This is an evil generation – it seeks a sign – SN ngày 16.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, October 16, 2023 

“This is an evil generation – it seeks a sign”

Scripture: Luke 11:29-32

29 When the crowds were increasing, he began to say, “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign shall be given to it  except the sign of Jonah. 30 For as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so will the Son of man be to this generation. 31 The queen of the South will arise at the judgment with the men of this generation and condemn them; for she came from the ends of the earth to  hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. 32 The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.

Thứ Hai, ngày 16.10.2023              

Thế hệ gian tà đòi hỏi dấu lạ

Lc 11,29-32

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Meditation: Do you pay attention to warning signs? Many fatalities could be avoided if people took the warning signs seriously. When the religious leaders demanded a sign from Jesus, he gave them a warning to avert spiritual disaster. It was characteristic of the Jews that they demanded “signs” from God’s messengers to authenticate their claims. When the religious leaders pressed Jesus to give proof for his claims he says in so many words that he is God’s sign and that they need no further evidence from heaven than his own person. 

The people of Nineveh were saved because they accepted the sign and message of Jonah

The Ninevites recognized God’s warning when Jonah spoke to them, and they repented (Jonah 3:1-10). And the Queen of Sheba recognized God’s wisdom in Solomon (1 Kings 10:1-10). Jonah was God’s sign and his message was the message of God for the people of Nineveh. Unfortunately the religious leaders were not content to accept the signs right before their eyes. They had rejected the message of John the Baptist and now they reject Jesus as God’s Anointed One (Messiah) and they fail to heed his message. 

Jesus’ death and resurrection brings us new ever lasting life 

Simeon had prophesied at Jesus’ birth that he was “destined for the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed so that inner thoughts of many will be revealed” (Luke 2:34- 35). Just as Jonah spent 3 days in the belly of the whale before he delivered the Ninevites from death and destruction, Jesus likewise spent 3 days in the tomb before rising again to save us from sin and death and bring us new life. Jesus confirmed his message of good news and deliverance with many miracles in preparation for the greatest sign of all – his resurrection on the third day.

The Lord Jesus came to set us free from slavery to sin and hurtful desires. Through the gift of the Holy Spirit he pours his love into our hearts that we may understand his will for our lives and walk in his way of holiness (Romans 5:5). God searches our hearts, not to condemn us, but to show us where we need his saving grace and help. He calls us to seek him with true repentance, humility, and the honesty to see our sins for what they really are – a rejection of his love and will for our lives. 

Listen to God’s word of wisdom and you will find true life and everlasting joy

God will transform us if we listen to his word and allow his Holy Spirit to work in our lives. Ask the Lord to renew your mind and to increase your thirst for his wisdom. James says that the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without uncertainty or insincerity (James 3:17). A double-minded person cannot receive this kind of wisdom. The single of heart desire one thing alone – God’s pleasure. God wants us to delight in him and to know the freedom of his truth and love. Do you thirst for the holiness without which no one will see the Lord (Hebrews 12:14)?

“Lord Jesus, give me a heart that loves what is good and in accord with your will and fill me with your wisdom that I my understand your ways. Give me the grace and the courage to reject whatever is evil and contrary to your will.”

Suy niệm: Bạn có chú ý đến những dấu chỉ cảnh báo không? Nhiều tai họa đã có thể tránh khỏi nếu như người ta biết nhìn ra những dấu chỉ cảnh báo một cách nghiêm túc. Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo đòi hỏi Đức Giêsu một dấu lạ, Người đã đưa ra cho họ lời cảnh báo để ngăn chận tai họa thiêng liêng. Đặc điểm của người Dothái là đòi hỏi “những dấu lạ” từ những sứ giả của Chúa để xác nhận những lời tuyên bố của họ. Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo ép buộc Đức Giêsu đưa ra bằng chứng cho những lời rao giảng của Người, Đức Giêsu nói rằng Người chính là dấu lạ của Thiên Chúa và họ không cần đến một bằng chứng nào từ trời ngoài bản thân Người.

Dân thành Nivê được cứu vì họ chấp nhận dấu chỉ và sứ điệp của ngôn sứ Giôna

Dân thành Nivê đã nhận ra lời cảnh báo của Chúa khi ngôn sứ Giôna nói với họ, và họ đã thống hối (Gn 3,1-10). Nữ hoàng Sheba đã nhận ra sự khôn ngoan của Chúa nơi vua Sôlômon (1V 10,1-10). Giôna là dấu chỉ của Thiên Chúa và lời rao giảng của ông là sứ điệp của Thiên Chúa dành cho dân thành Nivê. Tiếc thay, những nhà lãnh đạo tôn giáo đã không sẵn lòng tiếp nhận những dấu lạ ngay trước mắt họ. Họ khước từ sứ điệp của Gioan tẩy giả và giờ đây họ cũng loại trừ Đức Giêsu, là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và họ từ chối lắng nghe lời rao giảng của Người.

Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đem chúng ta tới sự sống mới vĩnh cửu 

Simêon đã nói tiên tri về hài nhi Giêsu rằng Người là “duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, và là dấu hiệu cho người đời chống báng, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được bộc lộ” (Lc 2,34-35). Giống như Giôna ở trong bụng cá voi 3 ngày trước khi tới Nivê từ cái chết đến sự sống, thì Đức Giêsu cũng ở trong mộ 3 ngày trước khi sống lại để cứu chúng ta khỏi tội và sự chết và đưa chúng ta tới sự sống mới. Đức Giêsu xác nhận lời rao giảng của Người bằng nhiều phép lạ để chuẩn bị cho phép lạ lớn nhất – sự sống lại của Người vào ngày thứ ba.

Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và những ước muốn tai hại. Qua ân huệ của CTT, Người đỗ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, để chúng ta có thể hiểu biết thánh ý Người về cuộc đời chúng ta, và bước đi trong đường lối thánh thiện của Người. TC tìm kiếm các tâm hồn, không phải để giáng phạt chúng ta, nhưng để bày tỏ cho chúng ta nơi chúng ta cần đến ơn sủng cứu thoát và trợ giúp của Người. Người kêu gọi chúng ta tìm kiếm Người với lòng thống hối chân thành, khiêm hạ, và thành thật để nhìn thấy tội lỗi của mình thật sự là gì – sự khước từ tình yêu và thánh ý của Người dành cho đời sống của chúng ta.

Hãy nghe lời khôn ngoan của Thiên Chúa và bạn sẽ tìm thấy sự sống thật và niềm vui vĩnh cửu

Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe lời Người, và để cho Thần Khí hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Hãy cầu xin Chúa đổi mới tâm trí bạn và gia tăng lòng khao khát sự khôn ngoan của Người. Thánh Giacôbê nói rằng Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình (Gc 3,17). Một người hai lòng không thể đón nhận loại khôn ngoan này. Tâm hồn đơn thành ao ước một điều duy nhất – làm vui lòng Chúa. TC muốn chúng ta yêu mến Người, và nhận biết sự tự do của sự thật và tình yêu của Người. Bạn có khao khát sự thánh thiện, mà không có nó thì không ai có thể nhìn thấy Thiên Chúa (Hr 12,14) không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết yêu mến những gì tốt lành, phù hợp với thánh ý Chúa, và xin Chúa lấp đầy lòng con sự khôn ngoan của Chúa, để con có thể hiểu biết những đường lối của Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn sủng và lòng can đảm để khước từ những gì xấu xa và trái ngược với thánh ý Chúa.

 

Comments are closed.

phone-icon