Tất cả đến cùng Đức Giêsu để chạm vào Người – SN ngày 18.01.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, January 18, 2024

All pressed upon Jesus to touch him

Scripture: Mark 3:7-12

7 Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed; also from Judea 8 and Jerusalem and Idumea and from beyond the Jordan and from about Tyre and Sidon a great multitude, hearing all that he did, came to him. 9 And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they should crush him; 10 for he had healed many, so that all who had diseases pressed upon him to touch him. 11 And whenever the unclean spirits beheld him, they fell down before him and cried out, “You are the Son of God.” 12 And he strictly ordered them not to make him known.

Thứ Năm, ngày 18.01.2024

Tất cả đến cùng Đức Giêsu để chạm vào Người

Mc 3,7-12

7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa! “12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

Meditation: Is there anything holding you back from giving yourself to God without fear or reservation? Jesus offered freedom to everyone who sought him out. Wherever Jesus went the people came to him because they had heard about all the wonderful deeds and miracles which he performed. They were hungry for God and desired healing from their afflictions. In faith they pressed upon Jesus to touch him. As they did so power came from Jesus and they were healed. Do you seek to lay hold of Jesus’ presence in your life that he may touch and heal you?

Draw near to Jesus with expectant faith and he will answer

Augustine of Hippo (354-430 A.D.) remarked:

“It is by faith that we touch Jesus. And far better to touch him by faith than to touch or handle him with the hands only and not by faith. It was no great thing to merely touch him manually. Even his oppressors doubtless touched him when they apprehended him, bound him, and crucified him, but by their ill-motivated touch they lost precisely what they were laying hold of. O worldwide church! It is by touching him faithfully that your ‘faith has made you whole’ (Isaiah 1:10-18; Matthew 9:22; Mark 5:34; Mark 10:52; Luke 8:48; John 20:29).” (excerpt from SERMONS, ON EASTER 148)

The Lord Jesus has power to heal, restore, and make us new

Why did Jesus perform so many countless miracles and signs during his earthly ministry? Cyril of Alexandria (376-444 AD) wrote that these signs and miracles showed that Jesus was truly God – the eternal Word who was made flesh for our salvation:

[Jesus] performed very many wonderful miracles, rebuking demons, delivering from incurable diseases whoever drew near to him, and displaying his own most divine power. He did these works so that both the Jews, who had run together to him, and those from the country of the Greeks might know that Christ was not some ordinary man of those in our degree but, on the contrary, God. He honored these chosen disciples with the dignity of the apostolate. He was the Word that was made man but retained nevertheless his own glory. “For power went forth from him and healed all.” Christ did not borrow strength from some other person, but being himself God by nature, even though he had become flesh, he healed them all, by the demonstration of power over the sick. (COMMENTARY ON LUKE, HOMILY 25)

Why did the demons tremble in the presence of Jesus (Mark 3:11)? They recognized that his power and authority came from heaven and not from earth. But while they confessed Christ and trembled in his presence, they did not respond in love.

Receive God’s word with expectant faith, persevering hope, and fervent love

When you read God’s word and consider all that Jesus said and did, how do you respond? With indifference, hesitation, or skepticism, or with expectant faith, love, and willing obedience? Ask the Lord Jesus to draw you to himself with increasing faith, fervent love, and eager readiness to do his will.

“Lord Jesus Christ, you are the Son of God and the Savior of the world. Inflame my heart with a burning love for you and with an expectant faith in your saving power. Set me free from all that hinders me from drawing closer to you.”

Suy niệm:  Có điều gì lôi kéo bạn lại không cho bạn dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa  mà không sợ hãi hay hạn chế không? Ðức Giêsu ban sự tự do cho mọi người tìm kiếm Người. Ðức Giêsu đi đến đâu, dân chúng đều đến với Người bởi vì họ đã nghe được tất cả những việc làm và phép lạ kỳ diệu Người đã làm. Họ khao khát Thiên Chúa và ao ước cho mình được chữa lành khỏi những đau khổ buồn phiền. Trong niềm tin họ đến cùng Ðức Giêsu để được đụng vào Người. Khi họ làm như thế, quyền năng xuất ra từ Ðức Giêsu và họ được chữa lành. Bạn có tìm cách đặt sự hiện diện của Đức Giêsu vào cuộc đời mình để Người đụng chạm và chữa lành bạn không?

