhục nhà vua, mà còn sỉ nhục cả người sẽ thừa kế ngai vàng. Cơn giận của nhà vua thật chính đáng bởi vì họ công khai từ chối bày tỏ lòng kính trọng đối với vua mà lẽ ra phải có đối với ông. Đức Giêsu trực tiếp nói lời cảnh báo này tới những người Do thái thời đó, vừa muốn truyền đạt thông điệp Thiên Chúa muốn họ chia sẻ niềm vui trong vương quốc của Người biết bao, vừa đưa ra lời cảnh báo về những hậu quả của việc từ chối Con của Người, Đấng Mêsia và Cứu tinh của họ.

Lời mời chúng ta không thể từ chối!

Phần thứ hai của câu chuyện quy chiếu vào những người đòi hỏi nhà vua và cũng không bao giờ nghĩ mình được mời đến dự một bữa tiệc như thế. Những người “tốt và xấu” trên đường đi chắc hẳn nhắm đến những người ngoại giáo và tội lỗi. Đây chắc chắn là một lời mời của ơn sủng – ơn sủng và lòng tốt không tương xứng! Nhưng lời mời này cũng hàm chứa một lời cảnh báo cho những ai từ chối nó, hay những ai đến tham dự bữa tiệc cưới cách bất xứng. Ơn sủng là một món quà nhưng không, nhưng nó cũng là một trách nhiệm đáng sợ.

Ơn sủng rẻ tiền hay ơn sủng quý giá?

Dieterich Bonhoeffer, một mục sư Tinh lành và là nhà thần học ở Đức, người đã chết cho niềm tin của mình dưới thời cai trị của nhà độc tài Đức quốc xã Adolf Hitler, đã làm nổi bật sự khác nhau giữa “ơn sủng rẻ tiền” và “ơn sủng quý giá”. 

“Ơn sủng rẻ tiền là ơn sủng chúng ta cầu xin cho mình… chủ trương ơn tha thứ mà không cần hoán cải ăn năn… ơn sủng không có luật lệ, ơn sủng không có thánh giá, ơn sủng không có Đức Giêsu Kitô sống động và nhập thể… Ơn sủng quý giá là Tin mừng, phải được tìm kiếm không ngừng, là quà tặng phải được cầu xin, là cánh cửa mà người ta phải gõ. Ơn sủng như vậy là quý giá, bởi vì nó kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô. Nó thật quý giá bởi vì nó đòi chính mạng sống của người ta, và nó là ơn sủng bởi vì nó ban cho người ta sự sống duy nhất và chân thật.”

TC mời gọi mỗi người chúng ta như những người bạn hữu đến bữa tiệc nước trời, mà chúng ta có thể tham dự với Người và chia sẻ niềm vui với Người. Bạn có sẵn sàng đến dự bàn tiệc của Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, ước gì con luôn luôn biết hân hoan sống trong sự hiện diện của Chúa và lớn lên trong hy vọng được thấy mặt Chúa diện đối diện trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon