Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi – SN theo WAU ngày 16.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You can imagine one of the Pharisees saying to another, “Wait! Is Jesus saying that the kingdom of God is already here? What about the Romans? We’re still an occupied nation. This sure doesn’t feel like the kingdom of God!” Looking around at our world, we might come to a similar conclusion. But the kingdom of God is not about a location or even the regime in power; it’s about a new way of relating to one another that brings healing and freedom.

Throughout Jesus’ ministry, he didn’t just talk about the kingdom of God. He also demonstrated it as he blessed, loved, forgave, healed, and served the people he was speaking to. His own life demonstrated the kingdom: he didn’t hold any grudges, put on airs, or distance himself from the poor and the needy. In fact, he went out of his way to welcome them and show them God’s mercy. He also taught about this way of relating through parables that highlighted forgiveness over vengeance and service over being served.

Take a look at your relationships. There is probably more of the kingdom of God in your midst than you think! Every time you lend a sympathetic ear to someone who needs to talk, every time you help with the cleaning, every time you serve in your parish, the kingdom of God is there. Whenever you pray, it is there. It’s present in every situation in which you choose to love the people around you, even when they’re not being particularly lovable.

That’s encouraging, isn’t it? The kingdom of God is among you!

Today, think about how you can bring the kingdom of God into just one relationship. Look for an opportunity to encourage someone, to forgive, or to be an instrument of God’s presence. It doesn’t have to be dramatic and life changing. It just has to be upbuilding and life affirming. You are a citizen of God’s kingdom and an ambassador for Christ. That means that you can bring his presence wherever you go. You can make a difference!

“Thank you, Lord, for making me a citizen of your kingdom. Empower me to be a blessing to everyone I meet today.”

Bạn có thể tưởng tượng một trong những người Pharisêu nói với người khác rằng: “Chờ đã! Có phải Chúa Giêsu nói rằng nước Thiên Chúa đang ở đây không? Thế còn người La Mã thì sao? Chúng ta vẫn là một quốc gia bị chiếm đóng. Đây chắc chắn không giống như vương quốc của Thiên Chúa!” Hãy nhìn xung quanh thế giới của chúng ta, chúng ta cũng có thể đi đến một kết luận tương tự. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa không phải là một địa điểm hay thậm chí là một chế độ cầm quyền; nhưng đó là về một cách thức mới để liên kết với nhau mang lại sự chữa lành và tự do.

Trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài không chỉ nói về vương quốc của Thiên Chúa. Ngài cũng thể hiện điều đó khi Ngài chúc phúc, yêu thương, tha thứ, chữa lành và phục vụ những người mà Ngài đang nói chuyện. Cuộc sống của chính Ngài đã thể hiện vương quốc của Chúa: Ngài không giữ bất kỳ mối hận thù, hay cắt đứt một mối quan hệ nào, hay tạo khoảng cách với người nghèo và những người khốn khó. Trên thực tế, Ngài đã đi ra để chào đón họ và cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng dạy về cách liên hệ này thông qua các câu chuyện dụ ngôn nhấn mạnh sự tha thứ đối với sự báo thù và sự phục vụ hơn là được phục vụ.

Hãy nhìn lại các mối quan hệ của bạn. Có thể có nhiều cách thức để nước Thiên Chúa ở giữa bạn hơn bạn nghĩ! Mỗi lần bạn ghé tai thông cảm với người cần nói chuyện, mỗi lần bạn giúp dọn dẹp, mỗi lần bạn phục vụ trong giáo xứ của bạn, nước Thiên Chúa đang ở đó. Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, nó ở đó. Nó hiện diện trong mọi tình huống mà bạn chọn yêu những người xung quanh mình, ngay cả khi họ không phải là người đặc biệt đáng yêu.

Điều đó thật đáng khích lệ, phải không? Vương quốc của Thiên Chúa đang ở giữa bạn!

Hôm nay, hãy nghĩ về cách bạn có thể đưa vương quốc của Thiên Chúa vào trong một mối quan hệ. Hãy tìm cơ hội để khuyến khích ai đó, tha thứ hoặc trở thành công cụ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó không cần phải quá ấn tượng và cuộc sống luôn thay đổi. Nó chỉ cần được xây dựng và khẳng định cuộc sống. Bạn là công dân của nước Thiên Chúa và là sứ giả cho Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mang theo sự hiện diện của Ngài mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể làm nên điều khác biệt!

Cảm ơn Chúa đã cho con trở thành công dân của nước Chúa. Xin Chúa làm cho con trở thành một phúc lành cho những người mà con sẽ gặp trong ngày hôm nay.

Wisdom 7:22–8:1
Còn Đức Khôn Ngoan, chẳng gian tà nào thắng nổi (Kn 7,30)

There are many synonyms for the word “wisdom”: intelligence, prudence, insight, and foresight, for example. But none of them quite capture the depth and value of the word. Think about it—it’s possible to be both intelligent and evil, but have you ever heard of a person described as both wise and evil? Probably not.

