Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì – SN theo WAU ngày 13.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Throughout the Gospels, we see Jesus doing some amazing things: controlling the weather, walking on water, healing diseases, feeding thousands of people with a few loaves and fishes, and even raising the dead! And yet twice in today’s Gospel, he claims that he “cannot do anything on [his]own” (John 5:19, 30, emphasis added). He can only do “what he sees the Father doing” (5:19).

Think about what this means for us. Just as Jesus, in his human nature, kept his eyes fixed on his Father, how much more should we if we want to bear fruit that will last!

The truth is, we often try to do things on our own, without looking to our Father for guidance or help. But when we let him lead us instead of trying to go our own way, we become more peaceful and find courage to face our challenges. That’s because we don’t feel so much pressure to be perfect and get everything right! Confident that the Lord is always by our side, we try our best and then leave the results in his hands. And even when those results aren’t exactly what we had hoped for, we can still trust that he is guiding us and helping us.

However, admitting our dependence on the Lord doesn’t mean that we are just puppets or robots taking orders from him. We still need to use our free will to choose to cooperate with him; we still need to put forth our effort to do what he is asking us to do.

Of course, there are times when our pride can coax even the best of us into doing what we want without seeking God’s wisdom or guidance first. Following our own will instead of his may seem like the easier path at first, but in the long run, it only makes our lives more difficult—and less satisfying as well, since it leads us away from him.

So welcome Jesus into the situations of your life! Admit your need for him, and tell him that you don’t want to do anything without him. Let him guide you and help you and, yes, correct you when you need it. He wants nothing more than to empower you to do his will!

“Jesus, teach me to imitate your humility. Lord, I need your grace for everything I do!”

Xuyên suốt các Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu làm một số điều đáng kinh ngạc: kiểm soát thời tiết, đi trên mặt nước, chữa lành bệnh tật, cho hàng ngàn người ăn chỉ với vài chiếc bánh và cá, và thậm chí khiến người chết sống lại! Thế nhưng hai lần trong bài Tin Mừng hôm nay, ngài tuyên bố rằng ngài “không thể tự mình làm được việc gì” (Ga 5,19. 30, nhấn mạnh thêm). Ngài chỉ có thể làm “điều Ngài thấy Cha làm” (5,19).

Hãy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì với chúng ta. Giống như Chúa Giêsu, trong bản chất con người, luôn hướng mắt về Chúa Cha, chúng ta phải làm thế nào hơn nữa nếu muốn sinh hoa kết trái lâu dài!

Sự thật là chúng ta thường cố gắng tự mình làm mọi việc mà không trông cậy vào Cha để được hướng dẫn hoặc giúp đỡ. Nhưng khi để Ngài dẫn dắt thay vì cố gắng đi theo con đường riêng của mình, chúng ta trở nên bình an hơn và tìm thấy can đảm để đối mặt với thử thách. Đó là bởi vì chúng ta không cảm thấy quá nhiều áp lực phải trở nên hoàn hảo và làm mọi thứ đúng ý mình! Tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên cạnh, chúng ta cố gắng hết sức rồi phó thác thành quả vào tay Ngài. Và ngay cả khi những kết quả đó không đúng như những gì chúng ta mong đợi, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng Ngài đang hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta.

Tuy nhiên, thừa nhận mình phụ thuộc vào Chúa không có nghĩa là chúng ta chỉ là những con rối hay người máy nhận lệnh từ Ngài. Chúng ta vẫn cần sử dụng ý chí tự do của mình để lựa chọn hợp tác với Ngài; chúng ta vẫn cần nỗ lực làm những gì Ngài yêu cầu chúng ta làm.

Tất nhiên, có những lúc niềm tự hào của chúng ta có thể dụ dỗ ngay cả những người giỏi nhất trong chúng ta làm những gì mình muốn mà không cần tìm kiếm sự khôn ngoan hoặc hướng dẫn của Chúa trước tiên. Làm theo ý mình thay vì ý muốn của Ngài lúc đầu có vẻ là con đường dễ dàng hơn, nhưng về lâu dài, nó chỉ khiến cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn hơn – và cũng kém thỏa mãn hơn vì nó khiến chúng ta rời xa Ngài.

Vì thế hãy chào đón Chúa Giêsu bước vào mọi hoàn cảnh của cuộc đời bạn! Thừa nhận nhu cầu của bạn đối với Ngài và nói với Ngài rằng bạn không muốn làm bất cứ điều gì mà không có Ngài. Hãy để Ngài hướng dẫn bạn, giúp đỡ bạn và vâng, sửa lỗi cho bạn khi bạn cần. Ngài không muốn gì hơn là trao quyền cho bạn để làm theo ý muốn của Ngài!

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con noi gương khiêm nhường của Chúa. Lạy Chúa, con cần ân sủng của Chúa cho mọi việc con làm!

Comments are closed.

phone-icon