Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng… – SN theo WAU ngày 04.05.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In today’s Gospel, Jesus warns the disciples that they are going to encounter people who hate them “on account of my name” (John 15:21). “If they persecuted me,” he tells them, “they will also persecute you” (15:20).

A very human response to hatred is to hate in return, or at least to avoid those who hate us. Yet what is so astonishing about Jesus is that he doesn’t return hate with hate. Instead, he loves even those who hate and persecute him.

We see this most clearly when Jesus is dying on the cross and asks the Father to forgive his tormentors (Luke 23:34). But there are so many other examples as well. Recall that when Jesus was arrested at the Mount of Olives, Peter drew his sword and cut off the ear of the high priest’s servant. Jesus immediately touched the servant’s ear and healed him (22:50-51). During his public ministry, Jesus healed all who came to him, regardless of whether they loved him or recognized him as the Messiah. He also repeatedly tried to open the eyes of the Pharisees and scribes who opposed him so that they might see that he had been sent by the Father. No one, not even those who hated him, was excluded from his love.

How can we imitate Jesus in returning hatred with love? Like our Lord, we need to see our persecutors as men and women who are created in the image of God and are loved by the Father. We need to remember that God wants everyone to know him and be saved. If we can keep these truths in mind, we are more likely to follow Jesus’ example to love those who hate us. That loving response, in fact, can be a powerful witness. It might just help someone recognize that it is only Jesus and his life in us that makes such a response possible.

Does someone “hate” you for your Christian faith? Today, pray for that person. Then ask the Spirit to soften your heart so that you can love them with the love of your Savior.

“Holy Spirit, give me the grace to love even those who hate me.”

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng họ sẽ gặp phải những người ghét họ “vì danh Thầy” (Ga 15,21). Ngài nói với họ: “Nếu họ bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con” (15,20).

Một phản ứng rất con người đối với sự thù hận là ghét lại, hoặc ít nhất là tránh xa những người ghét chúng ta. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc về Chúa Giêsu là Ngài không trả thù bằng hận thù. Thay vào đó, Ngài yêu thương ngay cả những người ghét và bắt bớ Ngài.

Chúng ta thấy rõ điều này nhất khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá và xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài (Lc 23,34). Nhưng cũng có rất nhiều ví dụ khác. Hãy nhớ lại khi Chúa Giêsu bị bắt ở Núi Ô-liu, Phêrô đã rút gươm chém đứt tai người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Chúa Giêsu liền chạm vào tai người đầy tớ và chữa lành cho anh ta (22,50-51). Trong sứ vụ công khai của mình, Chúa Giêsu đã chữa lành tất cả những ai đến với Ngài, bất kể họ yêu mến Ngài hay thừa nhận Ngài là Đấng Mêsia. Ngài cũng nhiều lần cố gắng mở mắt những người Pharisêu và các kinh sư chống đối Ngài để họ thấy rằng Ngài đã được Chúa Cha sai đến. Không ai, kể cả những người ghét Ngài, bị loại trừ khỏi tình yêu của Ngài.

Làm thế nào chúng ta có thể noi gương Chúa Giêsu trong việc đáp trả hận thù bằng tình yêu? Giống như Chúa, chúng ta cần nhìn những kẻ bách hại mình là những người nam nữ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Cha yêu thương. Chúng ta cần nhớ rằng Thiên Chúa muốn mọi người biết Ngài và được cứu độ. Nếu ghi nhớ những lẽ thật này, chúng ta có nhiều khả năng noi gương Chúa Giêsu để yêu thương những người ghét mình. Thật vậy, sự đáp trả đầy yêu thương đó có thể là một chứng tá mạnh mẽ. Nó có thể giúp ai đó nhận ra rằng chỉ có Chúa Giêsu và cuộc sống của Ngài trong chúng ta mới có thể đáp ứng được điều đó.

Có ai “ghét” bạn vì đức tin Kitô giáo của bạn không? Hôm nay hãy cầu nguyện cho người đó. Sau đó hãy cầu xin Thánh Linh làm mềm lòng bạn để bạn có thể yêu họ bằng tình yêu của Đấng Cứu Rỗi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn yêu thương cả những kẻ ghét con.

 

Comments are closed.

phone-icon