Being wise is about more than having a good education or awesome skills. Wisdom is all about goodness and virtue, about knowing what is right and acting on it. That’s why today’s first reading tells us that wickedness will never prevail over wisdom (Wisdom 7:30).

Does this description of wisdom sound a little familiar? The reading portrays wisdom as “a spirit . . . all-powerful, all-seeing” that “penetrates and pervades all things by reason of her purity” (Wisdom 7:22, 23, 24). Wisdom is a person who “can do all things,” and who, “passing into holy souls from age to age . . . produces friends of God and prophets” (7:27). That sounds a lot like the Holy Spirit, doesn’t it? The truth is, what this ancient writer called “wisdom,” we now understand to be God himself dwelling in us through the Holy Spirit.

All this might bring to mind an image of God that gives us a cozy, peaceful feeling, and to a degree, it should. But God’s wisdom, the Holy Spirit, is much more than that. Jesus also revealed him to be the “Spirit of truth” (John 15:26)—God’s active presence in us, who works to challenge our preconceived notions and who urges us to live in obedience to God’s commands. That’s what makes us wise!

Wisdom doesn’t just come from God—wisdom is God always working to transform us and to mold us into his image. The Spirit teaches you and purifies you in so many ways, whether it’s through a Scripture reading that speaks to you, through the grace to handle a difficult situation, or through the example of saints in heaven and on earth. You can know and develop a relationship with this divine Wisdom, who is God himself! So if you want wisdom, yield your heart to the Spirit in every challenging situation. Then wickedness will not prevail over you!

“Holy Spirit, Wisdom of God, lead me in your ways today!”

Có nhiều từ đồng nghĩa với từ “khôn ngoan”: ví dụ như thông minh, thận trọng, sáng suốt và tầm nhìn xa. Nhưng không có từ nào trong đó nắm bắt được chiều sâu và giá trị của từ này. Hãy nghĩ mà xem – có thể vừa thông minh vừa xấu xa, nhưng bạn đã bao giờ nghe nói về một người được mô tả là vừa khôn ngoan vừa xấu xa chưa? Chắc là không.

Trở nên khôn ngoan không chỉ là có một nền giáo dục tốt hoặc những kỹ năng tuyệt vời. Trí tuệ là tất cả về lòng tốt và đức hạnh, về việc biết điều gì là đúng và hành động theo điều đó. Đó là lý do tại sao bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta biết rằng sự ác sẽ không bao giờ thắng được sự khôn ngoan (Kn 7,30).

Mô tả về sự khôn ngoan này nghe có vẻ hơi quen thuộc phải không? Bài đọc miêu tả sự khôn ngoan như “một tinh thần… toàn năng, thấu suốt” “thâm nhập và lan tỏa vạn vật nhờ sự thanh khiết của nó” (Kn 7,22-23, 24). Khôn ngoan là người “có thể làm được mọi sự” và là người “đi vào các tâm hồn thánh thiện từ đời này sang đời khác… tạo ra những người bạn của Thiên Chúa và các nhà tiên tri” (7,27). Điều đó nghe rất giống Chúa Thánh Thần phải không? Sự thật là điều mà tác giả cổ đại này gọi là “khôn ngoan”, giờ đây chúng ta hiểu là chính Thiên Chúa ngự trong chúng ta qua Chúa Thánh Thần.

Tất cả những điều này có thể gợi đến trong tâm trí chúng ta một hình ảnh về Thiên Chúa mang lại cho chúng ta cảm giác ấm cúng, bình an, và ở một mức độ nào đó, điều đó phải như vậy. Nhưng sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần, còn hơn thế nữa. Chúa Giêsu cũng tiết lộ Ngài là “Thần Khí sự thật” (Ga 15,26) – sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa trong chúng ta, Đấng hoạt động để thách thức những định kiến của chúng ta và là Đấng thúc giục chúng ta sống vâng phục các mệnh lệnh của Thiên Chúa. Đó là điều khiến chúng ta khôn ngoan!

Sự khôn ngoan không chỉ đến từ Thiên Chúa – sự khôn ngoan là Thiên Chúa luôn biến đổi chúng ta và uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Thánh Thần dạy bạn và thanh tẩy bạn bằng nhiều cách, qua một bài đọc Kinh Thánh nói với bạn, qua ân sủng để xử lý một tình huống khó khăn, hoặc qua gương sáng của các thánh trên trời và dưới đất. Bạn có thể biết và phát triển mối tương quan với Đấng Khôn ngoan thiêng liêng này, chính là Thiên Chúa! Vì vậy, nếu bạn muốn có sự khôn ngoan, hãy suy phục lòng mình trước Thánh Linh trong mọi tình huống thử thách. Thế thì sự gian ác sẽ không thắng được bạn!

Lạy Chúa Thánh Thần, Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, xin dẫn con đi trên con đường của Chúa hôm nay!

Comments are closed.

phone-icon