Chúng ta chú tâm đến những thực tại vô hình – CN 10 Thường Niên, B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

St. Paul must have been a marvel! Not only was he a passionate apostle and evangelist, but he was also a skilled theologian and writer. He founded some of the most important churches in the ancient world. More than one-quarter of the New Testament was either written by him, written about him, or attributed to him. What’s more, Paul accomplished all of this while enduring ongoing persecution and suffering!

What kept Paul going? Today’s second reading gives us the answer: his heart was filled with a heavenly vision. Paul could consider beatings and shipwrecks as “light affliction” because he had received glimpses of the “eternal weight of glory” that awaited him (2 Corinthians 4:17.) He could make light of how his “outer self” was “wasting away” because the Lord kept renewing his “inner self” (4:16). And he was able to keep his focus off the hardships staring him in the face because he kept seeking insight into “what is unseen,” the eternal truths of a loving, faithful God (4:18).

All of this may sound hopelessly out of reach, but the truth is, the kind of heavenly vision St. Paul describes is open to everyone. That’s because it doesn’t depend on our talents but on the Spirit’s grace. All he asks of us is faithfulness to prayer, an open and humble heart, and a promise to be patient as he slowly opens our eyes.

God wants to give you a heavenly vision! Even in the midst of any “light afflictions” you may be experiencing, he can give you his consolation and strength. Even when you can’t seem to see the way ahead, he will bring the path to heaven into sharper focus. So keep fixing your heart on “what is unseen.” Keep asking the Spirit to help you look at “what is seen” with new eyes (2 Corinthians 4:18). This is one prayer he loves to answer!

“Lord, open my eyes! Fill me with a vision of heaven!”

 

Thánh Phaolô quả là tuyệt vời! Ngài không chỉ là một vị tông đồ và một người rao giảng Tin Mừng nhiệt thành, mà còn một thần học gia và nhà văn tài năng. Ngài đã thành lập một số những giáo đoàn quan trọng nhất trong thế giới cổ xưa. Hơn một phần trong cuốn Thánh Kinh Tân Ước cũng được viết bởi ngài, được viết về ngài, hoặc được quy gán cho ngài. Còn hơn thế nữa, Thánh Phaolô đã hoàn thành tất cả những điều này trong khi đang chịu đựng sự bắt bớ và đau khổ liên tục.

Điều gì đã giữ cho Phaolô cứ tiến bước? Bài đọc thứ hai hôm nay cho chúng ta câu trả lời: tâm hồn ngài ngập tràn một thị kiến về thiên đàng. Phaolô có thể xem những sự đánh đập và chìm tàu như “gian truân tạm thời” bởi vì ngài đã lãnh nhận những thoáng nhìn về “khối vinh quang vô tận” đang chờ đợi ngài (2 Cr 4,17). Ngài có thể nhận biết rõ “con người bên ngoài” của mình đang “tiêu tan” vì Chúa tiếp tục đổi mới “con người bên trong” của ngài (2 Cr 4,16). Và ngài có thể không tập trung vào những gian khổ đang nhắm thẳng vào ngài bởi vì ngài tiếp tục tìm kiếm cái nhìn sâu sắc vào trong “những thực tại vô hình”, những chân lý vĩnh cửu về một Thiên Chúa thành tín, yêu thương (2 Cr 4,18).

Tất cả những điều này nghe có vẻ vô vọng để đạt tới, nhưng sự thật là, loại tầm nhìn thiên đàng mà Thánh Phaolô miêu tả đang mở ra cho mọi người. Đó là vì tầm nhìn đó không tùy thuộc vào tài năng của chúng ta nhưng tùy thuộc vào ân sủng của Thánh Thần. Tất cả những gì Người yêu cầu chúng ta là sự trung thành với việc cầu nguyện, một tâm hồn cởi mở và khiêm tốn, và một lời hứa kiên nhẫn khi Người từ từ mở đôi mắt chúng ta.

Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta một tầm nhìn thiên đàng! Ngay cả giữa “những gian truân tạm thời” mà bạn có thể đang kinh nghiệm, Người có thể ban cho bạn sự an ủi và sức mạnh của Người. Ngay cả khi bạn dường như không thể nhìn thấy con đường phía trước, Người sẽ đưa con đường lên thiên đàng vào trong sự tập trung sâu sắc hơn. Vậy bạn hãy hướng lòng bạn vào “những thực tại vô hình”. Hãy cầu xin Thánh Thần giúp bạn nhìn vào “những sự vật hữu hình” với đôi mắt mới (2 Cr 4,18). Đây là một lời cầu nguyện mà Người thích trả lời!

“Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con! Xin hãy lấp đầy con bằng một tầm nhìn thiên đàng!”

Comments are closed.

phone-icon