Đến gần Đức Giêsu với niềm tin kiên vững thì Người sẽ đáp lại

Thánh Augustine thành Hippo nói rằng:

Chính bởi đức tin mà chúng ta đụng chạm Đức Giêsu. Đụng chạm Người bằng đức tin thì tốt hơn là đụng chạm hay sờ mó Người với đôi tay thuần túy mà không có đức tin. Chẳng có gì đáng kể nếu chỉ đụng chạm Người bằng tay chân. Ngay cả những kẻ chống đối Người cũng xác tín chạm vào Người khi họ bắt Người, trói Người, và đóng đinh Người, nhưng bởi vì sự đụng chạm với động cơ xấu xa mà họ đã hoàn toàn đánh mất những gì họ đang giữ chặt. Ôi Giáo hội hoàn vũ! Chính bởi việc đụng chạm Người cách thành tâm mà “đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi toàn vẹn” (Is 1,10-18; Mt 9,22; Mc 5,34; Mc 10,52; Lc 8,48; Ga 20,29), (Trích từ các bài giảng về Phục sinh 148).

Chúa Giêsu có uy quyền để chữa lành, phục hồi, và làm cho chúng ta nên mới

Tại sao Đức Giêsu làm vô số các dấu lạ điềm thiêng trong suốt thời gian sứ vụ dương thế của Người? Cyril thành Alexandria (376-444 AD) đã viết rằng các dấu lạ điềm thiêng này chứng tỏ rằng Đức Giêsu đích thật là Thiên Chúa – là Ngôi Lời hằng hữu, Đấng đã trở thành người phàm vì phần rỗi chúng ta:

Đức Giêsu đã làm vô số các dấu lạ điềm thiêng, khiển trách ma quỷ, giải thoát cho những ai đến với Người khỏi các chứng bệnh nan y và bày tỏ quyền năng tuyệt đối của Người. Người thực hiện những điều này để cả người Do thái, những người chạy đến với Người, và những ai từ đất nước Hy lạp có thể nhận biết rằng Đức Kitô không phải là một trong những con người bình thường trong loài người chúng ta, nhưng trái lại chính là Thiên Chúa. Người tôn vinh các môn đệ được tuyển chọn này với phẩm vị của chức tông đồ. Người là Ngôi Lời đã tạo dựng con người nhưng đã không giữ lại vinh quang cho chính mình. “Vì uy lực xuất ra từ Người đã chữa lành tất cả”. Đức Kitô không mượn sức mạnh từ người khác, nhừng từ chính bản tính Thiên Chúa của mình, mặc dù Người đã mặc lấy xác phàm, Người chữa lành mọi người, bằng sự thể hiện quyền năng trên các bệnh tật (Chú giải Tin mừng Luca, Bài giảng 25).

Tại sao ma quỷ run sợ trước sự hiện diện của Đức Giêsu (Mc 3,11)? Chúng đã nhận ra rằng quyền năng và uy quyền của Người đến từ trời chứ không phải từ trái đất. Nhưng khi chúng tuyên xưng Đức Kitô và run sợ trước sự hiện diện của Người, chúng vẫn không đáp trả bằng tình yêu.

Đón nhận lời Chúa với niềm tin kiên vững, niềm hy vọng vững chắc, và lòng yêu mến tha thiết

Khi bạn nghe lời Chúa và suy gẫm tất cả những gì Ðức Giêsu đã làm, bạn phản ứng ra sao? Với sự thờ ơ, lưỡng lự, hay hoài nghi, hay với lòng tin kiên vững và sự sẵn sàng vâng phục? Hãy cầu xin Chúa Giêsu lôi kéo bạn đến với Người với việc gia tăng niềm tin, tình yêu nóng bỏng, và sự háo hức sẵn sàng thi hành ý muốn của Người.

Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Xin đốt lên trong lòng con một tình yêu nóng cháy dành cho Chúa và với một đức tin kiên vững vào quyền năng cứu chữa của Chúa. Xin giải thoát con khỏi tất cả những gì ngăn cản con đến gần Chúa.

Comments are closed.

phone-icon