Con là Con yêu dấu của Ta,…- SN theo WAU ngày 06.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Imagine you are Jesus for a moment. That might be a stretch, but picture yourself being baptized by John the Baptist in the Jordan. As you come up out of the water, you see a vision in the sky of the Holy Spirit coming down on you. Then you hear a voice from heaven—God the Father saying that he is “well pleased” with you (Mark 1:11).

Now, you might think, “Of course God is saying this to Jesus! After all, he is the Son of God, so naturally his Father would be pleased with him.” But did you ever think about how Jesus might have heard these words? Imagine how much it must have encouraged him, especially as he was beginning his ministry and preparing to enter the desert for a forty-day fast and battle with Satan.

Don’t forget that Jesus is not just fully divine; he is fully human as well. God the Father surely spoke these words to him not just because he knew the victories Jesus would win or the miracles he would perform. No, he spoke them to affirm his love for Jesus even before he had won any victories or performed any miracles. In a sense, he was doing what any father would do. He was telling his Son that he loves him!

In a similar way, we all need to be encouraged—especially by God. The negative voices of the world, the urges of our fallen nature, and the temptations that come from the devil are constantly at work to bring us down. But God wants to remind us over and over that we are his beloved children. He wants to lift us up and urge us to live for him.

You probably won’t hear an audible voice or see a vision coming down from heaven, but that doesn’t mean that God isn’t speaking to you. He uses many ways to tell you how much he loves you and how delighted he is with you. He sees your struggles and successes, and he knows how much you want to please him. And so he will tell you, in the quiet of your heart, that he loves you and is committed to caring for you. As you read this passage, see if you can hear the Father whispering to you: “You are my beloved child, and with you I am well pleased.”

“Heavenly Father, thank you for your amazing love!”

Hãy tưởng tượng bạn là Chúa Giêsu trong giây lát. Đó có thể là một khoảng thời gian dài, nhưng hãy tưởng tượng bạn được chịu phép rửa bởi Gioan tẩy giả ở sông Giođan. Khi bạn lên khỏi nước, bạn thấy một thị kiến trên bầu trời về Chúa Thánh Thần ngự xuống trên bạn. Sau đó, bạn nghe thấy tiếng từ trời – Đức Chúa Cha phán rằng Ngài “rất hài lòng” về bạn (Mc 1,11).

Bây giờ, bạn có thể nghĩ: “Dĩ nhiên là Thiên Chúa đang nói điều này với Chúa Giêsu! Dù sao thì Ngài cũng là Con Thiên Chúa nên đương nhiên Cha Ngài sẽ hài lòng về Ngài”. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ làm sao Chúa Giêsu có thể nghe được những lời này không? Hãy tưởng tượng điều đó hẳn đã khích lệ Ngài biết bao, nhất là khi Ngài bắt đầu sứ vụ và chuẩn bị vào sa mạc để nhịn ăn bốn mươi ngày và chiến đấu với Satan.

Đừng quên rằng Chúa Giêsu không chỉ hoàn toàn thần thánh; Ngài cũng hoàn toàn là con người. Chắc chắn Đức Chúa Cha phán những lời này với Ngài không chỉ vì Ngài biết Chúa Giêsu sẽ chiến thắng hay những phép lạ Ngài sẽ thực hiện. Không, Ngài nói chúng để khẳng định tình yêu của Ngài đối với Chúa Giêsu ngay cả trước khi Ngài giành được bất kỳ chiến thắng nào hoặc thực hiện bất kỳ phép lạ nào. Theo một nghĩa nào đó, Ngài đang làm điều mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm. Ngài đang nói với Con của Ngài rằng Ngài yêu Con!

Tương tự như vậy, tất cả chúng ta cần được khuyến khích – đặc biệt là từ Thiên Chúa. Những tiếng nói tiêu cực của thế gian, những thôi thúc của bản chất sa ngã, và những cám dỗ đến từ ma quỷ luôn hoạt động để hạ gục chúng ta. Nhưng Thiên Chúa muốn nhắc đi nhắc lại với chúng ta rằng chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài muốn nâng chúng ta lên và thúc giục chúng ta sống cho Ngài.

Có thể bạn sẽ không nghe thấy tiếng nói hay nhìn thấy thị kiến từ trời, nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa không phán với bạn. Ngài dùng nhiều cách để nói với bạn rằng Ngài yêu bạn nhiều như thế nào và Ngài vui mừng thế nào khi ở bên bạn. Ngài nhìn thấy những nỗ lực và thành công của bạn, và Ngài biết bạn muốn làm hài lòng Ngài đến mức nào. Và vì vậy, Ngài sẽ nói với bạn, trong sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn, rằng Ngài yêu bạn và cam kết chăm sóc cho bạn. Khi bạn đọc đoạn này, hãy xem liệu bạn có thể nghe thấy Đức Chúa Cha thì thầm với bạn: “Con là con yêu dấu của Cha, và Cha rất hài lòng về con”.

Lạy Cha trên trời, cảm ơn Cha vì tình yêu tuyệt vời của Cha!

Comments are closed.

phone-icon